VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Có tất cả 248 văn bản UBND
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
241

Quyết định 1686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2015
242

Quyết định 839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
243

Quyết định 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
244

Quyết định 1898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Ban hành: 30/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
245

Quyết định 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định định mức chi đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 19/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
246

Quyết định 2039/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 22/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
247

Quyết định 1205/2006/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 11/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
248

Quyết định 2530/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác nước ngầm, nước mặt và hành nghề khoan nước ngầm

Ban hành: 29/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
Vui lòng đợi