VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Có tất cả 370 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình arow
  21

  Quyết định 466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
  22

  Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bản tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
  23

  Quyết định 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
  24

  Quyết định 267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
  25

  Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải rắn y tế thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
  26

  Quyết định 192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  27

  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban dân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  28

  Quyết định 81/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2023

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  29

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định Nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Công nghiệp;Thương mại-Quảng cáo Tải về
  30

  Quyết định 01/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình làm đại diện chủ sở hữu

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Kế toán-Kiểm toán Tải về
  31
  32

  Quyết định 57/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Đầu tư;Cơ cấu tổ chức Tải về
  33

  Quyết định 56/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

  Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
  34

  Quyết định 3387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình theo Quyết định 826/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

  Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
  35

  Quyết định 3365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  36

  Quyết định 54/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép từ nguồn vốn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  37
  38

  Quyết định 3289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Đầu tư;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
  39

  Quyết định 52/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
  40

  Quyết định 3222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về