Trong tuần qua, LuatVietnam đã cập nhật được một số văn bản quan trọng như: Thông tư 45/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư 44/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động…


DOANH NGHIỆP

 

* (17/TTg-ĐMDN) - Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 17/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

* (01/CT-TTg) - Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

 

* (2765/QĐ-BGTVT) - Ngày 21/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2765/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

* (79/TCHQ-TXNK) - Ngày 03/01/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 79/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

 

* (26/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/01/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 26/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa.

 

* (25/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/01/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 25/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

* (02/2019/TT-BLĐTBXH) - Ngày 08/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

* (5451/BHXH-CNTT) - Ngày 27/12/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5451/BHXH-CNTT về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

 

* (35/2018/TT-BLĐTBXH) - Ngày 26/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

 

BẢO HIỂM

 

* (62/LĐTBXH-VL) - Ngày 04/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 62/LĐTBXH-VL về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

 

* (12/BHXH-DVT) - Ngày 03/01/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 12/BHXH-DVT về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế theo Thông tư 30/2018/TT-BYT.

 

* (125/2018/TT-BTC) - Ngày 24/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

 

* (5219/BHXH-CSYT) - Ngày 12/12/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5219/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn bổ sung Công văn 4996/BHXH-CSYT và các văn bản liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

* (19/TTg-NN) - Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 19/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Nam Định.

 

* (18/TTg-NN) - Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 18/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

* (98/VPCP-NN) - Ngày 05/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 98/VPCP-NN về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước.

 

* (10/2018/TT-BXD) - Ngày 26/12/2018, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2018/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

ĐẦU TƯ

 

* (141/VPCP-CN) - Ngày 07/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 141/VPCP-CN về Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 

* (87/VPCP-CN) - Ngày 05/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 87/VPCP-CN về cơ chế đầu tư dự án theo hình thức công tư (PPP).

 

* (01/2019/TT-BKHĐT) - Ngày 04/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê.

 

* (01/TB-VPCP) - Ngày 03/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 01/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về những vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

* (12/QĐ-BTNMT) - Ngày 02/01/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 12/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

 

* (1871/QĐ-TTg) - Ngày 30/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1871/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 4).

 

* (135/2018/TT-BTC) - Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 135/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản.

 

* (46/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 46/2018/TT-NHNN của   quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.

 

* (45/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 45/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

* (44/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 44/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

 

* (43/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 43/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

 

* (40/2018/TT-NHNN) - Ngày 28/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 40/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

* (6648/TB-KBNN) - Ngày 28/12/2018, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 6648/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2019.

 

* (37/2018/TT-NHNN) - Ngày 25/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 37/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

* (116/2018/TT-BTC) - Ngày 28/11/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2018/TT-BTC về việc quy định chế độ báo cáo giá thị trường.

 

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

 

* (132/2018/TT-BTC) - Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

 

* (15861/BTC-KBNN) - Ngày 19/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15861/BTC-KBNN về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

* (01/2019/TT-BCT) - Ngày 09/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2019/TT-BCT về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

 

* (43/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

 

* (55/2018/TT-BCT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 55/2018/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

 

XÂY DỰNG

 

* (11/TTg-CN) - Ngày 04/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 11/TTg-CN về việc bổ sung Khu mỏ đá gabro làm ốp lát tại tỉnh Thừa Thiên Huế vào Quy hoạch.

 

* (1659/QĐ-BXD) - Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1659/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

 

* (1903/TTg-CN) - Ngày 28/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1903/TTg-CN về việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng trong Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

 

* (1902/TTg-CN) - Ngày 28/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1902/TTg-CN về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Hải phòng và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

 

* (01/2018/UBTVQH14) - Ngày 22/12/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

 

THƯƠNG MẠI

 

* (15/QĐ-BTNMT) - Ngày 03/01/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 15/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

 

* (56/2018/TT-BCT) - Ngày 26/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 56/2018/TT-BCT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

 

* (06/CT-BTC) - Ngày 24/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 06/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

* (182/VPCP-NN) - Ngày 07/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 182/VPCP-NN về Đề án điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

 

* (24/2018/TT-BTNMT) - Ngày 15/11/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 24/2018/TT-BTNMT quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

 

* (17/2018/TT-BTNMT) - Ngày 31/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2018/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ.


