Văn bản mới cập nhật tuần 37/2017
Đăng ký để nhận tin đăng ký miễn phí hàng tuần
Danh sách lĩnh vực cập nhật
Doanh nghiệp (5) Khoa học-Công nghệ(1)
Đất đai-Nhà ở (7) An ninh trật tự(4)
Thuế-Phí-Lệ phí (21) Đầu tư(3)
Thương mại-Quảng cáo (2) Công nghiệp(2)
Xuất nhập khẩu (13) Hải quan(1)
Tài chính-Ngân hàng (6) Cơ cấu tổ chức(2)
Y tế-Sức khỏe (17) Kế toán-Kiểm toán(1)
Cán bộ-Công chức-Viên chức (3) An ninh quốc gia(1)
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề (4) Thực phẩm-Dược phẩm(1)
Tài nguyên-Môi trường (8) Ngoại giao(1)
Xây dựng (2) Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật(1)
Thông tin-Truyền thông (2) Đấu thầu-Cạnh tranh(2)
Giao thông (3) Điện lực(1)
Hành chính (13) Nông nghiệp-Lâm nghiệp(5)
Tư pháp-Hộ tịch (3) Văn hóa-Thể thao-Du lịch(6)
Chính sách (1)
Văn bản ủy ban nhân dân
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội (6) Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái(2)
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên(1)
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh(1)
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hà Tĩnh (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa(1)
Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ(1)
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội (21) Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum(1)
Ủy ban nhân dân TP. HCM (2) Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định(2)
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (3) Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai(2)
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (2) Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu(7)
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (7) Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn(1)
Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ (1) Ủy ban nhân dân tỉnh Long An(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (3) Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2) Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2) Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (1) Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk(1)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (1) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận(1)
Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng (1) Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk(1)
Doanh nghiệp
599/TCT-KK
10857/CTHN-TTHT
26/2021/TT-BTC
1578/TCHQ-GSQL
47/2021/NĐ-CP
Đất đai-Nhà ở
83/TANDTC-KHTC
10255/CTHN-TTHT
1454/BTNMT-TCQLĐĐ
641/TCT-KK
533/TCT-QLN
601/TCT-CS
1042/TCT-CS
Thuế-Phí-Lệ phí
1042/TCT-CS
1551/TCHQ-TXNK
1561/TCHQ-TXNK
1612/TCHQ-TXNK
1627/TCHQ-TXNK
561/TCT-QLN
601/TCT-CS
533/TCT-QLN
602/TCT-QLN
641/TCT-KK
599/TCT-KK
10772/CTHN-TTHT
615/TCT-CS
10146/CTHN-TTHT
10147/CTHN-TTHT
24/2021/TT-BTC
1162/QĐ-BCT
10775/CTHN-TTHT
10774/CTHN-TTHT
10858/CTHN-TTHT
10857/CTHN-TTHT
Thương mại-Quảng cáo
2044/BNN-VPĐP
2055/BCT-TTTN
Xuất nhập khẩu
1635/TCHQ-TXNK
1580/TCHQ-TXNK
1612/TCHQ-TXNK
1643/TCHQ-TXNK
1561/TCHQ-TXNK
1528/TCHQ-GSQL
1062/QĐ-TCHQ
1620/TCHQ-GSQL
1604/TCHQ-GSQL
1591/TCHQ-GSQL
1589/TCHQ-GSQL
1578/TCHQ-GSQL
1182/QĐ-BCT
Tài chính-Ngân hàng
618/QĐ-BTC
624/QĐ-NHNN
423/UBDT-KHTC
623/QĐ-NHNN
602/TCT-QLN
530/TCT-DNL
Y tế-Sức khỏe
2807/CV-BCĐ
2616/BYT-QLD
478/BC-BYT
479/BC-BYT
2752/BYT-KCB
2760/BYT-DP
2830/CV-BCĐ
494/KH-BCĐ
480/BC-BYT
483/BC-BYT
484/BC-BYT
485/BC-BYT
486/BC-BYT
487/BC-BYT
1827/QĐ-BYT
1826/QĐ-BYT
2639/BYT-TTrB
Cán bộ-Công chức-Viên chức
1062/QĐ-TCHQ
1549/BNV-TCBC
1568/BNV-TCBC
Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
361/KH-BGDĐT
12/2021/TT-BGDĐT
11/2021/TT-BGDĐT
76/TB-VPCP
Tài nguyên-Môi trường
06/2021/TT-BGTVT
2055/BNN-TCTL
1454/BTNMT-TCQLĐĐ
2136/BNN-TCTL
1430/BGDĐT-GDTC
1558/QĐ-BNN-TCLN
1013/TNN-CSPC
554/QĐ-TTg
Xây dựng
426/QĐ-BXD
446/QĐ-LĐTBXH
Thông tin-Truyền thông
458/QĐ-BTTTT
618/QĐ-BTC
Giao thông
06/2021/TT-BGTVT
07/2021/TT-BGTVT
479/CĐ-TTg
Hành chính
499/QĐ-BNV
2558/VPCP-HC
2557/VPCP-HC
2556/VPCP-HC
2555/VPCP-HC
764/QĐ-BTC
417/QĐ-BKHĐT
357/QĐ-BKHĐT
438/UBDT-VP
1062/QĐ-TCHQ
551/QĐ-BTP
565/TTCP-KHTH
1258/QĐ-BVHTTDL
Tư pháp-Hộ tịch
545/QĐ-BTP
551/QĐ-BTP
07/2021/TT-BGTVT
Chính sách
417/QĐ-BKHĐT
Khoa học-Công nghệ
530/TCT-DNL
An ninh trật tự
416/QĐ-BXD
415/QĐ-BXD
479/CĐ-TTg
2639/BYT-TTrB
Đầu tư
03/2021/TT-BKHĐT
2616/BYT-QLD
357/QĐ-BKHĐT
Công nghiệp
1162/QĐ-BCT
2055/BCT-TTTN
Hải quan
764/QĐ-BTC
Cơ cấu tổ chức
565/QĐ-TTg
624/QĐ-NHNN
Kế toán-Kiểm toán
26/2021/TT-BTC
An ninh quốc gia
415/QĐ-BXD
Thực phẩm-Dược phẩm
2616/BYT-QLD
Ngoại giao
442/QĐ-LĐTBXH
Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
545/QĐ-BTP
Đấu thầu-Cạnh tranh
357/QĐ-BKHĐT
446/QĐ-LĐTBXH
Điện lực
1635/TCHQ-TXNK
Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1558/QĐ-BNN-TCLN
24/2021/TT-BTC
2136/BNN-TCTL
2044/BNN-VPĐP
2154/BNN-QLCL
Văn hóa-Thể thao-Du lịch
1266/QÐ-BVHTTDL
1258/QĐ-BVHTTDL
1226/QÐ-BVHTTDL
1178/KH-BVHTTDL
1198/BVHTTDL-TV
05-HD/BTGTW
Văn bản ủy ban nhân dân
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
1094/SGDĐT-QLT
1201/SGDĐT-QLT
1199/SGDĐT-QLT
1198/SGDĐT-QLT
1146/SGDĐT-QLT
1113/SGDĐT-CTTT
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu
495/SGTVT-TTr
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
227/QĐ-VPUBND
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hà Tĩnh
192/QĐ-VPUB
Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
01/2021/NQ-HĐND
Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
1038/UBND-KT
97/KH-UBND
96/KH-UBND
1736/QĐ-UBND
99/KH-UBND
1048/UBND-KT
1693/QĐ-UBND
98/KH-UBND
1729/QĐ-UBND
100/KH-UBND
1732/QĐ-UBND
1721/QĐ-UBND
1716/QĐ-UBND
1691/QĐ-UBND
1692/QĐ-UBND
1722/QĐ-UBND
93/KH-UBND
1621/QĐ-UBND
1026/UBND-KGVX
1633/QĐ-UBND
94/KH-UBND
Ủy ban nhân dân TP. HCM
721/QĐ-UBND
723/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
08/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
656/QĐ-UBND
650/QĐ-UBND
569/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
622/QĐ-UBND
773/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
15/CT-UBND
721/QĐ-UBND
18/2021/QĐ-UBND
17/2021/QĐ-UBND
19/2021/QĐ-UBND
20/2021/QĐ-UBND
21/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
783/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
766/QĐ-UBND
767/QĐ-UBND
770/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
108/KH-UBND
2155/UBND-VX
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
3112/UBND-KGVX
3107/UBND-KGVX
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
70/TB-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
03/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng
08/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
601/QĐ-UBND
600/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
12/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
369/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
811/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
4/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
1145/KH-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
05/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
992/QĐ-UBND
14/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
334/QĐ-UBND
07/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
928/UBND-VX
921/UBND-KTN
899/KH-UBND
906/KH-UBND
901/KH-UBND
902/KH-UBND
900/KH-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
06/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
15/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
4882/UBND-NN
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
05/2021/QĐ-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
07/CT-UBND
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk
274/QĐ-SGTVT
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
1374/VP-KGVXNV
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
1149/SYT-NVYD