Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Thông tư 37/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư 25/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn...

DOANH NGHIỆP

* (1491/TTg-ĐMDN) - Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1491/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (6364/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6364/TCHQ-TXNK về việc bổ sung Danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.


LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (37/2018/TT-BCT) - Ngày 25/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

* (4147/QĐ-BNN-KTHT) - Ngày 24/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4147/QĐ-BNN-KTHT về việc phê duyệt Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

* (1460/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 23/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1460/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

* (4455/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 23/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4455/LĐTBXH-QHLĐT về việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

* (4421/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 22/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4421/LĐTBXH-QHLĐTL về việc báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư.

ĐẦU TƯ

* (4039/QĐ-BCT) - Ngày 25/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4039/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

* (1419/QĐ-TTg) - Ngày 24/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1419/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Sơn mở rộng.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (25/2018/TT-NHNN) - Ngày 24/10/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

* (4459/LĐTBXH-TCCB) - Ngày 23/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4459/LĐTBXH-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.

* (1823/QĐ-BTC) - Ngày 04/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1823/QĐ-BTC về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Dự trữ Nhà nước.

* (1717/QĐ-BTC) - Ngày 28/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1717/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (1572/QĐ-BTC) - Ngày 06/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1572/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

* (1571/QĐ-BTC) - Ngày 06/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1571/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (6312/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6312/TCHQ-GSQL về việc khai báo số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* (3922/QĐ-BCT) - Ngày 18/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3922/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

* (1005/XNK-THCS) - Ngày 04/09/2018, Cục Xuất nhập khẩu ban hành Công văn 1005/XNK-THCS về việc quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất và gia công hàng hóa.

XÂY DỰNG

* (417/TB-VPCP) - Ngày 31/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 417/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc xác định chi phí cơ hội Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Tổng công ty LICOGI.

* (1291/QĐ-BXD) - Ngày 12/10/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1291/QĐ-BXD về việc công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017.

* (08/2018/TT-BXD) - Ngày 05/10/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2018/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

THƯƠNG MẠI

* (4086/QĐ-BCT) - Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài.

* (4085/QĐ-BCT) - Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4085/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt.

* (4006/QĐ-BCT) - Ngày 23/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4006/QĐ-BCT quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (45/CĐ-BGTVT) - Ngày 29/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công điện 45/CĐ-BGTVT về việc ứng phó với cơn bão Yutu trên biển Đông.

* (53/2018/TT-BGTVT) - Ngày 28/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 53/2018/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống xử lý nước thải trên tàu.

* (14/2018/TT-BTNMT) - Ngày 18/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.

* (13/2018/TT-BTNMT) - Ngày 18/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp.

* (07/2018/TT-BTNMT) - Ngày 06/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 07/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hậu Giang.

* (06/2018/TT-BTNMT) - Ngày 06/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 06/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Nam.

* (05/2018/TT-BTNMT) - Ngày 06/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Ninh.

* (04/2018/TT-BTNMT) - Ngày 06/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ Thành phố Cần Thơ.

* (02/2018/TT-BTNMT) - Ngày 29/06/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2018/TT-BTNMT về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (5381/ATTP-PCTTR) - Ngày 31/10/2018, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn 5381/ATTP-PCTTR về việc lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư về an toàn thực phẩm.

* (6556/QĐ-BYT) - Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6556/QĐ-BYT ban hành Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (26/2018/TT-BYT) - Ngày 25/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 26/2018/TT-BYT quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

* (1139/CT-BYT) - Ngày 25/10/2018, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 1139/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS.

* (20384/QLD-ĐK) - Ngày 25/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20384/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4020/QĐ-BCT) - Ngày 24/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4020/QĐ-BCT về việc chỉ định cơ quan kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

* (4019/QĐ-BCT) - Ngày 24/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4019/QĐ-BCT về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

* (3367/GSQL-GQ1) - Ngày 23/10/2018, Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành Công văn 3367/GSQL-GQ1 về việc thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

* (3087/QĐ-BKHCN) - Ngày 16/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3087/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Thịt mát.

GIAO THÔNG

* (412/TB-VPCP) - Ngày 26/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 412/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra và làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

* (2057a/QĐ-BGTVT) - Ngày 20/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2057a/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

* (50/2018/TT-BGTVT) - Ngày 11/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 50/2018/TT-BGTVT quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (1438/QĐ-TTg) - Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1438/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

  

* (1436/QĐ-TTg) - Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quyết định 1436/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

* (27/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 25/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

* (4934/BGDĐT-TĐKT) - Ngày 25/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4934/BGDĐT-TĐKT về việc hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2018-2019.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (3238/QĐ-BKHCN) - Ngày 24/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3238/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển", mã số: KC.09/16-20.

* (3235/QĐ-BKHCN) - Ngày 24/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3235/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai", mã số: KC.08/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

* (3234/QĐ-BKHCN) - Ngày 24/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3234/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", mã số: KX.01/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

* (3233/QĐ-BKHCN) - Ngày 24/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3233/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng", mã số KC.10/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

* (3214/QĐ-BKHCN) - Ngày 24/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3214/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử", mã số KC.01/16-20.

* (3204/QĐ-BKHCN) - Ngày 23/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3204/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản.

* (3202/QĐ-BKHCN) - Ngày 23/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3202/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Chữa cháy.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (2638/QĐ-BTP) - Ngày 24/10/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2638/QĐ-BTP về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018.

  

* (13/2018/TT-BNV) - Ngày 19/10/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV về việc sửa đổi khoản 8 Mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1431/QĐ-TTg) - Ngày 26/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1431/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (419/TB-VPCP) - Ngày 31/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 419/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về một số nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương.

* (33/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 15/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

* (30/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 03/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (1443/QĐ-TTg) - Ngày 31/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1443/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (1442/QĐ-TTg) - Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1442/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An.

* (1439/QĐ-TTg) - Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1439/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025".

* (1437/QĐ-TTg) - Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1437/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025.

* (416/TB-VPCP) - Ngày 29/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 416/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

* (1421/QĐ-TTg) - Ngày 25/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1421/QĐ-TTg về việc bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

HÀNH CHÍNH

* (30/CT-TTg) - Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

* (415/TB-VPCP) - Ngày 29/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 415/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc hỗ trợ giải quyết các thủ tục để đưa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào vận hành, khai thác.

* (6270/BYT-VPB1) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6270/BYT-VPB1 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ.

* (6268/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6268/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.

* (4993/BNV-TH) - Ngày 08/10/2018, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4993/BNV-TH về việc hướng dẫn tiếp tục thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/07/2012 của Chính phủ.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1415/QĐ-TTg) - Ngày 24/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1415/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Y Thông giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

* (1386/QĐ-TTg) - Ngày 22/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1386/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

CÔNG NGHIỆP

* (3877/QĐ-BCT) - Ngày 15/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3877/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (8382/CT-BNN-TCTL) - Ngày 26/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 8382/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019.

* (4171/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 25/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4171/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

* (4170/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 25/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4170/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

  

* (4109/QĐ-BNN-TT) - Ngày 22/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4109/QĐ-BNN-TT về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới.

* (8196/BNN-KHCN) - Ngày 22/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8196/BNN-KHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi.

* (09/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 13/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2018/TT-BNNPTNT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (232/TANDTC-PC) - Ngày 26/10/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 232/TANDTC-PC về việc quán triệt thực hiện quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

* (01/2018/CT-CA) - Ngày 26/10/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công điện 01/2018/CT-CA về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính.

* (1779/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1779/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1778/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1778/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1777/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1777/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1776/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1776/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1775/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1775/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1774/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1774/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1773/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1773/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1772/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1772/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1771/QĐ-CTN) - Ngày 11/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1771/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (1723/QĐ-CTN) - Ngày 05/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1723/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (1722/QĐ-CTN) - Ngày 05/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1722/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (1721/QĐ-CTN) - Ngày 05/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1721/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (1720/QĐ-CTN) - Ngày 05/10/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1720/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

AN NINH QUỐC GIA

* (143/2018/TT-BQP) - Ngày 15/09/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 143/2018/TT-BQP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2014/TT-BQP ngày 24/09/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* (14/2018/TT-BCA) - Ngày 15/05/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2018/TT-BCA quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ.

NGOẠI GIAO

* (3800/QĐ-BCT) - Ngày 12/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3800/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương.

* (71/2018/TT-BTC) - Ngày 10/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2018/TT-BTC về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (10/CT-UBND) - Ngày 25/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 10/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội.

* (203/KH-UBND) - Ngày 24/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 203/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020.

* (202/KH-UBND) - Ngày 23/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 202/KH-UBND về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên, giảng viên các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố năm 2018.

* (5134/UBND-KSTTHC) - Ngày 22/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5134/UBND-KSTTHC về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

* (5125/UBND-KHĐT) - Ngày 22/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5125/UBND-KHĐT về việc triển khai thực hiện Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (39/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

* (38/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (56/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 56/2018/QĐ-UBND về việc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước.

UBND TP. ĐÀ NẴNG

* (35/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đà Nẵng ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi tại vị trí mặt tiền đường, phố trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH AN GIANG

* (39/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về việc quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (38/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (41/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

UBND TỈNH THANH HÓA

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc phân công, phân cấp trách nhiệm về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 16/10/2018, Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

UBND TỈNH PHÚ THỌ

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 2429/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.