Dự thảo Quyết định về Quy chế quản lý hoạt động khu vực đi bộ hồ Hoàn Kiếm

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Loại dự thảo:Quyết định
Cơ quan chủ trì soạn thảo: UBND TP. Hà NộiTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ; nguyên tắc, nội dung quản lý, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Thành phố trong công tác quản lý toàn diện hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

 

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Trạng thái: Đã biết
Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /2020/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày       tháng    năm 2020

DỰ THẢO

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN ĐI BỘ KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM VÀ PHỤ CẬN

--------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 12 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Xét đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm tại Tờ trình số      /TTr-UBND ngày   /    /2020 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      /     /2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm; Giám đốc các Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm; Trưởng Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm; Chủ tịch UBND các phường Tràng Tiền, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai quận Hoàn Kiếm và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Các cơ quan, báo đài Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Trung tâm Tin học Công báo;
- Cổng GTĐT Thành phố;
- Lưu: VT, UBND quận Hoàn Kiếm (04b). H(50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN ĐI BỘ KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM VÀ PHỤ CẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số……………../2020/QĐ-UBND ngày …………tháng………....năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy chế này quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ; nguyên tắc, nội dung quản lý, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Thành phố trong công tác quản lý toàn diện hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

b) Thời gian và phạm vi hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm:

a) Các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận;

b) Các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân và Công an các phường trong phạm vi quản lý không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và các đơn vị khác có liên quan khi tham gia hoạt động quản lý không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 2. Một số nguyên tắc chung

1. Mọi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phải tuân thủ các với quy định của pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

2. Công tác quản lý không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành chuyên môn của Thành phố với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị có liên quan trên địa bàn quận.

3. Công tác quản lý không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phải đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tuân theo quy định của pháp luật; Thực hiện hiệu quả, kịp thời, thường xuyên, chủ động, chặt chẽ, đảm bảo khách quan trong quá trình phối hợp.

4. Những hành vi vi phạm quy định về quản lý hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nội dung quản lý

1. Hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được thực hiện theo quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, bao gồm: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan; quy hoạch, duy tu, duy trì hệ thống kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; kinh doanh, dịch vụ, quảng cáo.

2. Các nội dung quản lý khác của các cơ quan nhà nước liên quan trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Quy định đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

1. Thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi công cộng, có thái độ ứng xử văn hóa; trang phục lịch sự; không có những hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hoá, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

2. Không đi, để các phương tiện giao thông đường bộ trên hè, lòng đường và các vị trí công cộng khác trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, xử lý sự cố điện, xe thu gom rác và các phương tiện thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xe lăn của người khuyết tật).

3. Không dừng, đỗ các phương tiện giao thông trước các điểm chốt ra vào của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

4. Không tổ chức biểu tình, tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật; tuyên truyền các nội dung trái pháp luật; tổ chức các hoạt động gây mất trật tự công cộng.

5. Không dắt, thả vật nuôi, gia súc, gia cầm trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

6. Không thực hiện hành vi dẫm, nằm lên thảm cỏ, ghế đá, ngắt hoa, trèo cây, bẻ cành, hái quả, chặt hạ, huỷ hoại cây xanh.

7. Không bơi lội, câu, đánh bắt cá và sinh vật khác dưới lòng hồ Hoàn Kiếm.

8. Không tổ chức hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức, tổ chức ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép theo quy định), bói toán, mại dâm, sử dụng ma tuý, các chất kích thích khác và có hành vi, lời nói thô thiển, tục tĩu, thiếu văn hoá, gây mất trật tự công cộng.

9. Không xả rác thải, chất thải, phóng uế, tiểu tiện, chất thải của vật nuôi không đúng nơi quy định.

10. Không thực hiện hành vi di chuyển hoặc làm hư hại các thiết bị tài sản, vật dụng, thiết bị kỹ thuật lắp đặt, trang trí tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

11. Không viết, vẽ, chạm, khắc, bôi bẩn, treo, dán tờ rơi quảng cáo, rao vặt lên tượng đài và các công trình kiến trúc, cây xanh.

12. Không bán hàng rong, đánh giầy, đeo bám khách du lịch để nài ép mua, ép bán, xin ăn, xin tiền dưới mọi hình thức.

13. Không tự ý tổ chức, biểu diễn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trò chơi, ảo thuật,…sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống,… để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường, thu hút và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của không gian đi bộ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh,…vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động.