Y TẾ-SỨC KHỎE

 

* (63/QĐ-BYT) - Ngày 08/01/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 63/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế.

 

* (103/BYT-KHTC) - Ngày 08/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 103/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS.

 

* (123/QLD-ĐK) - Ngày 08/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 123/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 bổ sung.

 

* (72/QLD-KD) - Ngày 05/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 72/QLD-KD về việc đảm bảo thuốc chữa bệnh dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

* (22/BYT-DP) - Ngày 03/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 22/BYT-DP về việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong tiêm chủng thường xuyên.

 

* (16/BYT-TB-CT) - Ngày 02/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 16/BYT-TB-CT về việc triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (15/BYT-TB-CT) - Ngày 02/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 15/BYT-TB-CT về việc triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (14/BYT-TB-CT) - Ngày 02/01/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn 14/BYT-TB-CT về việc triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (169/2018/NĐ-CP) - Ngày 31/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 169/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

 

* (858/QĐ-QLD) - Ngày 28/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 858/QĐ-QLD về việc rút giấy đăng lý lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

 

* (857/QĐ-QLD) - Ngày 28/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 857/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng lý lưu hành tại Việt Nam, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành tại Việt Nam.

 

* (856/QĐ-QLD) - Ngày 28/12/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 856/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

 

* (1479/DP-DT) - Ngày 28/12/2018, Cục Y tế dự phòng ban hành Công văn 1479/DP-DT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội 2019.

 

* (41/2018/TT-BYT) - Ngày 14/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2018/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.


CHỨNG KHOÁN

 

* (128/2018/TT-BTC) - Ngày 27/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 128/2018/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

* (127/2018/TT-BTC) - Ngày 27/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 127/2018/TT-BTC về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

GIAO THÔNG

 

* (237/VPCP-CN) - Ngày 09/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 237/VPCP-CN về đề án "Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".

 

* (09/TB-VPCP) - Ngày 07/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 09/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư.

 

* (174/VPCP-CN) - Ngày 07/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 174/VPCP-CN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

 

* (80/BGTVT-CQLXD) - Ngày 05/01/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 80/BGTVT-CQLXD về việc ban hành mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

 

* (2782/QĐ-BGTVT) - Ngày 01/01/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2782/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông.

 

* (60/2018/TT-BGTVT) - Ngày 21/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 60/2018/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

* (34/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.

 

* (5625/QĐ-BGDĐT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5625/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

* (31/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 24/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT về việc quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

 

* (29/2018/TT-BGDĐT) - Ngày 24/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT về việc quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

 

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

 

* (03/2019/NĐ-CP) - Ngày 04/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám.

 

* (4033/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4033/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

* (3951/QĐ-BKHCN) - Ngày 25/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3951/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

* (3891/QĐ-BKHCN) - Ngày 21/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3891/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.

 

* (15/2018/TT-BKHCN) - Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 15/2018/TT-BKHCN về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

* (06/QĐ-BCT) - Ngày 04/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 06/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

* (2831/QĐ-BGTVT) - Ngày 01/01/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2831/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

 

* (16/2018/TT-BTP) - Ngày 14/12/2018, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 16/2018/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

* (22/2018/TT-BTTTT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2018/TT-BTTTT về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

 

* (21/2018/TT-BTTTT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 21/2018/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz".

 

* (19/2018/TT-BTTTT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 19/2018/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự".

 

* (4044/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4044/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

* (4043/QĐ-BKHCN) - Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4043/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

* (2261/QĐ-BTTTT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2261/QĐ-BTTTT về việc công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

* (2239/QĐ-BTTTT) - Ngày 28/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2239/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019.

