VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 338 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  41

  Quyết định 852/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

  42

  Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  43

  Quyết định 840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  44

  Quyết định 818/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  45

  Quyết định 817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã An Trường, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  46

  Quyết định 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  47

  Quyết định 825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  48

  Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Cảnh quan môi trường năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  49

  Quyết định 823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  50

  Quyết định 821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  51

  Quyết định 824/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Phương Thạnh, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  52

  Quyết định 819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Hòa Minh, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  53

  Quyết định 820/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  54

  Quyết định 826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xã Châu Điền, huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)

  55

  Quyết định 810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  56
  57
  58

  Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt kế hoạch hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  59

  Quyết định 789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  60

  Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2023