Công văn 394/TTg-NN sát nhập Khu rừng Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 394/TTg-NN
V/v: Sát nhập Khu rừng văn hóa - lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, t
nh Tây Ninh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:   

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số: 9105/BNN-TCLN ngày 05 tháng 12 năm 2019 và số 2141/BNN-TCLN ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc sáp nhập Khu rừng Văn hóa-Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh; ý kiến của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại văn bản số 3608/BVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 9 năm 2019), Quốc phòng (tại văn bản số 8659/BQP-TM ngày 11 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (tại văn bản số 5425/BTNMT-KHTC ngày 04 tháng 10 năm 2018), Nội Vụ (tại văn bản số 17 tháng 9 năm 2018); Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương sát nhập Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc vào Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh:

- Xem xét, ban hành quyết định thành lập Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Lâm nghiệp năm 2017, không làm thay đổi các mục tiêu, nhiệm vụ chính đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại các Quyết định số: 91/2002/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2002, số 12/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2002, không gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng; bảo tồn, tôn tạo và phát huy có hiệu quả giá trị đa dạng sinh học, các di tích lịch sử cấp quốc gia, cảnh quan thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái theo đúng quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, đất đai, di sản văn hóa và các pháp luật liên quan.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc sát nhập nêu tại mục 1 và mục 2 theo đúng quy định./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, VHTTDL, TC, KHĐT, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục, các Vụ: KGVX, PL, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02) PMC

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực