Văn bản sắp sửa đổi

Có tất cả 9 văn bản sắp sửa đổi
Lọc theo:
1

Thông tư 14/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ban hành: 18/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
2

Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
3

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
4

Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2018
5

Thông tư 29/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
6

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2017
7

Nghị định 171/2016/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2017
8

Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

Ban hành: 15/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2016
9

Nghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 24/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016