Trong tuần qua, từ (31/8 - 07/9), LuatVietnam đã cập nhật nhiều văn bản đáng chú ý như: Nghị định 113/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 114/2018/NĐ-CP về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước...

DOANH NGHIỆP

* (8406/VPCP-ĐMDN) - Ngày 04/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8406/VPCP-ĐMDN về việc điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định 1232/QĐ-TTg.

* (2528/QĐ-TCHQ) - Ngày 28/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2528/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (8349/VPCP-KTTH) - Ngày 04/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8349/VPCP-KTTH về dự án Nghị quyết Biểu thuế bảo vệ môi trường.

* (2525/QĐ-TCHQ) - Ngày 27/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2525/QĐ-TCHQ về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế.

* (2503/QĐ-TCHQ) - Ngày 23/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2503/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ.

* (79/2018/TT-BTC) - Ngày 22/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 79/2018/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (113/2018/NĐ-CP) - Ngày 31/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

* (138/2018/TT-BQP) - Ngày 28/08/2018, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 138/2018/TT-BQP về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

* (07/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 01/08/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (113/NQ-CP) - Ngày 30/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 113/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận.

ĐẦU TƯ

* (81/2018/TT-BTC) - Ngày 28/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (38/2018/QĐ-TTg) - Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-TTg về việc sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13/01/2012 về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

* (21/2018/TT-NHNN) - Ngày 31/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 21/2018/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

* (8268/VPCP-CN) - Ngày 31/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8268/VPCP-CN về việc quyết toán các dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực.

* (8255/VPCP-KTTH) - Ngày 31/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8255/VPCP-KTTH về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang.

* (20/2018/TT-NHNN) - Ngày 30/08/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán.

* (1297/QĐ-BTC) - Ngày 07/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1297/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.

* (58/2018/TT-BTC) - Ngày 10/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (25/CT-TTg) - Ngày 31/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

* (5147/TCHQ-TXNK) - Ngày 31/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5147/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành - Suối Tiên.

* (5044/TCHQ-GSQL) - Ngày 29/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5044/TCHQ-GSQL về địa điểm làm thủ tục hải quan của hàng bưu chính tại khu vực cửa khẩu biên giới.

* (4920/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/08/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4920/TCHQ-TXNK về việc xác định tiền chậm nộp.

* (20/BXD-VLXD) - Ngày 20/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 20/BXD-VLXD về việc hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.


XÂY DỰNG

* (1101/QĐ-TTg) - Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1101/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

* (1100/QĐ-TTg) - Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1100/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

* (8230/VPCP-CN) - Ngày 31/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8230/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng Bến xe khách Yên Sở, Thành phố Hà Nội.

* (1155/QĐ-BXD) - Ngày 22/08/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1155/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.


THƯƠNG MẠI

* (7194/BCT-TTTN) - Ngày 05/09/2018, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7194/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (26/CT-TTg) - Ngày 04/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (114/2018/NĐ-CP) - Ngày 04/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2018/NĐ-CP về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

* (1127/CĐ-TTg) - Ngày 31/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1127/CĐ-TTg về việc ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ.

* (2540/QÐ-BTNMT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2540/QÐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công.

* (2539/QÐ-BTNMT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2539/QÐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (2538/QÐ-BTNMT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2538/QÐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (2537/QÐ-BTNMT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2537/QÐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (2536/QÐ-BTNMT) - Ngày 10/08/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2536/QÐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (5137/BYT-BH) - Ngày 04/09/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 5137/BYT-BH về việc thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (599/QĐ-QLD) - Ngày 04/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 599/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

* (16965/QLD-ĐK) - Ngày 04/09/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16965/QLD-ĐK về việc đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài.

* (1092/QĐ-TTg) - Ngày 02/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1092/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

* (16900/QLD-ĐK) - Ngày 31/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16900/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

  

* (20/2018/TT-BYT) - Ngày 30/08/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 20/2018/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

* (16696/QLD-ĐK) - Ngày 29/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16696/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (16635/QLD-ĐK) - Ngày 29/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16635/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (16634/QLD-ĐK) - Ngày 29/08/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 16634/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (4962/BYT-DP) - Ngày 27/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4962/BYT-DP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè - thu.

* (4938/BYT-AIDS) - Ngày 24/08/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 4938/BYT-AIDS về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

GIAO THÔNG

* (48/2018/TT-BGTVT) - Ngày 31/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 48/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài.

* (1130/TTg-CN) - Ngày 31/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1130/TTg-CN về báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

* (1925/QĐ-BGTVT) - Ngày 29/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1925/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (1843/QĐ-BGTVT) - Ngày 20/08/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 1843/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (3964/BGDĐT-GDCTHSSV) - Ngày 04/09/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

* (76/2018/TT-BTC) - Ngày 17/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 76/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (63/2018/TT-BTC) - Ngày 10/07/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước.

* (09/2018/TT-BKHCN) - Ngày 01/07/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 09/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

DÂN SỰ

* (04/2018/NQ-HĐTP) - Ngày 09/08/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về việc ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.


CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (8325/VPCP-KGVX) - Ngày 31/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8325/VPCP-KGVX về việc tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (531/QĐ-UBDT) - Ngày 30/08/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 531/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

* (1076/QĐ-TTg) - Ngày 29/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1076/QĐ-TTg về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp).

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (1099/QĐ-TTg) - Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1099/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035.

* (111/2018/NĐ-CP) - Ngày 31/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

* (3284/QĐ-BGDĐT) - Ngày 30/08/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3284/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng bàn "Người Giáo viên nhân dân" tranh giải "Báo Giáo dục và Thời đại" lần thứ XIV - 2018.

CHÍNH SÁCH

* (8343/VPCP-KGVX) - Ngày 04/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8343/VPCP-KGVX về việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13.

* (115/NQ-CP) - Ngày 31/08/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023.

* (333/TB-VPCP) - Ngày 31/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 333/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" năm 2018.

* (332/TB-VPCP) - Ngày 31/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 332/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

* (329/TB-VPCP) - Ngày 30/08/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 329/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701).

* (1077/QĐ-TTg) - Ngày 29/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1077/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035.

HÀNH CHÍNH

* (1154/TTg-CN) - Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1154/TTg-CN về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018.

* (116/NQ-CP) - Ngày 04/09/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao.

* (1479/QĐ-BTC) - Ngày 22/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1479/QĐ-BTC về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

HÌNH SỰ

* (196/TANDTC-PC) - Ngày 04/09/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 196/TANDTC-PC về việc áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (1086/QĐ-TTg) - Ngày 31/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1086/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em.


CÔNG NGHIỆP

* (1153/TTg-CN) - Ngày 05/09/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1153/TTg-CN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (336/TB-VPCP) - Ngày 04/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 336/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Quyết định 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

* (6764/CĐ-BNN-TY) - Ngày 30/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện 6764/CĐ-BNN-TY về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam.

* (6696/BNN-KH) - Ngày 29/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6696/BNN-KH về việc xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Kiên Giang.

* (3435/QĐ-BNN-BVTV) - Ngày 28/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3435/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

* (3431/QĐ-BNN-TY) - Ngày 28/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3431/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh thủy sản.

* (3419/QĐ-BNN-CBTTNS) - Ngày 28/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp Công nghệ cao, nông sản an toàn các tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An 2018.

* (3355/QĐ-BNN-TT) - Ngày 23/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3355/QĐ-BNN-TT về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới.

* (3346/QĐ-BNN-TCCB) - Ngày 23/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan.

* (6548/BNN-QLCL) - Ngày 23/08/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6548/BNN-QLCL về việc xây dựng, phê duyệt Đề án khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (170/KH-UBND) - Ngày 30/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 170/KH-UBND về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Thành phố về "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ đô".

* (169/KH-UBND) - Ngày 30/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 169/KH-UBND về việc triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2018-2020.

* (20/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội.

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô".

  

* (3975/UBND-KT) - Ngày 27/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3975/UBND-KT về việc thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn. 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (07/CT-UBND) - Ngày 28/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (3510/QĐ-UBND) - Ngày 20/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3510/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* (3509/QĐ-UBND) - Ngày 20/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3509/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.

* (3449/QĐ-UBND) - Ngày 17/08/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3449/QĐ-UBND về việc công bố Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

* (19/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 19/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

* (18/2018/QĐ-UBND) - Ngày 24/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định 18/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 31/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 29/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 22/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 10/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (17/2018/QĐ-UBND) - Ngày 08/08/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về việc ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

UBND TỈNH LẠNG SƠN


* (44/2018/QĐ-UBND) - Ngày 04/07/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.