Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 56.365 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
55561

Quyết định 1377/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thí nghiệm trung tâm Đo kiểm và dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2016
55562

Quyết định 425/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bổ sung thành viên Ban soạn thảo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55563

Quyết định 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ bổ sung vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016

Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55564

Quyết định 2728/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Ngày hội văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016

Ban hành: 04/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55565

Quyết định 2726/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc - 2016”

Ban hành: 04/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55566

Quyết định 422/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20

Ban hành: 04/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
55567

Quyết định 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 02/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
55568

Quyết định 1601/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài của Bộ Tư pháp năm 2016

Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2016
55569

Quyết định 2425/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Viện nghiên cứu Hải quan

Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55570

Quyết định 2428/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, các Khoa, Phòng thuộc Trường Hải quan Việt Nam

Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55571

Quyết định 1512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Ban hành: 28/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
55572

Quyết định 2681/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn nhân sự tham gia Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án Tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 28/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
55573

Quyết định 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 28/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
55574

Quyết định 2368/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng thuộc Cục Tài vụ - Quản trị

Ban hành: 26/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55575

Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 26/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2016
55576

Quyết định 3002/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55577

Quyết định 2998/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55578

Quyết định 3000/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2016
55579

Quyết định 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

Ban hành: 01/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2015
55580

Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 30/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2010
Vui lòng đợi