Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Quyết định 1205/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Nghị định 123/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

DOANH NGHIỆP

* (8821/VPCP-KTTH) - Ngày 14/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8821/VPCP-KTTH về việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (8916/VPCP-KTTH) - Ngày 17/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8916/VPCP-KTTH về Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường.

* (5268/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5268/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế nguyên liệu nhập khẩu bị hỏa hoạn.

* (1403/QĐ-TCT) - Ngày 30/08/2018, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1403/QĐ-TCT về việc ban hành Chuẩn trao đổi dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán đáp ứng nộp thuế điện tử bằng hình thức nộp qua Internet Banking.

BẢO HIỂM

* (361/TB-VPCP) - Ngày 19/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 361/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (2262/BXD-QLN) - Ngày 07/09/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2262/BXD-QLN về việc thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/07/2017 của Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

* (2097/BXD-QLN) - Ngày 20/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2097/BXD-QLN về việc thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

ĐẦU TƯ

* (120/2018/NĐ-CP) - Ngày 13/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 120/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (1205/QĐ-TTg) - Ngày 19/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1205/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

* (23/2018/TT-NHNN) - Ngày 14/09/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.

* (1143/QĐ-TTg) - Ngày 12/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1143/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (27/2018/TT-BCT) - Ngày 19/09/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.

* (5459/TCHQ-GSQL) - Ngày 19/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5459/TCHQ-GSQL về việc gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

* (27/CT-TTg) - Ngày 17/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

* (5358/TCHQ-TXNK) - Ngày 14/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5358/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá.

* (5329/TCHQ-TXNK) - Ngày 13/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5329/TCHQ-TXNK về việc triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

* (5306/TCHQ-GSQL) - Ngày 12/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5306/TCHQ-GSQL về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2018/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

* (5266/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5266/TCHQ-TXNK về việc phân loại cần trục bánh lốp.

* (5203/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5203/TCHQ-GSQL về việc xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công tự ý tiêu hủy.

XÂY DỰNG

* (2018/BXD-KHTC) - Ngày 15/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2018/BXD-KHTC về việc triển khai Quyết định 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

THƯƠNG MẠI

* (25/2018/TT-BCT) - Ngày 12/09/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 25/2018/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (8960/VPCP-CN) - Ngày 19/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8960/VPCP-CN về tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước.

* (1256/CĐ-TTg) - Ngày 15/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1256/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 6 và mưa lũ.

* (03/2018/TT-BTNMT) - Ngày 14/08/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (11/2018/TT-BKHCN) - Ngày 06/08/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2018/TT-BKHCN về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (24/2018/TT-BYT) - Ngày 18/09/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

* (1219/TTg-CN) - Ngày 14/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1219/TTg-CN về việc lựa chọn nhà thầu Dự án "Nâng cấp trang thiết bị y tế tại Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy".

* (17590/QLD-KD) - Ngày 14/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17590/QLD-KD về việc cung ứng thuốc gây nghiện.

* (609/QĐ-QLD) - Ngày 10/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 609/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

* (543/QĐ-UBDT) - Ngày 07/09/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 543/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 10 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

* (542/QĐ-UBDT) - Ngày 07/09/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 542/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 11 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

* (541/QĐ-UBDT) - Ngày 07/09/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 541/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 02 dự án "Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2018.

GIAO THÔNG

* (1220/TTg-CN) - Ngày 14/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1220/TTg-CN về việc triển khai Dự án đường nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên.

* (1218/TTg-CN) - Ngày 14/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1218/TTg-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Quảng Ninh.

* (1942/QĐ-BGTVT) - Ngày 31/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1942/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (3741/BGDĐT-GDDT) - Ngày 24/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3741/BGDĐT-GDDT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục dân tộc.

* (19/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 22/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

* (18/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 22/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

* (17/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 22/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (28/CT-TTg) - Ngày 18/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

* (10/2018/TT-BNV) - Ngày 13/09/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2018/TT-BNV về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

* (09/2018/TT-BNV) - Ngày 13/09/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2018/TT-BNV về việc quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (122/2018/NĐ-CP) - Ngày 17/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

* (3325/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 04/09/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3325/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

* (23/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 21/08/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

CHÍNH SÁCH

* (348/BXD-TCCB) - Ngày 17/09/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 348/BXD-TCCB về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

* (353/TB-VPCP) - Ngày 13/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 353/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

HÀNH CHÍNH

* (1206/QĐ-TTg) - Ngày 19/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1206/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Móng Cái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

* (8936/VPCP-QHĐP) - Ngày 18/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8936/VPCP-QHĐP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.

