Văn bản hết hiệu lực

Có tất cả 24.141 văn bản hết hiệu lực
Lọc theo:
1

Quyết định 1391/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ban hành: 13/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
2

Quyết định 1289/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
3

Quyết định 1287/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Ban hành: 29/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
4

Quyết định 251/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2020
5

Quyết định 2807/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu thuế, thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu

Ban hành: 11/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
6

Quyết định 2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
7

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 22/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
8

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
9

Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 25/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2015
10

Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
11

Quyết định 701/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
12

Quyết định 2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
13

Công văn 12538/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Côn Đảo

Ban hành: 12/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
14

Quyết định 3207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung ủy viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
15

Thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2014
16

Thông tư 09/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ban hành: 23/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
17

Thông tư 279/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
18

Quyết định 1008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Nemko Canada Inc,- CA2041

Ban hành: 04/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2019
19

Thông tư 117/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
20

Quyết định 1859/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011