VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Có tất cả 166 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
141

Quyết định 35/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
142

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 19/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
143

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
144

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
145

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu tại các hội trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
146

Quyết định 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
147

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 08/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2016
148

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý chiếu sáng và phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2015
149

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
150

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
151

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công; bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 07/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
152

Quyết định 1574/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
153

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2016
154

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ thù lao cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội

Ban hành: 21/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
155

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 39/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ban hành: 06/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2018
156

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 04/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2016
157

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về việc quản lý và vận hành mạng tin học hóa quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2018
158

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 02/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2018
159

Quyết định 2443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
160

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
Vui lòng đợi