Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.375 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
841

Công văn 377/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vướng mắc thủ tục thông quan nhập khẩu văn hóa phẩm là phim có hợp đồng mua bán hàng hóa (mậu dịch)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
842

Công văn 341/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
843

Công văn 459/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
844

Công văn 114/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nhập khẩu thiết bị trò chơi điện tử có thưởng của dự án Khu du lịch phức hợp Hồ Tràm

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
845

Công văn 4639/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
846

Công văn 4346/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sân golf tại tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
847

Công văn 7732/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày về nguồn” - 23/11/2012

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
848

Công văn 8538/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
849

Công văn 1744/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam và Pa-na-ma

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
850

Công văn 8803/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
851

Công văn 3486/BVHTTDL-DSVH của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường bảo vệ an toàn hiện vật trong bảo tàng và di tích

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
852

Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
853

Công văn 1382/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi Hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO)

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
854

Công văn 6621/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
855

Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
856

Công văn 2882/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
857

Công văn 6361/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng trong lĩnh vực du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
858

Công văn 1151/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ bổ sung nội dung Quyết định 794/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
859

Công văn 2647/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuyên truyền, vận động và chuyển tiền vào tài khoản đóng góp tôn tạo Khu di tích lịch sử 27/07 Đại Từ - Thái Nguyên

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
860

Công văn 5691/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2012

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về