Văn bản Mới - Văn bản pháp luật mới ban hành

Có tất cả 2.837 văn bản
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
2801

Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020" năm 2019

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
2802

Quyết định 295/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi về việc bổ sung phạm vi chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
2803

Quyết định 2013/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
2804

Quyết định 878/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập kế hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
2805

Quyết định 1074/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thu hồi, sửa đổi Mã bưu chính quốc gia

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
2806

Quyết định 1328/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
2807

Chỉ thị 08/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Công Thương

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
2808

Quyết định 880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để cứu đói giáp hạt và hỗ trợ hộ nghèo thôn, bản biên giới theo Nghị quyết 30a năm 2019

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
2809

Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019

Ban hành: 15/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2019
2810

Quyết định 1762/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ban hành: 14/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
2811

Quyết định 869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2019
2812

Quyết định 399/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
2813

Quyết định 1758/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
2814

Quyết định 875/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
2815

Thông tư 42/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
2816

Thông tư 43/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2019
2817

Quyết định 2000/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
2818

Quyết định 1055/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền và giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
2819

Thông tư 16/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
2820

Quyết định 546/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức, thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
Vui lòng đợi