Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Thông tư 34/2018/TT-BYT về việc quy định chi tiết một số điều Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính…

DOANH NGHIỆP

* (1658/TTg-ĐMDN) - Ngày 21/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1658/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (106/2018/TT-BTC) - Ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 106/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế bảo vệ môi trường.

* (12808/BGTVT-VT) - Ngày 12/11/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 12808/BGTVT-VT về việc tuyên truyền việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

* (74280/CT-TTHT) - Ngày 07/11/2018, Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 74280/CT-TTHT về hóa đơn, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động khám, chữa bệnh.

BẢO HIỂM

* (2312/TB-BHXH) - Ngày 15/11/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 2312/TB-BHXH về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu Quý 1 năm 2019.

* (30/2018/TT-BYT) - Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 30/2018/TT-BYT về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng người tham gia bảo hiểm y tế.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (144/NQ-CP) - Ngày 14/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 144/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Trị.

* (143/NQ-CP) - Ngày 14/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Ngãi.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (26/2018/TT-NHNN) - Ngày 16/11/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 26/2018/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

* (47/2018/TT-BCT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 47/2018/TT-BCT quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

* (2074/QĐ-NHNN) - Ngày 25/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2074/QĐ-NHNN về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh các tỉnh/thành phố.

* (91/2018/TT-BTC) - Ngày 28/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 91/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

* (90/2018/TT-BTC) - Ngày 28/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

* (89/2018/TT-BTC) - Ngày 28/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 91/2012/TT-BTC về kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (01/2018/QĐ-KTNN) - Ngày 12/11/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (433/TB-CPCP) - Ngày 20/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 433/TB-CPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ xử lý vướng mắc về C/O xăng dầu nhập khẩu.

* (11168/VPCP-V.I) - Ngày 16/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11168/VPCP-V.I về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg.

* (14087/BTC-TCHQ) - Ngày 14/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14087/BTC-TCHQ về việc nộp Giấy phép CITES khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất.

* (6678/TCHQ-KĐHQ) - Ngày 14/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6678/TCHQ-KĐHQ về việc phân loại mặt hàng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Egorex omega 369.

* (6676/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6676/TCHQ-GSQL về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh mặt hàng phế liệu.

* (6675/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6675/TCHQ-GSQL về việc quá cảnh mặt hàng phế liệu.

* (6615/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6615/TCHQ-GSQL về việc khai số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu KV, AK.

* (6596/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6596/TCHQ-TXNK về việc phân loại dàn lạnh FCU.

* (6592/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6592/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.

* (6591/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6591/TCHQ-TXNK về việc phân loại "Ổ trượt".

* (13705/BTC-TCHQ) - Ngày 08/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 13705/BTC-TCHQ về việc đăng ký nhiều tờ khai tái xuất xăng dầu từ cùng một tờ khai tạm nhập.

* (6545/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6545/TCHQ-GSQL về việc tái nhập hàng tạm xuất đã qua sử dụng.

* (2043/QĐ-BTC) - Ngày 07/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2043/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

* (6528/TCHQ-TXNK) - Ngày 07/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6528/TCHQ-TXNK về chính sách thuế nhập khẩu.

* (6519/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6519/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan về mô hình xe ô tô làm mẫu cho sản xuất và trưng bày.

THƯƠNG MẠI

* (9505/BCT-TTTN) - Ngày 21/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9505/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (45/2018/TT-BCT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 45/2018/TT-BCT về việc quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

* (42/2018/TT-BCT) - Ngày 12/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 42/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (435/TB-VPCP) - Ngày 21/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 435/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phụ sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung.

* (1643/CĐ-TTg) - Ngày 18/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1643/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng bão số 8.

* (11129/VPCP-CN) - Ngày 15/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11129/VPCP-CN về công tác bảo vệ môi trường và tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

* (11123/VPCP-CN) - Ngày 15/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11123/VPCP-CN về việc đưa nhiệm vụ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng ra khỏi Chương trình công tác năm 2018.

* (11112/VPCP-NN) - Ngày 14/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11112/VPCP-NN về dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

* (6157/BTNMT-TCMT) - Ngày 07/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 6157/BTNMT-TCMT về việc triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg, Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (7034/QĐ-BYT) - Ngày 21/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7034/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh.

* (21731/QLD-ĐK) - Ngày 20/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21731/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 163.

* (21730/QLD-ĐK) - Ngày 20/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21730/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 163.

