Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 51 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Văn bản hợp nhất 2110/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
02

Văn bản hợp nhất 2112/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
03

Văn bản hợp nhất 2111/VBHN-BVHTTDL năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật

Xác thực: 18/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
04

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
05

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Điện ảnh

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
06

Văn bản hợp nhất 1252/VBHN-BVHTTDL năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Xác thực: 25/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
07

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

Xác thực: 09/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
08

Văn bản hợp nhất 605/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về hoạt động mỹ thuật

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
09

Văn bản hợp nhất 606/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
10

Văn bản hợp nhất 608/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
11

Văn bản hợp nhất 607/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
12

Văn bản hợp nhất 604/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ ăn uống văn hóa công cộng

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Xác thực: 17/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Thư viện

Xác thực: 04/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2019
15

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Điện ảnh

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
16

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Xuất bản

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
17

Văn bản hợp nhất 4225/VBHN-BVHTTDL năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xác thực: 18/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
18

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thể dục, thể thao

Xác thực: 29/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
19

Văn bản hợp nhất 1433/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Xác thực: 10/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 5069/VBHN-BVHTTDL năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP

Xác thực: 08/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
Vui lòng đợi