Văn bản mới cập nhật tuần 37/2017
Đăng ký để nhận tin đăng ký miễn phí hàng tuần
Danh sách lĩnh vực cập nhật
Doanh nghiệp (2) Tư pháp-Hộ tịch(8)
Đất đai-Nhà ở (2) Chính sách(6)
Thuế-Phí-Lệ phí (12) Khoa học-Công nghệ(1)
Lao động-Tiền lương (2) An ninh trật tự(3)
Thương mại-Quảng cáo (2) Đầu tư(2)
Xuất nhập khẩu (3) Cơ cấu tổ chức(32)
Tài chính-Ngân hàng (5) Vi phạm hành chính(1)
Y tế-Sức khỏe (22) Sở hữu trí tuệ(1)
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (4) Hàng hải(1)
Tài nguyên-Môi trường (4) Xuất nhập cảnh(2)
Xây dựng (2) Thực phẩm-Dược phẩm(3)
Thông tin-Truyền thông (2) Địa giới hành chính(1)
Giao thông (9) Hình sự(1)
Hành chính (20) Văn hóa-Thể thao-Du lịch(3)
Văn bản ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh (3) Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ(1)
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum(1)
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội (12) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị(1)
Ủy ban nhân dân TP. HCM (5) Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc(2)
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (7) Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai(2)
Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu(2)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (2) Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2) Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long(3)
Doanh nghiệp
05/CĐ-TCT
830/QĐ-BTC
Đất đai-Nhà ở
52/2021/NĐ-CP
05/CĐ-TCT
Thuế-Phí-Lệ phí
05/CĐ-TCT
11900/CTHN-TTHT
1194/TCT-KK
11785/CTHN-TTHT
812/QĐ-BTC
25/2021/TT-BTC
52/2021/NĐ-CP
1157/TCT-KK
1809/TCHQ-GSQL
11784/CTHN-TTHT
11782/CTHN-TTHT
1084/TCT-DNNCN
Lao động-Tiền lương
1077/LĐTBXH-TCGDNN
186/QĐ-TCGDNN
Thương mại-Quảng cáo
270/YDCT-QLHN
514/TTg-PL
Xuất nhập khẩu
1817/TCHQ-GSQL
1783/TCHQ-GSQL
1784/TCHQ-GSQL
Tài chính-Ngân hàng
810/QĐ-BTC
3854/BTC-KHTC
649/QĐ-NHNN
830/QĐ-BTC
790/QĐ-BTC
Y tế-Sức khỏe
498/BC-BYT
499/BC-BYT
500/BC-BYT
1854/QĐ-BYT
2924/CV-BCĐ
1896/QĐ-BYT
1911/QĐ-BYT
531/BC-BYT
532/BC-BYT
533/BC-BYT
537/BC-BYT
539/BC-BYT
1966/QĐ-BYT
540/BC-BYT
3142/BYT-DP
3141/BYT-DP
516/BC-BYT
1906/QĐ-BYT
1907/QĐ-BYT
513/BC-BYT
1903/QĐ-BYT
73/2021/QH14
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
186/QĐ-TCGDNN
11/CT-TTg
1077/LĐTBXH-TCGDNN
1444/BGDĐT-GDĐH
Tài nguyên-Môi trường
1795/TCHQ-GSQL
1799/BTNMT-TNN
504/CĐ-TTg
18/2021/QĐ-TTg
Xây dựng
2671/VPCP-CN
503/TTg-CN
Thông tin-Truyền thông
18/2021/QĐ-TTg
1112/BTTTT-CBC
Giao thông
77/TB-VPCP
588/QĐ-BGTVT
09/2021/TT-BGTVT
1157/TCT-KK
3435/BGTVT-TTr
08/2021/TT-BGTVT
2671/VPCP-CN
3368/BGTVT-ATGT
503/TTg-CN
Hành chính
142/2021/QH14
1907/QĐ-BYT
141/2021/QH14
140/2021/QH14
2693/VPCP-TH
442/CĐ-VPCP
593/QĐ-TTg
516/TTg-KSTT
589/QĐ-TTg
273-CV/BTCTW
1646/BNV-BCĐ
154/2021/QH14
155/2021/QH14
158/2021/QH14
157/2021/QH14
46/QĐ-BCĐCCHC
1112/BTTTT-CBC
45/NQ-CP
511/QĐ-BTP
649/QĐ-NHNN
Tư pháp-Hộ tịch
