VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Có tất cả 370 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình arow
  41

  Quyết định 50/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 20/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  42

  Quyết định 3207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  43

  Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  44

  Quyết định 3187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  45

  Quyết định 48/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  46
  47

  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  48

  Quyết định 2857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Quý III năm 2022

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  49

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Thủy lợi

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  50

  Quyết định 2701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  51

  Quyết định 2654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  52

  Quyết định 2632/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
  53

  Quyết định 2608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên thông với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  54

  Quyết định 2618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
  55

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  56

  Quyết định 2347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  57

  Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý kiến trúc; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
  58

  Quyết định 2268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới hoặc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  59

  Quyết định 2269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
  60

  Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về