Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị định 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Thông tư 30/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

DOANH NGHIỆP

* (1255/QĐ-TTg) - Ngày 26/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1255/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp.

* (1203/QĐ-TTg) - Ngày 18/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1203/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

* (4930/BTNMT-TCQLĐĐ) - Ngày 12/09/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 4930/BTNMT-TCQLĐĐ về việc khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (1317/TTg-CN) - Ngày 27/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1317/TTg-CN về việc triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

* (3662/TCT-TNCN) - Ngày 27/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3662/TCT-TNCN về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân người nước ngoài.

* (5558/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5558/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

* (3613/TCT-TNCN) - Ngày 24/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3613/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (3588/TCT-KK) - Ngày 21/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3588/TCT-KK về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

* (3569/TCT-KK) - Ngày 20/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3569/TCT-KK về việc điều chỉnh tiền chậm nộp.

  

* (3568/TCT-KK) - Ngày 20/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3568/TCT-KK về việc xử lý hồ sơ khai thuế sau thanh tra, kiểm tra về thuế.

* (3548/TCT-TNCN) - Ngày 20/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3548/TCT-TNCN về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (3545/TCT-TNCN) - Ngày 20/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3545/TCT-TNCN về việc xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.

* (3544/TCT-KK) - Ngày 19/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3544/TCT-KK về việc xử lý bù trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (3494/TCT-KK) - Ngày 14/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3494/TCT-KK về việc chuyển đổi kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng.

* (5348/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5348/TCHQ-TXNK về việc bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

* (11044/BTC-TCHQ) - Ngày 11/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11044/BTC-TCHQ về việc miễn thuế hàng quà biếu.

* (10957/BTC-TCHQ) - Ngày 10/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10957/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu bị hỏa hoạn.

* (3440/TCT-DNL) - Ngày 10/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3440/TCT-DNL về việc thực hiện hóa đơn điện tử.

* (3432/TCT-TVQT) - Ngày 07/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3432/TCT-TVQT về việc thông báo phát hành Tem rượu sản xuất trong nước.

* (3428/TCT-CS) - Ngày 07/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3428/TCT-CS về thuế nhà thầu.

* (3418/TCT-KTNB) - Ngày 07/09/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3418/TCT-KTNB về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Thuế.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (564/2018/UBTVQH14) - Ngày 21/08/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

BẢO HIỂM

* (1904/BHXH-CĐ) - Ngày 27/09/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 1904/BHXH-CĐ về việc giải quyết chế độ ốm đau.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (122/NQ-CP) - Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 122/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp.

* (1343/TTg-NN) - Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1343/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.

ĐẦU TƯ

* (1261/QĐ-TTg) - Ngày 28/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1261/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II, 2018-2020" sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

* (1319/TTg-CN) - Ngày 28/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1319/TTg-CN về việc thực hiện Dự án đầu tư lô CC1, Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (132/2018/NĐ-CP) - Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

* (4752/TB-KBNN) - Ngày 28/09/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 4752/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2018.

* (85/2018/TT-BTC) - Ngày 13/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 85/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

* (10966/BTC-NSNN) - Ngày 10/09/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10966/BTC-NSNN về việc đánh giá, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước và các nội dung khác liên quan đến quản lý ngân sách Nhà nước.

* (570/NQ-UBTVQH14) - Ngày 06/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 về việc điều chuyển dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (30/2018/TT-BCT) - Ngày 01/10/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 30/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

* (1254/QĐ-TTg) - Ngày 26/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1254/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

* (2804/QĐ-TCHQ) - Ngày 26/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2804/QĐ-TCHQ về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

* (2803/QĐ-TCHQ) - Ngày 26/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2803/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng hoạt động kho ngoại quan.

* (5486/TCHQ-GSQL) - Ngày 20/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5486/TCHQ-GSQL về việc tra cứu Giấy xác nhận, Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu.

* (2718/QĐ-TCHQ) - Ngày 14/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2718/QĐ-TCHQ về việc quy định thẩm quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra nội bộ và lựa chọn nhà thầu trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

* (2862/GSQL-GQ3) - Ngày 12/09/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 2862/GSQL-GQ3 về Hải quan về tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị, linh kiện để sửa chữa.

* (2797/GSQL-GQ3) - Ngày 10/09/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 2797/GSQL-GQ3 về việc nhập khẩu mặt hàng ngoài danh mục miễn thuế của đối tượng ngoại giao.

XÂY DỰNG

* (2381/BXD-PTĐT) - Ngày 25/09/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2381/BXD-PTĐT về việc triển khai Thông tư 01/2018/TT-BXD quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

* (2066/QĐ-BGTVT) - Ngày 24/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2066/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu hỗn hợp bê tông nhựa có sử dụng nhựa đường đá Buton.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (1288/QĐ-TTg) - Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1288/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

* (7491/BNN-TCLN) - Ngày 26/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7491/BNN-TCLN về việc trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (1194/KCB-NV) - Ngày 02/10/2018, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1194/KCB-NV về việc tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng.