588/QĐ-BTP
566/QĐ-BTP
552/QĐ-BTP
511/QĐ-BTP
48/TANDTC-PC
609/QĐ-BTP
514/TTg-PL
442/CĐ-VPCP
Chính sách
504/CĐ-TTg
01/CĐ-UBQGVTE
11900/CTHN-TTHT
78/TB-VPCP
45/NQ-CP
588/QĐ-TTg
Khoa học-Công nghệ
11782/CTHN-TTHT
An ninh trật tự
01/2021/L-CTN
73/2021/QH14
3368/BGTVT-ATGT
Đầu tư
514/TTg-PL
503/TTg-CN
Cơ cấu tổ chức
160/2021/QH14
1251/NQ-UBTVQH14
593/QĐ-TTg
1418/QĐ-BVHTTDL
812/QĐ-BTC
140/2021/QH14
141/2021/QH14
476/QĐ-LĐTBXH
159/2021/QH14
1249/NQ-UBTVQH14
156/2021/QH14
1248/NQ-UBTVQH14
1250/NQ-UBTVQH14
153/2021/QH14
152/2021/QH14
151/2021/QH14
150/2021/QH14
149/2021/QH14
148/2021/QH14
147/2021/QH14
146/2021/QH14
145/2021/QH14
144/2021/QH14
143/2021/QH14
142/2021/QH14
810/QĐ-BTC
1112/BTTTT-CBC
3435/BGTVT-TTr
158/2021/QH14
157/2021/QH14
155/2021/QH14
154/2021/QH14
Vi phạm hành chính
810/QĐ-BTC
Sở hữu trí tuệ
552/QĐ-BTP
Hàng hải
08/2021/TT-BGTVT
Xuất nhập cảnh
2924/CV-BCĐ
25/2021/TT-BTC
Thực phẩm-Dược phẩm
1896/QĐ-BYT
270/YDCT-QLHN
1907/QĐ-BYT
Địa giới hành chính
589/QĐ-TTg
Hình sự
48/TANDTC-PC
Văn hóa-Thể thao-Du lịch
2663/VPCP-KGVX
1383/QÐ-BVHTTDL
1391/QÐ-BVHTTDL
Văn bản ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh
02/2021/NQ-HĐND
04/2021/NQ-HĐND
01/2021/NQ-HĐND
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
01/2021/NQ-HĐND
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
1758/QĐ-UBND
1746/QĐ-UBND
1757/QĐ-UBND
103/KH-UBND
102/KH-UBND
1124/UBND-ĐT
101/KH-UBND
105/KH-UBND
1747/QĐ-UBND
1776/QĐ-UBND
287/TB-UBND
104/KH-UBND
Ủy ban nhân dân TP. HCM
1051/QĐ-UBND
977/QĐ-UBND
982/QĐ-UBND
889/QĐ-UBND
32/TB-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
715/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
408/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
24/2021/QĐ-UBND
25/2021/QĐ-UBND
26/2021/QĐ-UBND
149/KH-UBND
148/KH-UBND
147/KH-UBND
22/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
838/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
862/QĐ-UBND
13/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
05/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
11/2021/QĐ-UBND
10/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
4/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
1234/UBND-NNTN
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
04/CT-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
10/2021/QĐ-UBND
09/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
547/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
510/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
346/QĐ-UBND
347/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
974/UBND-TH
02/CĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
07/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
804/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
06/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
857/QĐ-UBND
09/2021/QĐ-UBND
903/QĐ-UBND

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.