* (546/QĐ-UBDT) - Ngày 07/09/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 546/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc.

* (1050/UBDT-VP) - Ngày 07/09/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1050/UBDT-VP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc.

* (3648/QĐ-BQP) - Ngày 04/09/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 3648/QĐ-BQP về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

HÌNH SỰ

* (02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT) - Ngày 05/09/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1204/QĐ-TTg) - Ngày 19/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1204/QĐ-TTg về việc phê duyệt Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

* (1186/QĐ-TTg) - Ngày 18/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1186/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (575/NQ-UBTVQH14) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dung các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2018".

* (553/QĐ-UBDT) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 553/QĐ-UBDT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

* (574/NQ-UBTVQH14) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 574/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018".

CÔNG NGHIỆP

* (1157/QĐ-TTg) - Ngày 12/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1157/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II).

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (1275/CĐ-TTg) - Ngày 19/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1275/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

* (123/2018/NĐ-CP) - Ngày 17/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

* (10449/BGTVT-VT) - Ngày 17/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 10449/BGTVT-VT về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

* (1221/TTg-NN) - Ngày 14/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1221/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* (7130/BNN-KH) - Ngày 14/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7130/BNN-KH về việc báo cáo phục vụ rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030.

 * (7088/BNN-KH) - Ngày 12/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7088/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin và hóa chất sát trùng hỗ trợ các địa phương.

* (7075/BNN-KHCN) - Ngày 12/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7075/BNN-KHCN về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

* (7038/BNN-KHCN) - Ngày 11/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7038/BNN-KHCN về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (1476/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1476/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1475/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1475/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1474/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1474/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1473/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1473/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1472/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1472/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1471/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1471/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1470/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1470/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1469/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1469/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1468/QĐ-CTN) - Ngày 23/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1468/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1451/QĐ-CTN) - Ngày 16/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1451/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1450/QĐ-CTN) - Ngày 16/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1450/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1449/QĐ-CTN) - Ngày 16/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1449/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1448/QĐ-CTN) - Ngày 16/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1448/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1445/QĐ-CTN) - Ngày 16/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1445/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1444/QĐ-CTN) - Ngày 16/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1444/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1443/QĐ-CTN) - Ngày 16/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1443/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1442/QĐ-CTN) - Ngày 16/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1442/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1411/QĐ-CTN) - Ngày 14/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1411/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (1410/QĐ-CTN) - Ngày 14/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1410/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

* (1409/QĐ-CTN) - Ngày 14/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1409/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

* (1408/QĐ-CTN) - Ngày 14/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1408/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1407/QĐ-CTN) - Ngày 14/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1407/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1406/QĐ-CTN) - Ngày 14/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1406/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1405/QĐ-CTN) - Ngày 14/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1405/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (1404/QĐ-CTN) - Ngày 14/08/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1404/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

* (10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC) - Ngày 29/06/2018, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (4853/QĐ-UBND) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4853/QĐ-UBND về việc phân hạng chợ trên địa bàn huyện Thanh Trì và bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (4847/QĐ-UBND) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4847/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (4841/QĐ-UBND) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4841/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

* (176/KH-UBND) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 176/KH-UBND về việc phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hà Nội năm 2019.

* (175/KH-UBND) - Ngày 12/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 175/KH-UBND về việc hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân, xây dựng thương hiệu và tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020.

* (4676/QĐ-UBND) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4676/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng Thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

* (4665/QĐ-UBND) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4665/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020".

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (34/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 13/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TỈNH NINH THUẬN

* (74/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 74/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 * (73/2018/QĐ-UBND) - Ngày 23/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 73/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (22/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

* (21/2018/QÐ-UBND) - Ngày 18/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 21/2018/QÐ-UBND về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò (Bến khách ngang sông) Phòng Hòa - Thới An.

UBND TỈNH LONG AN

* (41/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, thuê mặt nước.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.