14. Không tuyên truyền, lưu hành, phổ biến, trưng bày các sản phẩm văn hoá bị cấm.

15. Không thực hiện các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quy định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh

1. Thực hiện các quy định về văn minh thương mại: Giao tiếp với khách hàng lịch sự, hòa nhã; trang phục bán hàng gọn đẹp, không phản cảm; không tranh giành lôi kéo, ép giá đối với khách hàng; có bảng niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; sử dụng biển hiệu đúng quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thời gian hoạt động của không gian đi bộ phải kê khai, đăng ký kinh doanh, chỉ được phép kinh doanh các mặt hàng phù hợp với quy hoạch, đóng nộp các khoản thuế, lệ phí theo quy định. Sử dụng đèn chiếu sáng có ánh sáng trắng tự nhiên có nhiệt độ màu từ 40000K đến 50000K (độ sáng Kenvin trong đô thị).

3. Sử dụng đúng phạm vi diện tích được phép; kinh doanh đúng giờ; không bày hàng hóa, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

4. Đảm bảo an toàn sử dụng điện; an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy và thu gom hàng ngày. Đảm bảo điều kiện, trang thiết bị, phương tiện và tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện phòng cháy, chữa cháy.

Điều 6. Quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và các hoạt động khác

1. Hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao… thuộc trường hợp phải được cấp phép thì tổ chức, cá nhân có hoạt động phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép theo quy định. Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật không phải cấp phép thì  tổ chức, cá nhân có hoạt động biểu diễn phải thông báo nội dung chương trình biểu diễn tới Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội trong thời hạn ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao… trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận có trách nhiệm làm việc với UBND quận Hoàn Kiếm về nội dung bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các vấn đề khác có liên quan đối với hoạt động biểu diễn trong thời hạn ít nhất 03 làm việc trước ngày tổ chức.

2. Thực hiện việc biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao và các hoạt động khác theo đúng nội dung cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc các quy định về nội dung, trang phục, dụng cụ biểu diễn, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các quy định khác của pháp luật.

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP CỦA CÁC ĐƠN VỊ

 

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm

1. Thực hiện quản lý các hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

2. Chủ trì xây dựng quy hoạch chi tiết các khu vực kinh doanh, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, trò chơi và các hoạt động khác. Quy hoạch các ngành hàng kinh doanh với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với điều kiện của các tuyến phố đi bộ phục vụ nhu cầu khách du lịch và nhân dân.

3. Quản lý và phối hợp với các đơn vị liên quan của Thành phố thực hiện duy tu, duy trì hệ thống kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bao gồm: các di tích, công trình kiến trúc, cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, hè phố, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí, nhà vệ sinh công cộng... theo phân cấp quản lý.

4. Quy hoạch, bố trí các điểm giao thông tĩnh theo phân cấp quản lý; cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường làm khu vực trông giữ xe cho cá nhân, tổ chức tham gia các hoạt động tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo phân cấp của Thành phố.

5. Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

6. Ban hành Nội quy quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

7. Chỉ đạo Công an quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ủy ban nhân dân các phường trong phạm vi hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, các đơn vị liên quan thuộc quyền quản lý thực hiện đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

8. Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

9. Những trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết có trách nhiệm báo cáo hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an Thành phố Hà Nội

Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, các sở, ngành có liên quan và có trách nhiệm chỉ đạo, các phòng nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy và trật tự đô thị; tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra hoạt động của không gian đi bộ và phụ cận.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

1 Chủ trì phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm định kỳ hàng tháng tổ chức các sự kiện có quy mô vào thời gian hoạt động của không gian đi bộ tại khu vực vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ.

2. Khi cấp phép quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống theo chức năng, thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm trong việc cấp phép, nhằm tránh chồng chéo về thời gian, địa điểm diễn ra các hoạt động và thông báo đến UBND quận Hoàn Kiếm để thống nhất quản lý. Có văn bản đồng ý cho phép hoạt động biểu diễn đối với hoạt động biểu diễn không phải cấp phép. Hướng dẫn cụ thể việc đăng ký hoạt động biểu diễn.

3. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo vệ và phát triển bền vững không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

4. Quản lý, bảo tồn, duy tu, duy trì các công trình di tích, công trình văn hóa, công trình nghệ thuật kiến trúc được giao quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

1. Phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến phố xung quanh khu vực tổ chức không gian đi bộ; lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn để phân vùng giữa khu vực triển khai tuyến phố đi bộ và khu vực lưu thông bình thường.

2. Chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm khảo sát, bố trí các điểm trông giữ xe hợp lý và xử lý các điểm trông giữ xe không phép, quá diện tích được cấp phép, thu quá giá quy định trong thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ theo thẩm quyền được phân cấp.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt kết nối với không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách.

