Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị quyết 150/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018; Thông tư 30/2018/TT-NHNN về việc hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng...


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (1737/NQ-UBVĐXH14) - Ngày 11/12/2018, Ủy ban về các vấn đề xã hội ban hành Nghị quyết 1737/NQ-UBVĐXH14 về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018".

 

BẢO HIỂM

 

* (5233/BHXH-CSXH) - Ngày 13/12/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5233/BHXH-CSXH về việc thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã phát trước ngày Thông tư 56/2017/TT-BYT có hiệu lực.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

* (149/NQ-CP) - Ngày 13/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 149/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước.

 

ĐẦU TƯ 

 

* (06/2018/TT-BKHĐT) - Ngày 11/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG


* (30/2018/TT-NHNN) - Ngày 12/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 30/2018/TT-NHNN về việc hướng dẫn xác định vốn Nhà nước của các doanh nghiệp cổ phần hóa là tổ chức tín dụng.

 

* (2330/QĐ-BTC) - Ngày 12/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2330/QĐ-BTC về việc quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính.

 

* (15391/BTC-KBNN) - Ngày 11/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15391/BTC-KBNN về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.

 

* (111/2018/TT-BTC) - Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

 

* (73/2018/QH14) - Ngày 14/11/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 73/2018/QH14 về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

 

* (104/2018/TT-BTC) - Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 104/2018/TT-BTC về việc quy định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.

 

XÂY DỰNG

 

* (12160/VPCP-CN) - Ngày 14/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12160/VPCP-CN về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (09/2018/TT-BXD) - Ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2018/TT-BXD về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (22823/QLD-ĐK) - Ngày 13/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22823/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 162).

 

* (22822/QLD-ĐK) - Ngày 13/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22822/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (22821/QLD-ĐK) - Ngày 13/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22821/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (22646/QLD-ÐK) - Ngày 12/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22646/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (22645/QLD-ĐK) - Ngày 12/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22645/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 163.

 

* (22644/QLD-ĐK) - Ngày 12/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22644/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (22643/QLD-ĐK) - Ngày 12/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22643/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu - Đợt 163.

 

* (22481/QLD-ĐK) - Ngày 11/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22481/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (7319/QĐ-BYT) - Ngày 10/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7319/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 2018-2019.

 

* (40/2018/TT-BYT) - Ngày 07/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2018/TT-BYT quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.

 

* (22298/QLD-MP) - Ngày 05/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 22298/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

 

GIAO THÔNG

 

* (12254/VPCP-CN) - Ngày 17/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12254/VPCP-CN về việc hoàn thiện Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 

* (462/TB-VPCP) - Ngày 17/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 462/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

 

* (1735/QĐ-TTg) - Ngày 12/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1735/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung các tuyến Quốc lộ 47B, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 48E, Quốc lộ 49C, Quốc lộ 14H vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

* (12072/VPCP-CN) - Ngày 12/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12072/VPCP-CN về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, vận hành dự án giao thông theo hình thức BOT.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (5366/QĐ-BGDĐT) - Ngày 13/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5366/QĐ- BGDĐT về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (13/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

* (12/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

* (11/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

* (10/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (14/2018/TT-BKHCN) - Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 14/2018/TT-BKHCN về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế.

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (5214/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 11/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5214/LĐTBXH-TCCB về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý.

 

* (3649/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3649/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (2099/QĐ-BTTTT) - Ngày 04/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2099/QĐ-BTTTT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

* (2060/QĐ-BTTTT) - Ngày 30/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2060/QĐ-BTTTT về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

* (2239/QĐ-BTC) - Ngày 27/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2239/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ Tài chính.

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (49/2018/QĐ-TTg) - Ngày 12/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 49/2018/QĐ-TTg về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (150/NQ-CP) - Ngày 13/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 150/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (1736/QĐ-TTg) - Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1736/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Lai Châu.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (1743/QĐ-TTg) - Ngày 14/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1743/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

 

CÔNG NGHIỆP 

 

* (1740/QĐ-TTg) - Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1740/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

 

* (4614/BCT-ĐL) - Ngày 11/06/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 4614/BCT-ĐL về việc báo cáo tình hình phát triển điện mặt trời.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (12159/VPCP-NN) - Ngày 14/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12159/VPCP-NN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án "Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020".

 

* (50/2018/QĐ-TTg) - Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2018/QĐ-TTg về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

 

* (33/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

 

* (32/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 32/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng.

 

* (28/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững.

 

* (27/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

 

* (17/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

* (16/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT.

 

* (15/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 29/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (266/TANDTC-BTTr) - Ngày 10/12/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 266/TANDTC-BTTr về việc góp ý dự thảo Thông tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban hành Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân.

 

* (263/TANDTC-PC) - Ngày 05/12/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 263/TANDTC-PC về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế.

 

* (2224/QĐ-CTN) - Ngày 30/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2224/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2223/QĐ-CTN) - Ngày 30/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2223/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2222/QĐ-CTN) - Ngày 30/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2222/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2220/QĐ-CTN) - Ngày 30/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2220/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2169/QĐ-CTN) - Ngày 28/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2169/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2168/QĐ-CTN) - Ngày 28/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2168/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2167/QĐ-CTN) - Ngày 28/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2167/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2166/QĐ-CTN) - Ngày 28/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2166/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2165/QĐ-CTN) - Ngày 28/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2165/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2109/QĐ-CTN) - Ngày 19/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2109/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2108/QĐ-CTN) - Ngày 19/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2108/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2107/QĐ-CTN) - Ngày 19/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2107/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2106/QĐ-CTN) - Ngày 19/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2106/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2105/QĐ-CTN) - Ngày 19/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2105/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2104/QĐ-CTN) - Ngày 19/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2104/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2103/QĐ-CTN) - Ngày 19/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2103/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

* (2102/QĐ-CTN) - Ngày 19/11/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2102/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

 

XUẤT NHẬP CẢNH

 

* (2653/QĐ-BGTVT) - Ngày 11/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2653/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

* (38/2018/TT-BYT) - Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 38/2018/TT-BYT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế.

 

NGOẠI GIAO

 

* (50/2018/TB-LPQT) - Ngày 07/12/2018, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 50/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

* (48/2018/QĐ-UBND) - Ngày 15/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 48/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hệ thống quan trắc tự động của các nguồn thải lớn trên địa bàn Thành phố.

 

* (5764/QĐ-UBND) - Ngày 14/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5764/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020.

 

* (5629/QĐ-UBND) - Ngày 10/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5629/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 7.

  

* (47/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về việc ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/07/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (5560/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5560/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2018-2020.

 

* (5334/QĐ-UBND) - Ngày 29/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5334/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Thành phố giai đoạn 2018-2020.

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

* (2847/QĐ-UBND) - Ngày 07/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2847/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

 

* (2841/QĐ-UBND) - Ngày 07/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 2841/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018, định hướng đến năm 2020 và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

 

* (70/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 70/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu Biểu mẫu văn bản hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.