Trong tuần qua (từ 07/09/2018 - 13/09/2018), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản quan trọng, trong đó có: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụNghị định 115/2018/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm....

DOANH NGHIỆP

* (8465/VPCP-ĐMDN) - Ngày 06/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8465/VPCP-ĐMDN về việc rà soát hiện trạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao phục vụ công tác cổ phần hóa.

* (83/2018/TT-BTC) - Ngày 30/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2018/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

* (69/2018/TT-BTC) - Ngày 08/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (119/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

* (8626/VPCP-KTTH) - Ngày 10/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8626/VPCP-KTTH về thuế nhập khẩu xe ô tô phục vụ Hội nghị APEC 2017.

* (8570/VPCP-KTTH) - Ngày 07/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8570/VPCP-KTTH về việc áp dụng thuế xuất khẩu đối với sản phẩm tái chế, xử lý chất thải.

* (5098/TXNK-TGHQ) - Ngày 31/08/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 5098/TXNK-TGHQ về phí bản quyền phim.

* (82/2018/TT-BTC) - Ngày 30/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2018/TT-BTC về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

* (5092/TXNK-CST) - Ngày 30/08/2018, Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành Công văn 5092/TXNK-CST về chính sách thuế nhập khẩu.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (6986/BNN-KTHT) - Ngày 10/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6986/BNN-KTHT về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

* (3770/LĐTBXH-PC) - Ngày 07/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3770/LĐTBXH-PC về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật 2018.

* (03/CĐ-LĐTBXH) - Ngày 07/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công điện 03/CĐ-LĐTBXH về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng.

* (3747/LĐTBXH-ATLĐ) - Ngày 06/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3747/LĐTBXH-ATLĐ về việc phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

* (68/2018/TT-BTC) - Ngày 06/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ.

BẢO HIỂM

* (3780/LĐTBXH-TE) - Ngày 10/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3780/LĐTBXH-TE về việc báo cáo thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (117/NQ-CP) - Ngày 06/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 117/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (1159/TTg-NN) - Ngày 06/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1159/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

ĐẦU TƯ

* (40/2018/QĐ-TTg) - Ngày 10/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 40/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (1121/QĐ-TTg) - Ngày 07/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1121/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (1142/QĐ-TTg) - Ngày 12/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1142/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí năm 2018 để tổ chức hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

* (117/2018/NĐ-CP) - Ngày 11/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (1166/TTg-CN) - Ngày 07/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1166/TTg-CN về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp phần mềm hệ thống quản lý nợ và phân tích tài chính (DMFAS) phiên bản 6.0.

* (22/2018/TT-NHNN) - Ngày 05/09/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* (24/2018/TT-BCT) - Ngày 31/08/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2018/TT-BCT về việc quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương.

* (4281/TB-KBNN) - Ngày 31/08/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 4281/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2018.

* (80/2018/TT-BTC) - Ngày 28/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (1318/CNTT-PTUD) - Ngày 12/09/2018, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan ban hành Công văn 1318/CNTT-PTUD về việc nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

* (5282/TCHQ-GSQL) - Ngày 11/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5282/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu phế liệu chưa có Quy chuẩn quốc gia về môi trường.

* (2666/QĐ-TCHQ) - Ngày 10/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2666/QĐ-TCHQ về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

* (2665/QĐ-TCHQ) - Ngày 10/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2665/QĐ-TCHQ về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

* (2664/QĐ-TCHQ) - Ngày 10/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2664/QĐ-TCHQ về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

* (5210/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5210/TCHQ-TXNK về việc phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất.

* (5208/TCHQ-TXNK) - Ngày 06/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5208/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm.

* (5200/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/09/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5200/TCHQ-GSQL về việc chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ.

* (5116/TCHQ-GSQL) - Ngày 31/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5116/TCHQ-GSQL về vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam.

* (1459/QĐ-BTC) - Ngày 21/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1459/QĐ-BTC về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

XÂY DỰNG

* (1156/QĐ-BXD) - Ngày 22/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1156/QĐ-BXD về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (8721/VPCP-CN) - Ngày 12/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8721/VPCP-CN về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

* (8699/VPCP-CN) - Ngày 12/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8699/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch mỏ đá vôi xi măng Lộc Môn, tỉnh Hòa Bình.

* (1119/QĐ-TTg) - Ngày 07/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1119/QĐ-TTg về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

* (3741/LĐTBXH-BTXH) - Ngày 06/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3741/LĐTBXH-BTXH về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (118/2018/NĐ-CP) - Ngày 12/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định về công tác kết hợp quân dân y.

* (22/2018/TT-BYT) - Ngày 12/09/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 22/2018/TT-BYT về việc quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá.

* (17475/QLD-MP) - Ngày 12/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17475/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

* (5454/QĐ-BYT) - Ngày 10/09/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5454/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử.

* (939/KH-BYT) - Ngày 10/09/2018, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 939/KH-BYT về việc tổ chức Hội thi Tuyên truyền "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp" trong ngành Y tế.

* (5433/QĐ-BYT) - Ngày 10/09/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5433/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2018.

* (17272/QLD-ĐK) - Ngày 10/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17272/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (17269/QLD-ĐK) - Ngày 10/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17269/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (17268/QLD-ĐK)  - Ngày 10/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17268/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (17253/QLD-MP) - Ngày 07/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17253/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt chất lượng.

* (17243/QLD-ĐK) - Ngày 07/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17243/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (17220/QLD-CL) - Ngày 06/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17220/QLD-CL về việc công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 59).

* (17131/QLD-KD) - Ngày 06/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17131/QLD-KD về việc cung ứng thuốc Primasol B0.

* (17059/QLD-MP) - Ngày 05/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17059/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

* (17008/QLD-ĐK) - Ngày 05/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17008/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (17007/QLD-ĐK) - Ngày 05/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17007/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (115/2018/NĐ-CP) - Ngày 04/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

* (16944/QLD-CL) - Ngày 31/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16944/QLD-CL về thuốc chứa dược chất Valsartan.

* (19/2018/TT-BYT) - Ngày 30/08/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 19/2018/TT-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu.

* (4997/BYT-KCB) - Ngày 27/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4997/BYT-KCB về việc tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

GIAO THÔNG

* (49/2018/TT-BGTVT) - Ngày 11/09/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 49/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2012/TT-BGTVT ngày 06/09/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

* (8684/VPCP-CN) - Ngày 11/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8684/VPCP-CN về việc triển khai khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.

* (1167/TTg-CN) - Ngày 07/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1167/TTg-CN về việc bổ sung tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (46/2018/TT-BGTVT) - Ngày 20/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 46/2018/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (8708/VPCP-KGVX) - Ngày 12/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8708/VPCP-KGVX về việc đào tạo liên thông.

* (4095/BGDĐT-CNTT) - Ngày 10/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4095/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019.

* (4073/BGDĐT-PC) - Ngày 07/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4073/BGDĐT-PC về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế.

* (4059/BGDĐT-KHCNMT) - Ngày 06/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4059/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học.

* (37/2018/QĐ-TTg) - Ngày 31/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

* (3945/BGDĐT-GMMN) - Ngày 31/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3945/BGDĐT-GMMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019.

* (3946/BGDĐT-GDTC) - Ngày 31/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3946/BGDĐT-GDTC về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018-2019.

* (22/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 28/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. 

* (16/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 03/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (07/2018/TT-BKHCN) - Ngày 06/06/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2018/TT-BKHCN về việc ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (3763/LĐTBXH-ĐTBD) - Ngày 07/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3763/LĐTBXH-ĐTBD về việc triển khai Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

* (436/QĐ-VKSTC) - Ngày 06/09/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 436/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

* (1155/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 05/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW, Nghị quyết 56/2017/QH14, Nghị quyết 08/NQ-CP, Nghị quyết 10/NQ-CP và Chương trình hành động 400-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng.

* (754/KH-BGDĐT) - Ngày 31/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 754/KH-BGDĐT về việc tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (1476/QĐ-BTTTT) - Ngày 11/09/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1476/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm.

* (1452/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/09/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1452/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Labtest Certification, Inc. - CA5970.

* (1451/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/09/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1451/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CTK CO., Ltd. - KR0025.

* (1450/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/09/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1450/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Testing & Research Institue - KR0030.

* (1449/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/09/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1449/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CISCO SYSTEMS, INC. - US0028.

* (1448/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/09/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1448/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Vista Laboratories, Inc. US0202.

* (1447/QĐ-BTTTT) - Ngày 05/09/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1447/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA, INC. - US0112.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (344/TB-VPCP) - Ngày 11/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 344/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030.

CHÍNH SÁCH

* (6985/BNN-KTHT) - Ngày 10/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6985/BNN-KTHT về việc rà soát, lập danh mục dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định 1776/QĐ-TTg.

* (119/NQ-CP) - Ngày 09/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 119/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018.

* (340/TB-VPCP) - Ngày 07/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 340/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Diễn đàn Phát triển Dân tộc Thiểu số năm 2018 chủ đề: "Sâm Ngọc Linh - Tiếp cận Chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

* (3650/LĐTBXH-PCTNXH) - Ngày 04/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3650/LĐTBXH-PCTNXH về việc thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy.

* (09/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 28/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

* (05-QĐi/TW) - Ngày 28/08/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 05-QĐi/TW về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng.

HÀNH CHÍNH

* (3793/LĐTBXH-VP) - Ngày 11/09/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3793/LĐTBXH-VP về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư.

* (6902/KH-BNN-VP) - Ngày 05/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch 6902/KH-BNN-VP về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

* (2589/QĐ-TCHQ) - Ngày 30/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2589/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Biên tập Cổng thông tin thương mại quốc gia.

* (5090/TCHQ-VP) - Ngày 30/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5090/TCHQ-VP về việc công khai thủ tục hành chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1124/QĐ-TTg) - Ngày 08/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1124/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

CÔNG NGHIỆP

* (1139/QĐ-TTg) - Ngày 11/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1139/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

* (8655/VPCP-CN) - Ngày 11/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8655/VPCP-CN về việc chuyển giao dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang.

* (39/2018/QĐ-TTg) - Ngày 10/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

* (8616/VPCP-CN) - Ngày 10/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8616/VPCP-CN về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (1194/CĐ-TTg) - Ngày 12/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1194/CĐ-TTg về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

* (1138/QĐ-TTg) - Ngày 11/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1138/QĐ-TTg về việc ký Thông cáo chung về "Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững" giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a.

* (7036/BNN-KHCN) - Ngày 11/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7036/BNN-KHCN về việc công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về công trình thủy lợi.

* (7002/BNN-BVTV) - Ngày 10/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 7002/BNN-BVTV về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá sắn.

* (116/2018/NĐ-CP) - Ngày 07/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

* (6937/BNN-TCTL) - Ngày 06/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6937/BNN-TCTL về việc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn.

* (1115/QĐ-TTg) - Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1115/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3.

* (10/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 14/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung (QCVN01-187:2018/BNNPTNT).

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (3553/QĐ-BNN-KTHT) - Ngày 07/09/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3553/QĐ-BNN-KTHT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phát triển Ngành nghề nông thôn.

* (3360/BTP-PBGDPL) - Ngày 07/09/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3360/BTP-PBGDPL về việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2018.

* (12/2018/TT-BTP) - Ngày 28/08/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 12/2018/TT-BTP về việc hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

* (2244/QĐ-BTP) - Ngày 24/08/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2244/QĐ-BTP về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

* (4170/UBND-KT) - Ngày 10/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4170/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn Thành phố.

* (4600/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4600/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (4071/UBND-KT) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 4071/UBND-KT về việc tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (33/2018/QĐ-UBND) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và phân loại biệt thự cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (3831/QĐ-UBND) - Ngày 05/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3831/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND ngày 14/04/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

* (31/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu trong giai đoạn 2018-2022.

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (32/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

* (31/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự thanh, quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 07/09/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (25/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hải Phòng.

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/09/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.