Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Thông tư 170/2018/TT-BQP về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/07/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 33/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...
 

DOANH NGHIỆP

 

* (154/NQ-CP) - Ngày 24/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP về việc xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

 

* (1845/TTg-ĐMDN) - Ngày 20/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1845/TTg-ĐMDN về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

 

* (1802/TTg-ĐMDN) - Ngày 17/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1802/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chuyển thành công ty cổ phần.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (7465/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7465/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt hàng tái nhập.

 

* (7447/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7447/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với hàng hóa mượn của đối tác nước ngoài để phục vụ sản xuất.

 

* (5133/TCT-CS) - Ngày 14/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5133/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

 

* (5128/TCT-CS) - Ngày 14/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5128/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (5114/TCT-CS) - Ngày 14/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5114/TCT-CS về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

 

* (5111/TCT-CS) - Ngày 14/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5111/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (5088/TCT-DNNCN) - Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5088/TCT-DNNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

 

* (5086/TCT-CS) - Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5086/TCT-CS về việc áp dụng phương pháp tính thuế.

 

* (5031/TCT-CS) - Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5031/TCT-CS về chính sách thuế.

 

* (5029/TCT-CS) - Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5029/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (5027/TCT-CS) - Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5027/TCT-CS về hóa đơn điện tử.

 

* (5026/TCT-CS) - Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5026/TCT-CS về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng.

 

* (5025/TCT-CS) - Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5025/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (4991/TCT-CS) - Ngày 11/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4991/TCT-CS về việc miễn tiền thuê đất.

 

* (4929/TCT-KK) - Ngày 07/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4929/TCT-KK về việc quản lý thuế giá trị gia tăng.

 

* (4861/TCT-CS) - Ngày 04/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4861/TCT-CS về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

* (4860/TCT-CS) - Ngày 04/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4860/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

 

* (4801/TCT-DNL) - Ngày 03/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4801/TCT-DNL về việc thực hiện hóa đơn điện tử.

 

* (4799/TCT-KK) - Ngày 30/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4799/TCT-KK về việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

 

* (4781/TCT-KK) - Ngày 30/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4781/TCT-KK về vướng mắc chính sách thuế.

 

* (4777/TCT-TTR) - Ngày 30/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4777/TCT-TTR về việc tính tiền chậm nộp sau thanh tra thuế.

 

* (4758/TCT-KK) - Ngày 29/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4758/TCT-KK về việc bù trừ số thuế được hoàn với số thuế nhà thầu phụ còn nợ.

 

* (4751/TCT-TNCN) - Ngày 29/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4751/TCT-TNCN về việc xác định mức doanh thu phải nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh.

 

* (118/2018/TT-BTC) - Ngày 28/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 118/2018/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản.

 

* (4737/TCT-KK) - Ngày 28/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4737/TCT-KK về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (1817/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 18/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội.

 

BẢO HIỂM

 

* (2717/BHXH-QLT) - Ngày 20/12/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2717/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2019.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (33/2018/TT-NHNN) - Ngày 21/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 33/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

* (32/2018/TT-NHNN) - Ngày 18/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 32/2018/TT-NHNN về việc hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.

 

* (31/2018/TT-NHNN) - Ngày 18/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 31/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.

 

* (119/2018/TT-BTC) - Ngày 05/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2018/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019.

 

* (113/2018/TT-BTC) - Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.

 

* (84/2018/TT-BTC) - Ngày 13/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2018/TT-BTC về việc quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công.

 

* (30/2018/TB-LPQT) - Ngày 31/05/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 30/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư thực hiện gói cam kết vòng 7 về dịch vụ tài chính ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services).

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (7521/TCHQ-GSQL) - Ngày 21/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7521/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất.

 

* (7513/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7513/TCHQ-GSQL về vướng mắc quy định đưa hàng về bảo quản.

 

* (7491/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7491/TCHQ-GSQL về vướng mắc C/O.

 

* (51/2018/TT-BCT) - Ngày 19/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 51/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

 

* (7448/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7448/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế.

 

* (7415/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7415/TCHQ-GSQL về việc khác biệt về các trang tiếp theo của C/O mẫu E.