4. Duy tu, duy trì hệ thống đường giao thông và các hạng mục công trình thuộc thẩm quyền quản lý trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Du lịch Hà Nội

1. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm quảng bá, giới thiệu không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận tới du khách trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, tuyên truyền chung về du lịch Hà Nội tại quầy thông tin du lịch khu vực đường Lê Thạch, Hàng Dầu và các điểm phù hợp; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch khu vực hồ Hoàn Kiếm để thu hút khách du lịch.

2. Kiểm tra việc chấp hành hoạt động của các công ty du lịch lữ hành trên tuyến phố đi bộ khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đảm bảo đầy đủ các điều kiện kinh doanh lữ hành, đại lý du lịch theo quy định.

3. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan lắp đặt khai thác hệ thống phát wifi miễn phí tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

4. Phối hợp Thành đoàn Hà Nội tổ chức Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội, triển khai công tác hỗ trợ du khách tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

1. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên truyền trên trên hệ thống báo chí và thông tin cơ sở về chủ trương tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Chủ trì tổ chức các quầy sách lưu động trên tuyến phố Lê Thạch nhằm giới thiệu, phát hành sách, đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc cho nhân dân Thủ đô tại không gian đi bộ.

3. Phối hợp Sở Du lịch lắp đặt và khai thác hệ thống wifi công cộng trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Công thương Hà Nội

1. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các sở ngành có liên quan tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm lắp đặt và duy trì hoạt động các máy bán hàng tự động trong khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

3. Chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, giá cả hàng hóa của các cơ sở kinh doanh trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng Hà Nội

1. Duy trì hệ thống đèn chiếu sáng đô thị đảm bảo đủ ánh sáng trên tuyến phố đi bộ, tăng cường ánh sáng các khu vực di tích lịch sử, đình, đền, công trình có giá trị kiến trúc, nghệ thuật; quản lý cây xanh, thảm cỏ,... theo phân cấp quản lý.

2. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thực hiện việc duy tu cơ sở hạ tầng, đảm bảo cảnh quan, kiến trúc không gian đi bộ.

3. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành đúng quy định về quản lý hạ tầng đô thị.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Hà Nội

1. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm trong việc xây dựng cơ chế tài chính, sử dụng vốn đầu tư đối với các hoạt động duy tu, duy trì, cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân trông giữ phương tiện thu phí không đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Y tế Hà Nội

Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc bố trí cán bộ y tế trực trong suốt thời gian tổ chức các hoạt động trong không gian đi bộ; phối hợp với Sở, ngành tăng cường kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 17. Trách nhiệm của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

1. Đảm bảo cung cấp nguồn điện thường xuyên, ổn định, phục vụ cho các hoạt động trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 18. Trách nhiệm của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

1. Duy trì không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận luôn sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, không để rác thải tồn đọng, giữ gìn nhà vệ sinh sạch đẹp, không làm ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi, giải trí của người dân, khách du lịch.

2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Điều 19. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

1. Chủ động thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong không gian đi bộ thực hiện theo đúng quy định.

2. Phối hợp Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm định kỳ kiểm tra, giám sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhằm đảm bảo phát triển bền vững không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Điều 20. Trách nhiệm của Công an quận Hoàn Kiếm

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hà Nội, các phòng, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy và trật tự đô thị; tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra hoạt động của không gian đi bộ và phụ cận.

Điều 21. Trách nhiệm của Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm

Chủ trì, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Hoàn Kiếm, Công an các phường quanh hồ Hoàn Kiếm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong không gian đi bộ. Bố trí lực lượng an ninh trật tự cắm chốt, tuần tra xử lý, không để xảy ra trường hợp tổ chức hoạt động tự phát; bán hàng rong; kinh doanh không phép, không đúng khu vực được quy hoạch; các trường hợp dắt, thả vật nuôi, gia súc, gia cầm và các hoạt động không đúng quy định khác.

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các phường Tràng Tiền, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân cấp trong việc quản lý không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

2. Tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hộ gia đình, công dân trên địa bàn chấp hành các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; chỉnh trang cửa hàng, cửa hiệu, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,… góp phần tạo cảnh quan môi trường khu vực Hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố đi bộ luôn văn minh “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

3. Phân công lực lượng công an phường, lực lượng tự quản lập chốt tại các điểm nút trước khi vào khu vực; bố trí hệ thống rào chắn cấm tất cả các phương tiện đi vào phố đi bộ, trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định; thực hiện công tác giữ gìn an ninh, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giải quyết, xử lý các vi phạm triệt để, kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 23. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Trưởng Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường liên quan thuộc quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Các đơn vị liên quan trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm chủ động, tích cực phối hợp tổ chức quản lý các hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

3. Giao Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy chế này, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, bất cập, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm để tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

Điều 24. Kiểm tra và xử lý vi phạm

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường liên quan thuộc quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật./.

 

Ghi chú

văn bản tiếng việt

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi