Danh mục

Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Có tất cả 4.168 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
21

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp quốc gia và cấp tỉnh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 21/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
22

Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên vận động viên tỉnh Tây Ninh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực, miền, cụm và cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
23

Nghị quyết 31/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ khuyến khích đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
24

Quyết định 1651/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
25

Quyết định 1650/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lớp tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
26

Thông tư 53/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư 164/2019/TT-BQP ngày 03/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
27

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
28

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chính sách khen thưởng khuyến khích đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Chính sách;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
29

Quyết định 1634/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
30

Kế hoạch 2414/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2022
31

Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
32

Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung tập luyện, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
33

Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2022
34

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
35

Quyết định 1891/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
36

Kế hoạch 735/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2022
37

Quyết định 2083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2022
38

Kế hoạch 2239/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022)

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 04/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
39

Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 03/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
40

Quyết định 1521/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành Điện ảnh giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 01/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
Vui lòng đợi