VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Có tất cả 471 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
461

Quyết định 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2016
462

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý Khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
463

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định xét chọn, sử dụng và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
464

Quyết định 2074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Ban Điều hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"

Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
465

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước tại các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 09/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
466

Quyết định 1847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
467

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định điều kiện, hình thức, nội dung đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 17/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
468

Quyết định 68/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc bãi bỏ Quyết định 68/2009/QĐ-UBND ngày 07/08/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
469

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2015
470

Quyết định 64/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý khu công nghiệp Lộc Sơn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
471

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
Vui lòng đợi