 

* (5018/TCT-KK) - Ngày 13/12/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5018/TCT-KK về tài khoản thanh toán tiền hàng xuất khẩu.

 

* (28/2018/TB-LPQT) - Ngày 31/05/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 28/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư số 9 về Hàng hóa nguy hiểm thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (Protocol 9 on Dangerous Goods under the ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit).

 

XÂY DỰNG

 

* (16/2018/L-CTN) - Ngày 04/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 16/2018/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (1802/QĐ-TTg) - Ngày 21/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1802/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 19/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 

* (10411/BCT-TTTN) - Ngày 21/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10411/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

 

* (35/2018/TB-LPQT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 35/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định xúc tiến và tạo thuận lợi thương mại trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (Agreement on Trade Promotion and Facilitation for Cambodia - Lao PDR - Viet Nam Development Triangle Area).

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (23626/QLD-ĐK) - Ngày 26/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 23626/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (23625/QLD-ĐK) - Ngày 26/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 23625/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng lý thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (23624/QLD-ĐK) - Ngày 26/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 23624/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (7737/BYT-VPB1) - Ngày 21/12/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 7737/BYT-VPB1 về việc đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

 

* (7719/BYT-KH-TC) - Ngày 20/12/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 7719/BYT-KH-TC về việc công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

 

* (23070/QLD-MP) - Ngày 18/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 23070/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

 

* (7377/QĐ-BYT) - Ngày 12/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7377/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

 

* (22472/QLD-TTra) - Ngày 10/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22472/QLD-TTra về việc báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020 và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc.

 

* (34/2018/TB-LPQT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 34/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau chuyên ngành của ASEAN về hệ thống giám định và chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm đã qua chế biến (ASEAN Sectoral mutual recognition arrangement for Inspection and Certification systems on food hygiene for prepared foodstuff products).

 

* (31/2018/TB-LPQT) - Ngày 31/05/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 31/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic (ASEAN Mutual recognition arrangement for bioequivalence study reports of generic medicinal products).

 

GIAO THÔNG

 

* (12539/VPCP-CN) - Ngày 26/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12539/VPCP-CN về việc chỉ đạo kiểm tra bảo đảm an toàn hàng không.


* (12421/VPCP-KSTT) - Ngày 21/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12421/VPCP-KSTT về việc thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại Quyết định 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018.

 

* (2732/QĐ-BGTVT) - Ngày 20/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2732/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

 

* (2729/QĐ-BGTVT) - Ngày 19/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2729/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác giai đoạn 2018-2025.

 

* (2243a/QĐ-BGTVT) - Ngày 28/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2243a/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

* (2272/QĐ-BGTVT) - Ngày 24/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2272/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (24/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 06/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

* (13/2018/L-CTN) - Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 13/2018/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (155/NQ-CP) - Ngày 24/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 155/NQ-CP về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương Quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 

* (1780/QĐ-TTg) - Ngày 19/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1780/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (17/2018/TT-BTTTT) - Ngày 14/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 17/2018/TT-BTTTT về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz.

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (1775/QĐ-TTg) - Ngày 19/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1775/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

* (1774/QĐ-TTg) - Ngày 19/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1774/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

* (1772/QĐ-TTg) - Ngày 18/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1772/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

* (1771/QĐ-TTg) - Ngày 18/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (1823/QĐ-TTg) - Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1823/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

* (12491/VPCP-QHĐP) - Ngày 24/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12491/VPCP-QHĐP về việc thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 29.

 

* (470/TB-VPCP) - Ngày 24/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 470/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo năm 2018.

 

* (5389/LĐTBXH-VPQGGN) - Ngày 24/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5389/LĐTBXH-VPQGGN báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018.

 

* (12448/VPCP-QHĐP) - Ngày 22/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12448/VPCP-QHĐP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.

 

* (1804/QĐ-TTg) - Ngày 21/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1804/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 

* (12357/VPCP-KTTH) - Ngày 20/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12357/VPCP-KTTH về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

 

* (467/TB-VPCP) - Ngày 19/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 467/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

 

* (170/2018/TT-BQP) - Ngày 16/12/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 170/2018/TT-BQP về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 102/2018/NĐ-CP ngày 20/07/2018 của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (5420/LĐTBXH-VP) - Ngày 25/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5420/LĐTBXH-VP về việc công bố lịch tiếp công dân của Bộ trưởng năm 2019.

