Chỉ thị 11/2005/CT-UBND Hà Giang quản lý các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

___________

Số: 11/2005/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Giang, ngày 20  tháng 7 năm 2005

 

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

____________

 

Thực hiện chủ chương, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Trong những năm qua các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, thường xuyên quan tâm chỉ đạọ bám sát tình hình thực tế ở cơ sở, tăng cường phối hợp trong quản lý, hướng dẫn nhân dân thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đều phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, góp phần rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắcTổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây ở một số nơi trên địa bàn tỉnh đã và đang diễn ra một số hoạt động tôn giáo trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục, tập quán truyền thống tốt đẹp lâu đời của đồng bào các dân tộc. Một số nơi đồng bào ta do mất cảnh giác, nhẹ dạ, cả tin bị kẻ xấu lợi dụng kích động, lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo học đạo, theo đạo trái pháp luật, di cư tự do, đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của đồng bào, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm ổn định tình hình, tiếp tục đấu tranh có hiệu quả công tác chống tuyên truyền đạo, học đạo, theo đạo trái pháp luật, di cư tự do. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và đề nghị uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp cùng phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau đây :

1/ Tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến mọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh để nắm vững và tổ chức thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự'án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, tạo cơ sở kinh tế bền vững tiếp tục cho phát triển, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện có hiệu quả chương trình xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống lâu dài cho đồng bào các dân tộc, chấm dứt di cư tự do.

2/ Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho đồng bào các dân tộc thực hiện tôn trọng tín ngưỡng, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình trong việc thờ cúng tổ tiên, thờ cúng tôn vinh những người có công với dân, với nước; Phát huy tinh thần tự chủ, tương thân, tương ái, trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Nghiêm cấm mọi hành vi ép buộc, kích động, dụ dỗ, lôi kéo đng bào các dân tộc học đạo, theo đạo trái pháp luật, di cư tự do.

3/ Tăng cường thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, hộ khẩu, phải nắm chắc các đối tượng cầm đầu hoạt động trên địa bàn về tuyên truyền đạo trái pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của Nhà nước; nắm chắc số đồng bào theo học đạo trái pháp luật để có biện pháp tổ chức tuyên truyền vận động, giáo dục thuyết phục đồng bào nhận thức rõ âm mưu của kẻ thù không tin, không học đạo, theo đạo trái pháp luật. Kịp thời phát hiện và thông báo công khai cho đồng bào biết rõ những kẻ đội lốt chức sắc tôn giáo đến địa bàn để hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, phá hoại đất nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, cùng những hành vi vi phạm pháp luật của họ và những biện pháp xử lý cũng như chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những người có hối cải do lầm đường, mắc mưu kẻ thù đã đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc.

4/ Tăng cường cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng, đội lốt tôn giáo để kích động, lôi kéo đồng bào các dân tộc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại đến an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống mới ở khu dân cư; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm các hoạt động truyền bá tư tưởng phản động, truyền bá các ấn phẩm đồi truỵ, kích động bạo lực, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, các hoạt động mê tín, dị đoan trên địa bàn.

5/ Giao cho Ban Dân tộc tôn giáo - Định canh định cư tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ 6 tháng, hàng năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

6/ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phải thường xuyên tăng cường phối hợp. với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp để phổ biến quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tôn giáo Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

- TTr Tỉnh ủy;

- TTr HĐND tỉnh;

- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Dân vận dân tộc tỉnh ủy;

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;

- Công an tỉnh;

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- UBND các xã, phường, thị trấn;

- Lưu VT – CV NC..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đỗ Trọng Quý

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 11/2005/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 11/2005/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đỗ Trọng Quý
Ngày ban hành: 20/07/2005 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực