Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL Hội nghị đối thoại về phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

______________

Số: 3672/KH-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

                                                                          

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

___________

 

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-585 ngày 14/4/2020 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015­2020 về việc phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585) và Quyết định số 1176/QĐ-585 ngày 20/5/2020 của Ban quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc chọn Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tham gia thực hiện hoạt động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tại tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Tên hoạt động: Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

2. Mục đích hội nghị đối thoại

- Triển khai có hiệu quả các nội dung theo hợp đồng giao việc giữa Ban Quản lý Chương trình 585 và Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Rà soát, đánh giá để đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp, sự phù hợp với thực tế về vấn đề công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giới thiệu các quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài cần được phổ biến đến các doanh nghiệp tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp, các doanh nghiệp được hỗ trợ kịp thời.

- Trao đổi khó khăn, bất cập trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài, quy định thủ tục hành chính về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước; tạo điều kiện để các cơ quan và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, các tổ chức được kiến nghị, trao đổi các vướng mắc trong quá trình kinh doanh và quá trình thực hiện quy định của pháp luật có liên quan. Từ đó, Vụ Pháp chế nắm bắt, tổng hợp để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

- Đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề xuất cơ chế phối hợp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

- Tạo điều kiện để các cơ quan và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được kiến nghị, trao đổi các vướng mắc trong quá trình kinh doanh và quá trình thực thi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Từ đó, Vụ Pháp chế nắm bắt, tổng hợp để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và để định hướng cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp những năm tiếp theo đặc biệt là sau khi chương trình 585 kết thúc.

- Thông qua hội nghị, các cơ quan, tổ chức trao đổi khó khăn, vướng mắc bất cập trong thực hiện quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

3. Nội dung chi tiết

a) Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Dự kiến ngày 20/10/2020

Buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

- Địa điểm: Tại Khách sạn X2 Vibe Việt Trì (thuộc Công ty TNHH An Thành Plaza), Khu trung tâm thương mại và nhà ở Biệt thự Đồng Mạ, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

b) Nội dung, chương trình:

- Đăng ký đại biểu

- Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại

- Trình bày các tham luận dự kiến:

+ Giới thiệu Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

+ Các quy định về quyền công bố tác phẩm tại Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009.

+ Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm điện ảnh ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Điện ảnh trong thực tiễn.

+ Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm thuộc lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Nghệ thuật biểu diễn trong thực tiễn.

+ Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trong thực tiễn.

+ Quy định về công bố, phổ biến tác phẩm bản đồ, bản vẽ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này trong thực tiễn.

+ Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm thuộc lĩnh vực xuất bản, báo chí ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thực tiễn.

+ Quy định về việc công bố, phổ biến tác phẩm kiến trúc ra nước ngoài tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành; việc triển khai thực hiện các quy định này của Bộ Xây dựng trong thực tiễn.

+ Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa tại tỉnh Phú Thọ, những vướng mắc, bất cập và đề xuất phương án xử lý.

+ Đánh giá sự phù hợp của quy định của Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài với các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Đối thoại giữa ban tổ chức và doanh nghiệp.

c) Thành phần tham dự:

Số lượng đại biểu dự kiến là 100 người gồm:

Cán bộ pháp chế, cán bộ ở các đơn vị có liên quan được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước; cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý tại các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp; luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật của doanh nghiệp.

4. Nguồn kinh phí: Hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015­2020 - Bộ Tư pháp.

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch về việc tổ chức hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tại tỉnh Phú Thọ.

Trân trọng báo cáo Ban quản lý Chương trình 585./.

 

 

 

Nơi nhận:

- BQL chương trình 585 (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);

- Lưu: VT, PC, Hưng.15.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Hà

 

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 3672/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3672/KH-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Lê Thị Hà
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!