Kế hoạch 209/KH-UBND Hà Nội 2019 nâng cao chất lượng hoạt động của thiết chế văn hóa

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 209/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020

 

Căn cứ Chương trình 04/Ctr-TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình 04/Ctr-TU; Công văn số 2098-CV/BCĐ ngày 20/5/2019 của BCĐ Chương trình 04/CTr-TU về việc xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Nhà văn hóa thôn, Tổ dân phố) nhằm từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, thiếu đồng bộ trong đầu tư cơ sở vật chất, phương thức tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng con người thủ đô văn minh, thanh lịch, có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội và tạo sự phát triển cân đối giữa kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn dân cư với nội dung phong phú, đa dạng nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được thường xuyên đến sinh hoạt, tập luyện và vui chơi, giải trí; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực văn hóa tại Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”.

2. Yêu cầu

- Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và khu dân cư.

- Nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể thao và năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong việc xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

- Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu ở cấp quận, huyện, bố trí nguồn ngân sách và xã hội hóa trong việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

- Đảm bảo hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra tại Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

Xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc ngành Văn hóa và Thể thao quản lý bao gồm:

- Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, Tổ dân phố

- Trung tâm văn hóa Thể thao xã, phường, thị trấn

- Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao cấp huyện

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, bao gồm: Nhà văn hóa thiếu nhi cấp quận, huyện; Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.

- Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân viên chức, người lao động, bao gồm: Trung tâm văn hóa - thể thao ở khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

- Ở thôn, tổ: Phấn đấu 100% số thôn trên địa bàn thành phố có Nhà văn hóa, 80% tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng.

- Cấp xã (và tương đương): Phấn đấu 100% số xã hoàn chỉnh đề án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao, trong đó 30% số xã có trung tâm văn hóa, khu thể thao được đầu tư trang thiết bị và dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng trong năm để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí chợ trẻ em.

-100% quận, huyện, thị xã có trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao.

- Cấp Thành phố: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp Trung tâm Văn hóa Thành phố đạt chuẩn; Thực hiện quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để tổ chức triển khai, thực hiện theo lộ trình và giai đoạn.

b) Lồng ghép việc xây dựng, phê duyệt quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các địa phương, đơn vị gắn với thực hiện chiến lược văn hóa, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép các nội dung của Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

c) Rà soát, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa năng, phục vụ rộng rãi các đối tượng. Đặc biệt chú trọng việc rà soát hệ thống Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

d) Xây dựng hệ thống văn bản về cơ chế chính sách, tổ chức, quản lý, điều hành đối với các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao từ Thành phố đến cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, UBND Thành phố về xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

đ) Đầu tư, xây dựng về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố xuống đến cơ sở. Chú trọng việc quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động của các Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố.

e) Quy hoạch, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và người dân tham gia tích cực vào việc quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa, đội ngũ diễn viên, nghệ nhân, cộng tác viên cơ sở; đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

3. Giải pháp thực hiện

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân về vai trò, vị trí, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trong tình hình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

b) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao gắn với nhu cầu thông tin, vui chơi, giải trí của người dân, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để thực hiện việc tự chủ hoạt động của các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu của nhân dân.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, coi đây vừa là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài, vừa trọng tâm, cấp bách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội gắn với việc tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh”.

d) Quy hoạch quỹ đất công dành cho xây dựng các công trình phúc lợi, quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới và theo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo phù hợp với thực tế Thành phố.

e) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa, thể thao từ cấp Thành phố đến cơ sở.

f) Kết hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công trung hạn, vốn Chương trình Mục tiêu phát triển văn hóa, vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khi triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn từ nay đến năm 2020. Huy động nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, từ xã hội hóa, từ nguồn tài trợ, từ sự đóng góp của người dân, từ nguồn thu từ các hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định của Nhà nước.

g) Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao vui chơi giải trí, huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa; vận động nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên của nhà văn hóa, sân thể thao thôn, tổ, xã, phường, thị trấn...

h) Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong việc huy động nguồn lực tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở và giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Đề xuất, chủ trì thực hiện các nội dung tuyên truyền, các mô hình tổ chức, hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt đối với thiết chế văn hóa thôn, tổ dân phố.

- Căn cứ các văn bản quy định của Trung ương, xây dựng và ban hành hướng dẫn công tác quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động cho các thiết chế Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, tổ dân phố, Trung tâm văn hóa, thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan định kỳ kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc hoàn thiện, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về tiến độ thực hiện và các vấn đề phát sinh; tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện nội dung Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ nguồn vốn đầu tư, kế hoạch đầu tư.

- Đưa các mục tiêu của Kế hoạch này vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố từ nay đến năm 2020.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch; hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng cơ chế, chính sách huy động các nguồn kinh phí để xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương bố trí kinh phí để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thuộc sở, ban, ngành, địa phương mình.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Quy hoạch Kiến trúc

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch sử dụng đất, tạo thuận lợi cho việc quy hoạch quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

5. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các địa phương về tổ chức bộ máy, nhân sự, chính sách, chế độ đối với đội ngũ cán bộ, cộng tác viên hoạt động trong hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

6. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn mẫu thiết kế các loại hình trung tâm văn hóa - thể thao cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc điểm, phong tục tập quán của các địa phương.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

Chú trọng và ưu tiên dành nguồn kinh phí cho các đề tài khoa học về lĩnh vực văn hóa, thể thao cơ sở.

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả; xây dựng các dự án đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao thuộc cơ quan, đơn vị mình để quản lý và tổ chức hoạt động theo từng giai đoạn.

- Thực hiện chức năng quản lý và phối hợp với các cơ quan chuyên môn để hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các thiết chế văn hóa, thể thao của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao thuộc quyền quản lý.

9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Tiến hành quy hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của địa phương phù hợp với Kế hoạch này; đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ nay đến năm 2020.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020. Yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện, báo cáo UBND Thành phố theo quy định (Thông qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp)./.

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- Thường trực TU;
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCTUBNDTP;
- Các sở: VH&TT; KH & ĐT; Tài chính; TN & MT; QHKT; Nội vụ; Xây dựng; KH & CN;
- UBND Q, H, TX;
- VP UB: CVP, các PCVP; Phòng KGVX, KTĐT, NV TKBT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

 

 

thuộc tính Kế hoạch 209/KH-UBND

Kế hoạch 209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:209/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Ngô Văn Quý
Ngày ban hành:18/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi