Dự thảo Thông tư về cơ sở đào tạo viên chức ngành văn hóa, thể thao

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Loại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, trường cao đẳng có đào tạo khối ngành văn hóa, thể thao, du lịch, cơ sở bồi dưỡng cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số:          /2019/TT-BVHTTDL

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

Hà Nội, ngày      tháng  05 năm 2019

THÔNG TƯ
quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng viên chức ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham gia bồi dưỡng viên chức ngành văn hoá, thể thao và du lịch bao gồm:

a) Các loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng được tổ chức tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng;

b) Tiêu chuẩn giảng viên, cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng là cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, trường cao đẳng có đào tạo khối ngành văn hóa, thể thao, du lịch, cơ sở bồi dưỡng cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích bồi dưỡng

1. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp của viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành; làm căn cứ để xét thăng hạng, thi thăng hạng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và thực hiện các chế độ, chính sách khác có liên quan.

Điều 3. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng

1. Chương trình bồi dưỡng:

Các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt bao gồm:

a) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện (Thư viện viên hạng II, III, IV);

b) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa (Di sản viên hạng II, III, IV);

c) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở (Phương pháp viên hạng II, III, IV và Hướng dẫn viên văn hóa hạng II, III, IV);

d) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm (Họa sĩ hạng I, II, III, IV);

đ) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh (Diễn viên hạng I, II, III, IV và Đạo diễn nghệ thuật hạng I, II, III, IV);

e) Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao (Huấn luyện viên hạng I, II, III và Hướng dẫn viên hạng IV).

Cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu có đào tạo khối ngành văn hóa, thể thao và du lịch trình độ đại học trở lên có đủ tiêu chuẩn quy định tại điều 4 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao, du lịch các hạng I, II, III và IV.

Trường Cao đẳng có đào tạo khối ngành văn hóa, thể thao và du lịch, cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có đủ tiêu chuẩn quy định tại điều 4 Thông tư này được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao, du lịch các hạng III và IV.

2. Tài liệu bồi dưỡng:

Cơ sở đào tạo sử dụng một trong các tài liệu bồi dưỡng sau đây:

a) Tài liệu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

b) Tài liệu do cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn và phê duyệt theo quy định.

Tài liệu bồi dưỡng phải được cập nhật thường xuyên, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bồi dưỡng.

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn để cơ sở đào tạo được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng

1. Về giảng viên:

a) Giảng viên của cơ sở đào tạo phải đáp ứng tiêu chuẩn về giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 101/2017/NĐ-CP); phải đảm nhiệm được tối thiểu 70% chương trình bồi dưỡng được giao nhiệm vụ.

b) Người được mời thỉnh giảng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

- Có trình độ chuyên môn, quản lý, kinh nghiệm phù hợp với chương trình bồi dưỡng;

- Tiêu chuẩn về người được mời thỉnh giảng theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

2. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ sở thực hành:

a) Tiêu chuẩn về phòng học và trang thiết bị: Bảo đảm có đủ chỗ ngồi và trang thiết bị phù hợp cho việc dạy và học.

b) Nguồn học liệu: Bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

c) Ứng dụng công nghệ thông tin: Có Trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật đủ thông tin về danh sách giảng viên, chương trình, danh mục tài liệu của từng chương trình bồi dưỡng và có hệ thống cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin về các khóa học, học viên.

3. Về kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng:

Cơ sở đào tạo phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tổ chức triển khai Thông tư này;

b) Tổ chức kiểm tra việc bảo đảm các tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo theo quy định tại Thông tư này.

2. Cơ quan, tổ chức có chức năng tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Thông tư này trình cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý được tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cụ thể theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch; gửi danh sách về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ để tổng hợp, quản lý.

3. Cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm thực hiện Thông tư này; báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và cơ quan giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng trước ngày 30 tháng 11 hằng năm.

4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng      năm 2019.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Thông tư này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- VPCP (Phòng Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VP, TCCB, ĐH (200).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiện

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi