Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Nghị định 04/2019/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Thông tư 49/2018/TT-NHNN về tiền gửi có kỳ hạn, Thông tư 48/2018/TT-NHNN về tiền gửi tiết kiệm...

DOANH NGHIỆP

 

* (349/VPCP-ĐMDN) - Ngày 14/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 349/VPCP-ĐMDN về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018.

 

* (02/2019/TT-BKHĐT) - Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (208/VPCP-CN) - Ngày 08/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 208/VPCP-CN về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

 

* (165/TCHQ-GSQL) - Ngày 07/01/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 165/TCHQ-GSQL về thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (31/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

  

* (25/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 10/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

 

* (19/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 30/10/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp.

 

BẢO HIỂM

 

* (2665/QĐ-BHXH) - Ngày 28/12/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 2665/QĐ-BHXH về việc công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo năm 2019.

 

* (5869/BHXH-CST) - Ngày 28/12/2018, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5869/BHXH-CST về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2019.

 

* (2596/QĐ-BHXH) - Ngày 26/12/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 2596/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

* (06/NQ-CP) - Ngày 16/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

 

* (407/VPCP-NN) - Ngày 15/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 407/VPCP-NN về Đề án "Thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung".

 

* (53/TTg-NN) - Ngày 14/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 53/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

 

ĐẦU TƯ

 

* (38/QĐ-BKHĐT) - Ngày 11/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 38/QĐ-BKHĐT về việc đính chính Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

 

* (09/2018/TT-BKHĐT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/05/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (49/2018/TT-NHNN) - Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 49/2018/TT-NHNN về tiền gửi có kỳ hạn.

 

* (48/2018/TT-NHNN) - Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 48/2018/TT-NHNN về tiền gửi tiết kiệm.

 

* (47/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 47/2018/TT-NHNN về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng.

 

* (122/2018/TT-BTC) - Ngày 14/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 122/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

 

* (2087/QĐ-BTC) - Ngày 13/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2087/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

 

* (2086/QĐ-BTC) - Ngày 13/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2086/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

 

* (2085/QĐ-BTC) - Ngày 13/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2085/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

 

* (2069/QĐ-BTC) - Ngày 13/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2069/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

 

* (2067/QĐ-BTC) - Ngày 13/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2067/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018.

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

* (03/2018/QĐ-KTNN) - Ngày 28/12/2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN về việc ban hành Hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán.

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (271/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/01/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 271/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng encoder.

 

* (206/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/01/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 206/TCHQ-GSQL về việc nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan.

 

* (204/TCHQ-TXNK) - Ngày 08/01/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 204/TCHQ-TXNK về việc kiểm tra phân loại hàng hóa.

 

* (4173/GSQL-GQ1) - Ngày 27/12/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 4173/GSQL-GQ1 về vướng mắc giấy phép nhập khẩu tiền chất.

 

* (4172/GSQL-GQ1) - Ngày 27/12/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 4172/GSQL-GQ1 về vướng mắc nhập khẩu phân bón.

 

* (7654/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/12/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7654/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu bao tải cẩu đã qua sử dụng.

 

* (25/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống.

 

XÂY DỰNG

 

* (370/VPCP-CN) - Ngày 14/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 370/VPCP-CN về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

* (312/VPCP-CN) - Ngày 11/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 312/VPCP-CN về việc chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

 

* (41/TTg-CN) - Ngày 11/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 41/TTg-CN về việc báo cáo Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Kênh Chợ gạo - Giai đoạn 2.

 

* (1623/QĐ-BXD) - Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (244/VPCP-CN) - Ngày 09/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 244/VPCP-CN về việc khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics.

 

* (22/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 06/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

* (205/VPCP-CN) - Ngày 08/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 205/VPCP-CN về việc bổ sung mỏ cao lanh - fenspat tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch và bổ sung vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 

* (35/2018/TT-BTNMT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2018/TT-BTNMT về việc quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

 

* (13/2018/TT-BXD) - Ngày 27/12/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 13/2018/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

 

* (34/2018/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2018/TT-BTNMT về việc quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

 

* (33/2018/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2018/TT-BTNMT về việc quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

 

* (32/2018/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 32/2018/TT-BTNMT về việc quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.

 

* (31/2018/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 31/2018/TT-BTNMT về việc quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước.

 

* (30/2018/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 30/2018/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.

 

* (28/2018/TT-BTNMT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 28/2018/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

 

* (27/2018/TT-BTNMT) - Ngày 14/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

 

* (25/2018/TT-BTNMT) - Ngày 14/12/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

 

* (23/2018/TT-BTNMT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTNMT về việc quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư.

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

  

* (127/QĐ-BYT) - Ngày 15/01/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 127/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh".

 

* (372/QLD-ĐK) - Ngày 15/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 372/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (371/QLD-ĐK) - Ngày 15/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 371/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu.

 

* (17/QĐ-QLD) - Ngày 14/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 17/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

 

* (16/QĐ-QLD) - Ngày 14/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 16/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

 

* (125/ATTP-NĐTT) - Ngày 14/01/2019, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn 125/ATTP-NĐTT về việc khám sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm.

 

* (221/QLD-MP) - Ngày 10/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 221/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

 

* (219/QLD-MP) - Ngày 10/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 219/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

 

* (15/TB-VPCP) - Ngày 09/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 15/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

 

* (41/QĐ-TTg) - Ngày 08/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025".

 

* (73/QĐ-BYT) - Ngày 08/01/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 73/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2016 về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (7603/QĐ-BYT) - Ngày 25/12/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 7603/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 6).

 

CHỨNG KHOÁN

 

* (32/QĐ-TTg) - Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

 

GIAO THÔNG

  

* (62/QĐ-TTg) - Ngày 11/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 62/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

 

* (22/QĐ-BGTVT) - Ngày 08/01/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 22/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

* (201/VPCP-CN) - Ngày 08/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 201/VPCP-CN về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

 

* (04/QĐ-BGTVT) - Ngày 03/01/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 04/QĐ-BGTVT về việc thành lập Ban chỉ đạo và Điều phối các hoạt động trong thời gian tổ chức Diễn đàn Liên Chính phủ về Giao thông vận tải bền vững môi trường khu vực châu Á lần thứ 12 - EST 12 trong năm 2019 tại Việt Nam.

 

* (61/2018/TT-BGTVT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 61/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (69/QĐ-TTg) - Ngày 15/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 69/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025.

 

* (90/QĐ-BGDĐT) - Ngày 11/01/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 90/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (33/QĐ-TTg) - Ngày 08/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.

 

* (22/QĐ-BGDĐT) - Ngày 08/01/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 22/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (33/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (01/QĐ-TANDTC) - Ngày 02/01/2019, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 01/QĐ-TANDTC về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (23/2018/TT-BTTTT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

 

* (840/CNTT-CSHT) - Ngày 26/12/2018, Cục Công nghệ thông tin ban hành Công văn 840/CNTT-CSHT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019.

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

* (232/BVHTTDL-VP) - Ngày 15/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 232/BVHTTDL-VP về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

 

* (45/QĐ-TTg) - Ngày 09/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/QĐ-TTg về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019-2021.

 

* (44/QĐ-TTg) - Ngày 09/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 44/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

 

* (4920/QĐ-BVHTTDL) - Ngày 27/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 4920/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án "Rà soát chuyển một số dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch không nhất thiết Nhà nước phải thực hiện cho doanh nghiệp và tổ chức xã hội đảm nhiệm”.

 

* (35/2018/TT-BVHTTDL) - Ngày 19/11/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL.

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

* (11/TB-VPCP) - Ngày 08/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 11/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh An Giang về kiểm tra tình trạng an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (80/QĐ-BTP) - Ngày 15/01/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 80/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

 

* (19/TB-VPCP) - Ngày 11/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 19/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới".

 

* (18/TB-VPCP) - Ngày 11/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 18/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

* (17/TB-VPCP) - Ngày 11/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 17/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

 

* (56/QĐ-CTN) - Ngày 08/01/2019, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 56/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

* (162/NQ-CP) - Ngày 31/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 162/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (15/QĐ-UBDT) - Ngày 15/01/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 15/QĐ-UBDT về việc hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (04/2019/NĐ-CP) - Ngày 11/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

 

* (282/VPCP-KSTT) - Ngày 10/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 282/VPCP-KSTT về việc triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

* (31/QĐ-TCHQ) - Ngày 04/01/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 31/QĐ-TCHQ về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Lễ tân đối ngoại của Tổng cục Hải quan.

 

* (168-QĐ/TW) - Ngày 28/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định 168-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

 

* (37/NQ-TW) - Ngày 24/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 37/NQ-TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (05/QĐ-BNV) - Ngày 04/01/2019, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 05/QĐ-BNV về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (02/2019/TT-BCT) - Ngày 15/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

  

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (44/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT về việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

 

* (37/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 25/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia.

 

* (19/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

 

* (24/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

 

NGOẠI GIAO

 

* (288/VPCP-QHQT) - Ngày 10/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 288/VPCP-QHQT về việc nâng cấp quan hệ ASEAN - EU lên Đối tác chiến lược.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

 

* (189/QĐ-UBND) - Ngày 10/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 189/QĐ-UBND về việc công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (16/KH-UBND) - Ngày 10/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 16/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

 

* (14/KH-UBND) - Ngày 10/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 14/KH-UBND về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng Thành phố Hà Nội năm 2019.

 

* (13/KH-UBND) - Ngày 10/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 13/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

* (122/QĐ-UBND) - Ngày 09/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 122/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (01/2019/QĐ-UBND) - Ngày 01/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

UBND TP.ĐÀ NẴNG

 

* (02/2019/QĐ-UBND) - Ngày 10/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư, phát triển cầu tàu tại các điểm đến và tàu du lịch trong các tuyến du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

 

* (02/2019/QĐ-UBND) - Ngày 09/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

* (57/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 57/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

* (53/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 53/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

UBND TỈNH GIA LAI

 

* (02/2019/QĐ-UBND) - Ngày 05/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá cho thuê nhà ở công vụ tại hẻm đường Hai Bà Trưng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 

* (01/2019/QĐ-UBND) - Ngày 04/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về việc quy định định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện và mức chi bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 

* (42/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 42/2018/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

* (37/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 

* (35/2018/QĐ-UBND) - Ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ.

 

UBND TỈNH HÀ NAM

 

* (48/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về việc quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 

* (47/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020.

 

* (45/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam.