Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 55.384 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
55321

Thông tư 52/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Thông tư 108/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

Ban hành: 24/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
55322

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
55323

Quyết định 1244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55324

Quyết định 1243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55325

Quyết định 1183/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
55326

Quyết định 1188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
55327

Quyết định 1940/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55328

Quyết định 1930/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55329

Quyết định 1931/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho CFS

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55330

Quyết định 1929/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55331

Quyết định 2186/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng II

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2016
55332

Quyết định 1922/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55333

Quyết định 1907/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55334

Quyết định 1854/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
55335

Thông tư 13/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2015
55336

Nghị quyết 95/2015/QH13 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Ban hành: 26/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2015
55337

Quyết định 421/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 13/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2015
55338

Nghị định 124/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ban hành: 14/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2013
55339

Thông tư 25/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

Ban hành: 12/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2013
55340

Thông tư 26/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2011
Vui lòng đợi