Văn bản hết hiệu lực

Có tất cả 21.037 văn bản hết hiệu lực
Lọc theo:
1

Thông tư 206/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng các quỹ tập trung của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 26/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2012
2

Thông tư 41/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/09/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Ban hành: 11/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2013
3

Thông tư 198/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc thu, quản lý, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2012
4

Thông tư 131/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Ban hành: 06/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2010
5

Quyết định 42/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Ban hành: 11/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
6

Thông tư 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Ban hành: 14/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2014
7

Thông tư 92/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Ban hành: 31/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2007
8

Thông tư 178/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về tài chính khi thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi

Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2014
9

Quyết định 1306/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
10

Quyết định 2002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định "Một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 05/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
11

Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đăng ký xe

Ban hành: 04/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2014
12

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
13

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
14

Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe

Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
15

Quyết định 07/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ban hành: 27/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
16

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
17

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2013
18

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
19

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2016
20

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020