văn bản điện tử

Lọc bài viết theo:

​Sẽ sử dụng 100% văn bản điện tử trong phiên họp Chính phủ 06/03/2019

Quyết định 168/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ đã nêu ra các mục tiêu cụ thể trong các phiên họp Chính phủ trong thời gian tới.

Giữa năm 2019, Bộ TTTT không còn gửi văn bản giấy tới các bộ, ngành  19/02/2019

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị 07/CT-BTTTT về tăng cường sử dụng văn bản điện tử.