Văn bản UBND lĩnh vực Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 787 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
41

Nghị quyết 159/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
42

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 12/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
43

Quyết định 2103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
44

Quyết định 1875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
45

Quyết định 1983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
46

Quyết định 3042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2021
47

Quyết định 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch, lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
48

Quyết định 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
49

Quyết định 3340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2021
50

Quyết định 2271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2021
51

Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 09/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2021
52

Quyết định 1652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn; Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2021
53

Quyết định 2481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
54

Quyết định 2106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 06/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
55

Quyết định 1940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
56

Quyết định 2033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong Lĩnh vực Du lịch, Nghệ thuật biểu diễn được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
57

Quyết định 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
58

Quyết định 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2021
59

Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
60

Quyết định 2124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2021
Vui lòng đợi