VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Có tất cả 187 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang arow
  41

  Quyết định 1353/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  42

  Quyết định 25/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Chính sách Tải về
  43

  Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  44

  Quyết định 1234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản, lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  45

  Quyết định 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
  46
  47

  Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 05/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  48

  Quyết định 1163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Hành chính;Sở hữu trí tuệ Tải về
  49

  Quyết định 1122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
  50

  Quyết định 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
  51

  Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  52

  Quyết định 1019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
  53

  Quyết định 999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
  54

  Quyết định 909/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  55

  Quyết định 792/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
  56

  Nghị quyết 45/NQ-HĐND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
  57

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  58

  Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  59

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  60

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về