Danh mục

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Có tất cả 258 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
241

Quyết định 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 12/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
242

Quyết định 2118/QĐ-CT/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 12/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
243

Quyết định 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 06/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
244

Quyết định 22/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Điều lệ về tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 22/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
245

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao đất làm nhà ở và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
246

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 13/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
247

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 23/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
248

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
249

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 22/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
250

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
251

Quyết định 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 28/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
252

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
253

Quyết định 190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành với đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông đường bộ trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2017
254

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hanh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2016
255

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 04/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2015
256

Quyết định 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2015
257

Quyết định 75/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc kiện toàn Ban Dân tộc - Miền núi và Tôn giáo tỉnh Quảng Bình thành Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 27/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
258

Quyết định 46/1999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận Làng văn hoá - Tiểu khu phố văn hoá - Bản văn hoá

Ban hành: 06/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2021
Vui lòng đợi