* (677/QĐ-QLD) - Ngày 28/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 677/QĐ-QLD về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

GIAO THÔNG

* (1318/TTg-CN) - Ngày 27/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1318/TTg-CN về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế.

* (2056/QĐ-BGTVT) - Ngày 21/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2056/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố (Hợp phần 2).

* (2055/QĐ-BGTVT) - Ngày 21/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2055/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong các đô thị bằng xe ô tô 2 tầng, thoáng nóc tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh (Hợp phần 1).

* (51/2018/TT-BGTVT) - Ngày 19/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 51/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

* (42/2018/TT-BGTVT) - Ngày 30/07/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (1299/QĐ-TTg) - Ngày 03/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1299/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025".

* (4470/BGDĐT-CSVC) - Ngày 28/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4470/BGDĐT-CSVC về việc thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

* (9230/VPCP-TCCV) - Ngày 25/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9230/VPCP-TCCV về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục tỉnh Tây Nguyên.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (1285/QĐ-TTg) - Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1285/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

* (12/2018/TT-BKHCN) - Ngày 31/08/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2018/TT-BKHCN về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1281/QĐ-TTg) - Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1281/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định 891/QĐ-TTg ngày 26/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 14/06/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam.

* (382/TB-VPCP) - Ngày 01/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 382/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông trong thời gian tới.

  

* (130/2018/NĐ-CP) - Ngày 27/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

* (379/TB-VPCP) - Ngày 27/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 379/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

* (6377/BKHĐT-TCTK) - Ngày 12/09/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 6377/BKHĐT-TCTK về kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê Nhà nước.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (133/2018/NĐ-CP) - Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 133/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/09/2014 về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật.

* (1259/QĐ-TTg) - Ngày 27/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1259/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2.

* (61/2018/TT-BTC) - Ngày 26/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 61/2018/TT-BTC về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

CHÍNH SÁCH

* (9407/VPCP-CN) - Ngày 28/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9407/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực quận Dương Kinh và Đồ Sơn trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng.

* (9405/VPCP-CN) - Ngày 28/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9405/VPCP-CN về việc thẩm định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Hạ Long khu vực phía Tây Thành phố Hạ Long.

* (401/QĐ-UBQGCPĐT) - Ngày 27/09/2018, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018.

HÀNH CHÍNH 

* (263-QĐ/TW) - Ngày 08/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 263-QĐ/TW về việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

* (383/TB-VPCP) - Ngày 01/10/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 383/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

* (11/2018/TT-BNV) - Ngày 14/09/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 11/2018/TT-BNV về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (131/2018/NĐ-CP) - Ngày 29/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2018/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

* (560/NQ-UBTVQH14) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 560/NQ-UBTVQH14 về việc điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

* (559/NQ-UBTVQH14) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 559/NQ-UBTVQH14 về việc điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

CÔNG NGHIỆP

* (28/2018/TT-BCT) - Ngày 27/09/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 28/2018/TT-BCT về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (1258/QĐ-TTg) - Ngày 27/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1258/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận.

* (3752/QĐ-BNN-TCCB) - Ngày 26/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3752/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý Nhà nước về nông nghiệp cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.

* (3697/QĐ-BNN-TCLN) - Ngày 24/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3697/QĐ-BNN-TCLN về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca.

* (3685/QĐ-BNN-TY) - Ngày 21/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật.

* (01/CĐ-TCHQ) - Ngày 14/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công điện 01/CĐ-TCHQ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

  

* (6991/BNN-BVTV) - Ngày 10/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6991/BNN-BVTV quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (13/2018/TT-BTP) - Ngày 26/09/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2018/TT-BTP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

* (1546/QĐ-CTN) - Ngày 05/09/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1546/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1545/QĐ-CTN) - Ngày 05/09/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1545/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1544/QĐ-CTN) - Ngày 05/09/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1544/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1543/QĐ-CTN) - Ngày 05/09/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1543/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1542/QĐ-CTN) - Ngày 05/09/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1542/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1541/QĐ-CTN) - Ngày 05/09/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1541/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (5220/QĐ-UBND) - Ngày 01/10/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5220/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (4269/QĐ-UBND) - Ngày 28/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4269/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

* (4252/QĐ-UBND) - Ngày 28/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4252/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND TỈNH AN GIANG

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH ĐẮK LẮK


* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 25/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND TỈNH CAO BẰNG

* (27/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập.

* (26/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

UBND TỈNH HÀ NAM


* (35/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (29/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 29/2018/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.