VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Có tất cả 488 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương arow
  41

  Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công Thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương​​

  42

  Quyết định 2298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Thành phố Dĩ An​

  43

  Quyết định 2274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

  44

  Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  45

  Quyết định 2186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bổ thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

  46

  ​Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ; công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  47

  Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phân cấp thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng kinh phí quản lý, bảo trì đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  48
  49

  Quyết định 2063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

  50

  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  51

  Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  52

  Quyết định 1707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ/ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

  53

  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  54

  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

  55
  56

  Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương

  57
  58
  59

  Quyết định 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

  60

  Quyết định 1366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi Lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương