Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị định 148/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế…

DOANH NGHIỆP

* (1425/TTg-ĐMDN) - Ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1425/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (6162/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6162/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu.

* (6256/TXNK-CST) - Ngày 17/10/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 6256/TXNK-CST về việc ấn định thuế hàng nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu.

(4038/TCT-CS) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4038/TCT-CS về hóa đơn.

(4037/TCT-CS) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4037/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

(4023/TCT-TNCN) -  Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4023/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

* (4021/TCT-KK) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4021/TCT-KK về việc điều chỉnh tiền chậm nộp.

* (4015/TCT-CS) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4015/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (4006/TCT-CS) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4006/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (4003/TCT-CS) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4003/TCT-CS về chính sách thuế đối với mua hàng hóa làm quà cho cán bộ, nhân viên không dùng quỹ phúc lợi.

* (4001/TCT-CS) - Ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4001/TCT-CS về chính sách thuế.

* (3977/TCT-CS) - Ngày 16/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3977/TCT-CS về hóa đơn.

* (04/CT-BTC) - Ngày 15/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 04/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý.

* (3893/TCT-CS) - Ngày 11/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3893/TCT-CS về chính sách thuế.

* (3850/TCT-TNCN) - Ngày 10/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3850/TCT-TNCN về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc.

* (3830/TCT-CS) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3830/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (3829/TCT-CS) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3829/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (3820/TCT-CS) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3820/TCT-CS về chính sách thuế.

* (3818/TCT-CS) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3818/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (3817/TCT-CS) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3817/TCT-CS về việc xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng.

* (579/2018/UBTVQH14) - Ngày 26/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (148/2018/NĐ-CP) - Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

* (17/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 17/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

* (16/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 12/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

BẢO HIỂM

* (146/2018/NĐ-CP) - Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế.

ĐẦU TƯ

* (03/2018/TT-BKHĐT) - Ngày 17/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

* (50/2018/TT-BGTVT) - Ngày 11/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 50/2018/TT-BGTVT quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (5077/KBNN-THPC) - Ngày 18/10/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Công văn 5077/KBNN-THPC về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thu ngân sách Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (6161/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6161/TCHQ-TXNK về việc phân loại "Máy trộn cám cá".

* (6120/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6120/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc hủy tờ khai.

XÂY DỰNG

* (1379/QĐ-TTg) - Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1379/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040.

* (1369/QĐ-TTg) - Ngày 17/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1369/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

* (3986/QĐ-BNN-XD) - Ngày 12/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng tro bay trong bê tông công trình thủy lợi và đê điều.

THƯƠNG MẠI

* (147/2018/NĐ-CP) - Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

* (4006/QĐ-BCT) - Ngày 23/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4006/QĐ-BCT quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ.

* (8563/BCT-TTTN) - Ngày 22/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 8563/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (35/2018/TT-BCT) - Ngày 12/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2018/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

* (33/2018/TT-BCT) - Ngày 08/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 33/2018/TT-BCT quy định về Thẻ kiểm tra thị trường.

* (32/2018/TT-BCT) - Ngày 08/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 32/2018/TT-BCT về việc quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

* (3086/QĐ-BTNMT) - Ngày 10/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 3086/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (12/2018/TT-BTNMT) - Ngày 28/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng.

* (11/2018/TT-BTNMT) - Ngày 28/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu.

* (10/2018/TT-BTNMT) - Ngày 28/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Cà Mau.

* (2813/QĐ-BTNMT) - Ngày 12/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2813/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (20198/QLD-ĐK) - Ngày 24/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20198/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (20197/QLD-ĐK) - Ngày 24/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20197/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (1315/KCB-QLCL&CĐT) - Ngày 24/10/2018, CĐT Cục Quản lý ban hành Công văn 1315/KCB-QLCL& khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018.

* (20108/QLD-ĐK) - Ngày 23/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20108/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 162).

* (6272/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6272/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh.

* (6271/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6271/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giám định y khoa.

* (6267/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6267/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng.

* (6266/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6266/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

* (6265/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6265/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mỹ phẩm.

* (6264/BYT-VPB6) - Ngày 22/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 6264/BYT-VPB6 về việc cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế.

* (19963/QLD-ĐK) - Ngày 22/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19963/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19891/QLD-ĐK) - Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược Công văn 19891/QLD-ĐK ban hành về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19897/QLD-ĐK) - Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19897/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19896/QLD-ĐK) - Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19896/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19895/QLD-ĐK) - Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19895/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162.

* (19894/QLD-ĐK) - Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19894/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (đợt 162 bổ sung).

* (19893/QLD-ĐK) - Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19893/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19892/QLD-ĐK) - Ngày 19/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19892/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (6328/QĐ-BYT) - Ngày 18/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6328/QĐ-BYT về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018.

* (404/TB-VPCP) - Ngày 18/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 404/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao.

