Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, số 34/2018/QH14; Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14; Luật Trồng trọt, số 31/2018/QH14.…


THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (12025/VPCP-KTTH) - Ngày 11/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12025/VPCP-KTTH về việc miễn thuế hàng hóa phục vụ Dự án Bến Thành - Suối Tiên.

                              

* (76654/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76654/CT-TTHT về việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng.

* (76653/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76653/CT-TTHT về vốn hóa chi phí lãi vay.

* (76650/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76650/CT-TTHT về cách lập hóa đơn khi bán hàng và chi phí thành lập Chi nhánh.

* (76610/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76610/CT-TTHT về việc xuất hóa đơn và ghi nhận chi phí được trừ.

* (76607/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76607/CT-TTHT về việc trích khấu hao tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất.

* (76605/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76605/CT-TTHT về hóa đơn khi xuất khẩu.

* (76603/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76603/CT-TTHT về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (76602/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76602/CT-TTHT về hóa đơn hoạt động đăng tin bài.

* (76600/CT-TTHT) - Ngày 19/11/2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 76600/CT-TTHT về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với hóa đơn xuất sai thời điểm.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (5139/LĐTBXH-QLLĐNN) - Ngày 05/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5139/LĐTBXH-QLLĐNN về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài Loan mà không phải về nước.

* (5072/KH-BCĐTƯ) - Ngày 30/11/2018, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương ban hành Kế hoạch 5072/KH-BCĐTƯ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.

* (2866/QĐ-BTP) - Ngày 23/11/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2866/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

* (157/2018/NĐ-CP) - Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

BẢO HIỂM

* (39/2018/TT-BYT) - Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 39/2018/TT-BYT về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh nhân cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

* (37/2018/TT-BYT) - Ngày 30/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2018/TT-BYT về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (455/TB-VPCP) - Ngày 11/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 455/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ xem xét dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

* (454/TB-VPCP) - Ngày 11/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 454/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

* (70/2018/QH14) - Ngày 09/11/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (2268/QĐ-KTNN) - Ngày 28/11/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 2268/QĐ-KTNN về Kế hoạch kiểm toán năm 2019.

* (02/2018/QĐ-KTNN) - Ngày 26/11/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (3620/QĐ-TCHQ) - Ngày 07/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3620/QĐ-TCHQ về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

* (7225/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7225/TCHQ-GSQL về việc đưa hàng về bảo quản đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu.

* (7217/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7217/TCHQ-GSQL về doanh nghiệp chế xuất thuê kho.

* (7209/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7209/TCHQ-GSQL về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC.

* (7198/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7198/TCHQ-TXNK về việc phối hợp thời gian làm việc.

* (7197/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7197/TCHQ-TXNK về việc tổ chức làm việc thêm giờ cuối năm 2018.

* (7161/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7161/TCHQ-TXNK về việc đăng ký Danh mục theo Điều 8 Thông tư 14/2015/TT-BTC.

* (7135/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7135/TCHQ-TXNK về việc phúc đáp Công văn 111/WC-HQ ngày 01/11/2018.

* (7130/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7130/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa: Dây chuyền chế biến bột cá.

XÂY DỰNG

* (35/2018/QH14) - Ngày 01/03/2018, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (22/2018/TT-BTNMT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.

GIAO THÔNG

* (11967/VPCP-CN) - Ngày 10/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11967/VPCP-CN về việc báo cáo xử lý kiến nghị của Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu.

* (11942/VPCP-CN) - Ngày 07/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11942/VPCP-CN về việc tổ chức Lễ khánh thành các công trình giao thông trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

* (2594/QĐ-BGTVT) - Ngày 04/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2594/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ.

* (2591/QĐ-BGTVT) - Ngày 04/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2591/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.

* (2433/QĐ-BGTVT) - Ngày 09/11/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2433/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (9555/BNN-TCCB) - Ngày 10/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 9555/BNN-TCCB về việc hướng dẫn bổ sung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các trường.

* (5553/BGDĐT-NGCBQLGD) - Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

  

* (28/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 26/11/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

  

* (34/2018/QH14) - Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, số 34/2018/QH14.