 

* (1805/QĐ-TTg) - Ngày 21/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1805/QĐ-TTg về việc công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam.

 

HÌNH SỰ

 

* (276/TANDTC-PC) - Ngày 24/12/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 276/TANDTC-PC về việc thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01/01/2018 vi phạm nghĩa vụ.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (1814/QĐ-TTg) - Ngày 24/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1814/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

* (1799/QĐ-TTg) - Ngày 21/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1799/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

 

* (1798/QĐ-TTg) - Ngày 21/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1798/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

 

* (1794/QĐ-TTg) - Ngày 20/12/2018, Thủ tướng Chính ban hành Quyết định 1794/QĐ-TTg phủ về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

 

* (2710/QĐ-BGTVT) - Ngày 17/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2710/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ Quyết định 4255/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (4229/QĐ-BCT) - Ngày 08/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4229/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư 28/2018/TT-BCT ngày 27/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (9864/CT-BNN-BVTV) - Ngày 19/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 9864/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.

 

* (9863/CĐ-BNN-TY) - Ngày 19/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 9863/CĐ-BNN-TY về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam.

 

* (9747/CT-BNN-TY) - Ngày 14/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 9747/CT-BNN-TY về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.

 

* (11/2018/L-CTN) - Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 11/2018/L-CTN về việc công bố Luật Chăn nuôi.

 

* (29/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT quy định về các biện pháp lâm sinh.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (09/2018/L-CTN) - Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 09/2018/L-CTN về việc công bố Luật Đặc xá.

 

* (2241/QĐ-CTN) - Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2241/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

* (2240/QĐ-CTN) - Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2240/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

* (2239/QĐ-CTN) - Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2239/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

 

* (2238/QĐ-CTN) - Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2238/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

* (2226/QĐ-CTN) - Ngày 30/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2226/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2225/QĐ-CTN) - Ngày 30/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2225/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2157/QĐ-CTN) - Ngày 23/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2157/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

 

HÀNG HẢI

 

* (58/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 58/2018/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế.

 

* (57/2018/TT-BGTVT) - Ngày 14/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 57/2018/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.

 

AN NINH QUỐC GIA

 

* (12/2018/L-CTN) - Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 12/2018/L-CTN về việc công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

 

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

* (14/2018/L-CTN) - Ngày 04/12/2018, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 14/2018/L-CTN về việc công bố Luật Phòng, chống tham nhũng.

 

NGOẠI GIAO

 

* (37/2018/TB-LPQT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 37/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN (ASEAN Petroleum Security Agreement).

 

* (36/2018/TB-LPQT) - Ngày 09/10/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 36/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN + 3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement).
 

 * (27/2018/TB-LPQT) - Ngày 31/05/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 27/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước đa dân tộc Bô-li-vi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HÀ NỘI

 

* (15/CT-UBND) - Ngày 25/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước.

 

* (14/CT-UBND) - Ngày 25/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn Thành phố Hà Nội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

* (237/KH-UBND) - Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 237/KH-UBND về công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2019.

 

* (235/KH-UBND) - Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 235/KH-UBND về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019.

 

* (232/KH-UBND) - Ngày 21/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 232/KH-UBND về việc phòng chống dịch Thành phố Hà Nội năm 2019.

 

* (230/KH-UBND) - Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 230/KH-UBND về việc đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019.

 

* (6202/UBND-ĐT) - Ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6202/UBND-ĐT về việc tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019.

 

* (6827/QĐ-UBND) - Ngày 17/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6827/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Thăng Long, tỷ lệ 1/2000.

 

* (6788/QĐ-UBND) - Ngày 14/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6788/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã trong lĩnh vực y tế và dân số.

 

* (6149/UBND-KT) - Ngày 14/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6149/UBND-KT về việc đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách Nhà nước.

 

* (226/KH-UBND) - Ngày 13/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 226/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019.

 

* (6117/UBND-KT) - Ngày 12/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6117/UBND-KT về việc bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn những tháng cuối năm 2018 và dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

* (11/CT-UBND) - Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019.