* (34/2018/TT-BYT) - Ngày 16/11/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 34/2018/TT-BYT về việc quy định chi tiết một số điều Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

* (21662/QLD-ĐK) - Ngày 16/11/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 21662/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6847/QĐ-BYT) - Ngày 13/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6847/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

* (6769/QĐ-BYT) - Ngày 08/11/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6769/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh.

* (31/2018/TT-BYT) - Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 31/2018/TT-BYT về việc quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (1594/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 09/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1594/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú.

GIAO THÔNG

* (11253/VPCP-CN) - Ngày 19/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11253/VPCP-CN về việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hàng không Vietstar.

* (11076/VPCP-CN) - Ngày 14/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11076/VPCP-CN về việc xin điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (11075/VPCP-CN) - Ngày 14/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11075/VPCP-CN về việc giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây.

* (2074/QĐ-BGTVT) - Ngày 24/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2074/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (685/QĐ-UBDT) - Ngày 20/11/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 685/QĐ-UBDT về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2019".

* (15/2018/TT-BTTTT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2018/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

* (1872/QĐ-BTTTT) - Ngày 14/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1872/QĐ-BTTTT về việc công bố Định mức kinh tế kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở.

* (1820/QĐ-BTTTT) - Ngày 08/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1820/QĐ-BTTTT về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia.

* (1788/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1788/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliance Center - US0007.

* (1787/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1787/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Element Materials Portland - Hillsboro Evergreen - US0017.

* (1786/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1786/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Intertek Testing Services NA, Inc. - US0039.

* (1785/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1785/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Apple Inc., RF Laboratory - US0056.

* (1784/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1784/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - INTERTEK TESTING SERVICE NA INC. - US0091.

* (1783/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1783/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Seattle - Bothell 120th - US0157.

* (1782/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1782/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Irvine - US0158.

* (1780/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1780/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Minneapolis - Brooklyn Park - US0175.

* (1779/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1779/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SGS North America, INC. - US0186.

* (1778/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1778/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Element Materials Technology Dallas - Plano - US0191.

* (1777/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1777/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Lab-T, Inc. - KR0159.

* (1776/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1776/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SIEMIC, INC. dba SIEMIC LABORATORIES - US0160.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (11249/VPCP-NN) - Ngày 19/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11249/VPCP-NN về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới".

* (1577/QĐ-TTg) - Ngày 15/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1577/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

AN NINH TRẬT TỰ

* (3445/QĐ-TCHQ) - Ngày 13/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3445/QĐ-TCHQ về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực Chống buôn lậu.

CHÍNH SÁCH

* (1617/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 13/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH

* (11168/VPCP-VI) - Ngày 16/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11168/VPCP-VI về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg.

* (1552/QĐ-TTg) - Ngày 14/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1552/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

* (1613/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 13/11/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1613/QĐ-LĐTBXH về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (3457/QĐ-BKHCN) - Ngày 13/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3457/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

*(158/2018/NĐ-CP) - Ngày 22/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

* (1599/QĐ-TTg) - Ngày 19/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1599/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

* (1596/QĐ-TTg) - Ngày 19/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1596/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

* (3483/QĐ-TCHQ) - Ngày 19/11/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3483/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

* (1594/QĐ-TTg) - Ngày 16/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1594/QĐ-TTg về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về năng lượng nguyên tử.

* (1576/QĐ-TTg) - Ngày 15/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1576/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

CÔNG NGHIỆP

* (48/2018/TT-BCT) - Ngày 21/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 48/2018/TT-BCT về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

* (46/2018/TT-BCT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 21/2015/TT-BCT ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (429/QĐ-CN-TĂCN) - Ngày 22/10/2018, Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định 429/QĐ-CN-TĂCN về việc điều chỉnh ký hiệu phương pháp thử nghiệm thức ăn gia súc, gia cầm.

* (12/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 05/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 12/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (2211/QĐ-KTNN) - Ngày 13/11/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 2211/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng Kiểm toán Nhà nước.

* (4425/QĐ-BNN-TCCB) - Ngày 09/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4425/QĐ-BNN-TCCB về việc tặng thưởng Bằng khen cho IDH - Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (212/KH-UBND) - Ngày 16/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 212/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (46/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 46/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

* (45/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (5079/QĐ-UBND) - Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5079/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

* (44/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (43/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 43/2018/QĐ-UBND về việc ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (34/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (33/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH SƠN LA

* (15/CT-UBND) - Ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH ĐẮC NÔNG


* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

* (28/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 06/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

UBND TP.ĐÀ NẴNG

* (38/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/11/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

* (36/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.