* (26/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 08/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

* (25/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 08/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (11995/VPCP-KGVX) - Ngày 11/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11995/VPCP-KGVX về việc hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí.

* (3780/QĐ-BKHCN) - Ngày 10/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3780/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019.

* (3778/QĐ-BKHCN) - Ngày 10/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3778/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (6028/BNV-CCCV) - Ngày 10/12/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 6028/BNV-CCCV về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh "Hàm".

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (16/2018/TT-BTTTT) - Ngày 05/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 16/2018/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

AN NINH TRẬT TỰ

* (1793/CĐ-TTg) - Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1793/CĐ-TTg về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

  

* (36/2018/TT-BCA) - Ngày 05/12/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.


CHÍNH SÁCH

* (1699/QĐ-TTg) - Ngày 07/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1699/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

* (1698/QĐ-TTg) - Ngày 07/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1698/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa.

* (451/TB-VPCP) - Ngày 07/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 451/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

HÀNH CHÍNH

* (1726/QĐ-TTg) - Ngày 11/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1726/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

* (1709/QĐ-TTg) - Ngày 10/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1709/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

* (11886/VPCP-QHĐP) - Ngày 06/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11886/VPCP-QHĐP về việc xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk.

* (03/2018/CT-CA) - Ngày 05/12/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 03/2018/CT-CA về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

* (5954/BNV-TCBC) - Ngày 05/12/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5954/BNV-TCBC về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.

* (4660/QĐ-BNN-KTHT) - Ngày 26/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (74/2018/QH14) - Ngày 20/11/2018, Quốc hội ban hành Nghị quyết 74/2018/QH14 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

  

* (2750/QĐ-BTP) - Ngày 09/11/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2750/QĐ-BTP về việc công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.


CƠ CẤU TỔ CHỨC

  

* (458/QĐ-BCĐLNKGVX) - Ngày 10/12/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo ban hành Quyết định 458/QĐ-BCĐLNKGVX về việc phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo.

* (11961/VPCP-QHĐP) - Ngày 08/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11961/VPCP-QHĐP về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

* (14/2018/TT-BNV) - Ngày 03/12/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 14/2018/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

* (3685/QĐ-BKHCN) - Ngày 03/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3685/QĐ-BKHCN về việc ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.

CÔNG NGHIỆP

* (457/TB-VPCP) - Ngày 12/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 457/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp.

* (1748/TTg-CN) - Ngày 07/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1748/TTg-CN về Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.

* (50/2018/TT-BCT) - Ngày 05/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2018/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (04/2018/TT-BKHĐT) - Ngày 06/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

* (32/2018/QH14) - Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14.

* (31/2018/QH14) - Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Trồng trọt, số 31/2018/QH14.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (4767/KH-BTP) - Ngày 11/12/2018, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch 4767/KH-BTP về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019.

AN NINH QUỐC GIA

* (33/2018/QH14) - Ngày 19/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, số 33/2018/QH14.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (36/2018/QH14) - Ngày 20/11/2018, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (4849/QĐ-BNN-TCCB) - Ngày 10/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4849/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (222/KH-UBND) - Ngày 06/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 222/KH-UBND về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019.

* (221/KH-UBND) - Ngày 06/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 221/KH-UBND về việc phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH 

* (5545/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5545/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam.

* (5544/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5544/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

* (5543/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5543/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* (5190/QĐ-UBND) - Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5190/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

UBND TỈNH AN GIANG


* (3127/QĐ-UBND) - Ngày 11/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 3127/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

* (3121/QĐ-UBND) - Ngày 10/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 3121/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019.

* (3120/QĐ-UBND) - Ngày 10/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 3120/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

* (51/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (50/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 50/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (49/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 49/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (48/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (36/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH BẮC GIANG

* (1908/QĐ-UBND) - Ngày 05/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 1908/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang.

UBND TỈNH GIA LAI

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH HÀ GIANG

* (37/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

UBND TỈNH SƠN LA

* (50/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 50/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La.

* (49/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 49/2018/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

* (48/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (21/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

UBND TỈNH  HÒA BÌNH

* (154/KH-UBND) - Ngày 03/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch 154/KH-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và khống chế bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.