* (158/AIDS-ĐT) - Ngày 18/10/2018, Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành Công văn 158/AIDS-ĐT về việc hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

* (19645/QLD-ĐK) - Ngày 17/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19645/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19644/QLD-ĐK) - Ngày 17/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19644/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19643/QLD-ĐK) - Ngày 17/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19643/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19538/QLD-ĐK) - Ngày 16/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19538/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19362/QLD-CL) - Ngày 11/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19362/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

* (19051/QLD-ĐK) - Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19051/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19050/QLD-ĐK) - Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19050/QLD-ĐK về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (19049/QLD-ĐK) - Ngày 10/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19049/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (711/QĐ-QLD) - Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 711/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163.

* (710/QĐ-QLD) - Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 710/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163.

* (709/QĐ-QLD) - Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 709/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 07 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163.

* (708/QĐ-QLD) - Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 708/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 03 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163.

* (707/QĐ-QLD) - Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 707/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 05 thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019 - Đợt 163.

* (706/QĐ-QLD) - Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 706/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 413 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 163.

* (18998/QLD-ĐK) - Ngày 08/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18998/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 * (2710/QĐ-BYT) - Ngày 27/04/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2710/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện.

GIAO THÔNG

* (409/TB-VPCP) - Ngày 24/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 409/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nghe Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

* (2589/BXD-QLN) - Ngày 22/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1446/TTg-CN về dự án xây dựng 02 nút giao khác mức trên tuyến nối Tân Gạo - Chợ Đệm theo hình thức hợp đồng BOT.

* (403/TB-VPCP) - Ngày 18/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 403/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

* (52/2018/TT-BGTVT) - Ngày 15/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 52/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

* (2212/QĐ-BGTVT) - Ngày 15/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2212/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt bổ sung Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. 

* (40/CĐ-BGTVT) - Ngày 12/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công điện 40/CĐ-BGTVT về việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ bị ngập nước do hiện tượng triều cường.

* (2200/QĐ-BGTVT) - Ngày 11/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2200/QĐ-BGTVT về việc công bố mở cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ.

* (2084a/QĐ-BGTVT) - Ngày 26/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2084a/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (23/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 28/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (2813/QĐ-BKHCN) - Ngày 27/09/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2813/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0".

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (132/NQ-CP) - Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 132/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TW ngày 06/06/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

* (70/QĐ-TXNK) - Ngày 12/10/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Quyết định 70/QĐ-TXNK về việc ban hành Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1697/QĐ-BTTTT) - Ngày 23/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1697/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0).

* (14/2018/TT-BTTTT) - Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính.

* (13/2018/TT-BTTTT) - Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (30/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 03/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 30/2018/TT-BVHTTDL về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (1385/QĐ-TTg) - Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1385/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

* (2589/BXD-QLN) - Ngày 17/10/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2589/BXD-QLN về việc triển khai thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

HÀNH CHÍNH

* (6054/TCHQ-TVQT) - Ngày 16/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6054/TCHQ-TVQT về tiêu chuẩn định mức thiết bị chuyên dùng không đủ điều kiện tài sản cố định.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (42/2018/QĐ-TTg) - Ngày 25/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 42/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (2196/QĐ-BGTVT) - Ngày 10/10/2018, BGTVT Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2196/QĐ- về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế hàng không.

* (580/2018/UBTVQH14) - Ngày 04/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

* (321/HD-UBTVQH14) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Hướng dẫn 321/HD-UBTVQH14 về một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

CÔNG NGHIỆP

* (36/2018/TT-BCT) - Ngày 16/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2018/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (1445/TTg-NN) - Ngày 22/10/2018 , Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1445/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* (4031/QĐ-BNN-TCCB) - Ngày 16/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4031/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 - 2019.

* (8064/BNN-TCTL) - Ngày 15/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8064/BNN-TCTL về việc chuẩn bị phương án lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 thích ứng với tình trạng mực nước hạ du sông Hồng bị hạ thấp.

* (8048/BNN-TCTL) - Ngày 15/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8048/BNN-TCTL về việc xử lý cấp bách các hồ chứa nước bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018.

* (8023/BNN-KHCN) - Ngày 12/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8023/BNN-KHCN về việc cung cấp thông tin về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương.

* (13/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 08/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (147/2018/NĐ-CP) - Ngày 24/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

* (2180/QĐ-BGTVT) - Ngày 10/10/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2180/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (28/HD-VKSTC) - Ngày 19/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 28/HD-VKSTC về việc lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh, thương mại; lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

* (1380/QĐ-TTg) - Ngày 18/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1380/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí".

* (14/2018/TT-BTP) - Ngày 16/10/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 14/2018/TT-BTP về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

* (33/2018/TT-BCA) - Ngày 10/10/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư 33/2018/TT-BCA về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 61/2015/TT-BCA ngày 16/11/2015 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân.

* (571/NQ-UBTVQH14) - Ngày 10/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 571/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực; biên chế, số lượng thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (05/CT-BTC) - Ngày 23/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 05/CT-BTC về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (5585/QĐ-UBND) - Ngày 18/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5585/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội năm 2018.

* (196/KH-UBND) - Ngày 18/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 196/KH-UBND về việc nâng cao năng lực chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2019-2020.

* (5507/QĐ-UBND) - Ngày 15/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5507/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.