Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị định 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Nghị định 141/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

DOANH NGHIỆP

* (9781/VPCP-ĐMDN) - Ngày 09/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9781/VPCP-ĐMDN về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành Công ty cổ phần của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (5880/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5880/TCHQ-GSQL về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC.

* (5869/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5869/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư.

* (9613/VPCP-KTTH) - Ngày 04/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9613/VPCP-KTTH về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Pháp (Air France).

* (87/2018/TT-BTC) - Ngày 27/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 87/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

BẢO HIỂM

* (125/NQ-CP) - Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

* (1953/BHXH-CĐ) - Ngày 03/10/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1953/BHXH-CĐ về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

* (5789/BYT-AIDS) - Ngày 01/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5789/BYT-AIDS về việc hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (29/CT-TTg) - Ngày 09/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

ĐẦU TƯ

* (140/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (1313/QĐ-TTg) - Ngày 05/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1313/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

* (24/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/09/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 24/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (5895/TCHQ-GSQL) - Ngày 09/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5895/TCHQ-GSQL về thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời.

* (4193/LĐTBXH-PC) - Ngày 08/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4193/LĐTBXH-PC về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

* (5826/TCHQ-TXNK) - Ngày 05/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5826/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ.

* (5754/TCHQ-GSQL) - Ngày 03/10/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5754/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát hải quan về hàng hóa, tàu bay chuyển cảng.

* (2718/QĐ-TCHQ) - Ngày 14/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2718/QĐ-TCHQ về việc quy định thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

XÂY DỰNG

* (1269/QĐ-BXD) - Ngày 09/10/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1269/QĐ-BXD về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (141/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

* (26/2018/TT-BCT) - Ngày 14/09/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (136/2018/NĐ-CP) - Ngày 05/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 136/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

* (391/TB-VPCP) - Ngày 05/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 391/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi thị sát và chỉ đạo ứng phó lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long.

* (09/2018/TT-BTNMT) - Ngày 14/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

* (08/2018/TT-BTNMT) - Ngày 14/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (19043/QLD-KD) - Ngày 09/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19043/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh tay chân miệng.

* (1242/KCB-NV) - Ngày 09/10/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1242/KCB-NV về việc tăng cường trong công tác khám, phân loại, điều trị bệnh sởi, tay chân miệng và sốt xuất huyết Dengue nhằm chống quá tải, giảm lây nhiễm chéo và giảm tử vong.

* (6036/QĐ-BYT) - Ngày 05/10/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 6036/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch dự phòng và giám sát HIV kháng thuốc giai đoạn 2019-2023.

* (1217/KCB-PHCN&GĐ) - Ngày 04/10/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1217/KCB-PHCN&GĐ về việc khám giám định y khoa đối với con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học.

* (18927/QLD-ĐK) - Ngày 04/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18927/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (693/QĐ-QLD) - Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 693/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 21 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm).

* (692/QĐ-QLD) - Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 692/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 03 năm).

* (691/QĐ-QLD) - Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 691/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm).

* (690/QĐ-QLD) - Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 690/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 (Số đăng ký có hiệu lực 03 năm).

* (18881/QLD-ĐK) - Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18881/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (18880/QLD-ĐK) - Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18880/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (18852/QLD-ĐK) - Ngày 03/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18852/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được cấp phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (5805/BYT-DP) - Ngày 01/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5805/BYT-DP về việc thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.

* (5790/BYT-AIDS) - Ngày 01/10/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5790/BYT-AIDS về việc hướng dẫn sửa đổi phần hạch toán thuốc ban hành kèm theo Công văn 1024/BYT-AIDS ngày 07/03/2017.

* (18665/QLD-GT) - Ngày 01/10/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18665/QLD-GT về việc mở rộng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia và Danh mục thuốc đàm phán giá.

* (25/2018/TT-BYT) - Ngày 28/09/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2018/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

* (5868/QĐ-BYT) - Ngày 28/09/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5868/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế.

* (21/2018/TT-BYT) - Ngày 12/09/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 21/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.

* (5229/QĐ-BYT) - Ngày 29/08/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5229/QĐ-BYT về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

GIAO THÔNG

* (9833/VPCP-CN) - Ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9833/VPCP-CN về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng.

* (138/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

* (2108/QĐ-BGTVT) - Ngày 28/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2108/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (135/2018/NĐ-CP) - Ngày 04/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

* (2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT) - Ngày 08/08/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương ban hành Quy chế phối hợp 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT về việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (69/QĐ-ĐTĐL) - Ngày 28/09/2018, Cục Điều tiết điện lực ban hành Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1615/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1615/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

* (1596/QĐ-BTTTT) - Ngày 02/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1596/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin.

* (1595/QĐ-BTTTT) - Ngày 02/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1595/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (142/2018/NĐ-CP) - Ngày 09/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 142/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CHÍNH SÁCH

* (124/NQ-CP) - Ngày 06/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.

* (1172/KH-UBDT) - Ngày 03/10/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch 1172/KH-UBDT về việc thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 về việc biên soạn Sổ tay dành cho người có uy tín và tổ chức các Hội nghị tập huấn.

HÀNH CHÍNH

* (406/QĐ-BCĐKPBMHH) - Ngày 09/10/2018, Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam ban hành Quyết định 406/QĐ-BCĐKPBMHH về việc phê duyệt Chương trình công tác giai đoạn 2018-2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1329/QĐ-TTg) - Ngày 09/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1329/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (1328/QĐ-TTg) - Ngày 08/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1328/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Phương Nga giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

* (1320/QĐ-TTg) - Ngày 06/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1320/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

* (1319/QĐ-TTg) - Ngày 06/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1319/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

* (1296/QĐ-TTg) - Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1296/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (2576/BVTV-KH) - Ngày 28/09/2018, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Công văn 2576/BVTV-KH về việc hoãn triển khai thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản nhập khẩu.

* (01/CĐ-TCHQ) - Ngày 14/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công điện 01/CĐ-TCHQ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (137/2018/NĐ-CP) - Ngày 08/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (5417/QĐ-UBND) - Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5417/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020.

* (4824/UBND-ĐT) - Ngày 08/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4824/UBND-ĐT về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư công cấp huyện trên địa bàn Thành phố.

* (4761/UBND-KT) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4761/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

* (4750/UBND-KGVX) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4750/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

* (5298/QĐ-UBND) - Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5298/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (192/KH-UBND) - Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 192/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.

* (4730/UBND-NC) - Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4730/UBND-NC về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018.

* (4729/UBND-KGVX) - Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4729/UBND-KGVX về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm những tháng cuối năm 2018.

* (5241/QĐ-UBND) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5241/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (5234/QĐ-UBND) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5234/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của Thành phố Hà Nội.

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.

* (5228/QĐ-UBND) - Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5228/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Dự án "Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020" của Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (4445/QĐ-UBND) - Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4445/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc.

* (4341/QĐ-UBND) - Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4341/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2018-2020.

* (36/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính Nhà nước.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (21/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH CÀ MAU

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 03/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (34/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (21/2018/QĐ-UBND) - Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

UBND TP.ĐÀ NẴNG

* (33/2018/QĐ-UBND) - Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

* (31/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

UBND TỈNH LONG AN

* (45/2018/QĐ-UBND) - Ngày 18/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Long An.

* (44/2018/QĐ-UBND) - Ngày 14/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An.

* (42/2018/QĐ-UBND) - Ngày 11/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.