 

* (2250/QĐ-BTTTT) - Ngày 18/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2250/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân.

 

CHÍNH SÁCH

 

* (45/2018/TT-BYT) - Ngày 08/01/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 45/2018/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/04/2016 quy định chi tiết Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/04/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

 

* (08/TB-VPCP) - Ngày 07/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 08/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia.

 

* (18/QĐ-TTg) - Ngày 04/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 18/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống lúa từ nguồn Dự trữ quốc gia viện trợ cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sau thiên tai.

 

* (17/QĐ-TTg) - Ngày 04/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025".

 

* (486/TB-VPCP) - Ngày 28/12/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 486/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa bình tại buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về kiểm tra thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018.

 

HÀNH CHÍNH

 

* (10/TB-VPCP) - Ngày 08/01/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 10/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh An Giang về kiểm tra thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018.

 

* (01/2019/QĐ-TTg) - Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/2019/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030.

 

* (19/QĐ-TTg) - Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 19/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp.

 

* (17/KH-UBDT) - Ngày 04/01/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch 17/KH-UBDT về việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Ủy ban Dân tộc.

 

* (06/QĐ-TTg) - Ngày 03/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

 

* (790/QĐ-UBDT) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 790/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

 

* (2695/QĐ-BNV) - Ngày 27/12/2018, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2695/QĐ-BNV về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

 

* (781/QĐ-UBDT) - Ngày 26/12/2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 781/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

* (1870/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 27/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1870/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

 

* (1869/QĐ-LĐTBXH) - Ngày 27/12/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1869/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội.

 

CÔNG NGHIỆP

 

* (02/2019/QĐ-TTg) - Ngày 08/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

 

* (4894/QĐ-BCT) - Ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4894/QĐ-BCT về việc đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

 

* (54/2018/TT-BCT) - Ngày 25/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 54/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ Điều 7 của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

 

* (52/2018/TT-BCT) - Ngày 25/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 52/2018/TT-BCT về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm.

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

* (01/2019/NĐ-CP) - Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

 

* (10211/BNN-KHCN) - Ngày 27/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10211/BNN-KHCN về việc đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam - Thuốc bảo vệ thực vật.

 

* (10209/BNN-KHCN) - Ngày 27/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 10209/BNN-KHCN về việc đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản.

 

* (31/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phân định ranh giới rừng.

 

* (30/2018/TT-BNNPTNT) - Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT về việc quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

* (02/QĐ-UBDT) - Ngày 02/01/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 02/QĐ-UBDT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2018.

 

* (2830/QĐ-BGTVT) - Ngày 01/01/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2830/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

 

* (4917/QĐ-BCT) - Ngày 27/12/2018, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4917/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

 

* (2765/QĐ-BGTVT) - Ngày 21/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2765/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

 

* (2764/QĐ-BGTVT) - Ngày 21/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2764/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

 

* (2751/QĐ-BGTVT) - Ngày 2751/QĐ-BGTVT, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2751/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải.

 

HÀNG HẢI

 

* (2734/QĐ-BGTVT) - Ngày 20/12/2018, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2734/QĐ-BGTVT về việc công bố Thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

* (07/2018/TT-BKHĐT) - Ngày 27/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

 

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN


UBND TP. HÀ NỘI

 

* (12/QĐ-UBND) - Ngày 03/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 12/QĐ-UBND ban hành Nội quy về việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố.

 

* (05/KH-UBND) - Ngày 03/01/2019, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 05/KH-UBND về việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (30/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 30/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cổng cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (7046/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7046/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố Hà Nội.

 

* (7041/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7041/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018.

 

* (7028/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 7028/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của Thành phố Hà Nội.

 

* (16/CT-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

* (245/KH-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 245/KH-UBND về việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2019.

 

* (244/KH-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 244/KH-UBND về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

 

* (6048/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6048/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

 

* (6047/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6047/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

* (28/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND về việc giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

 

* (27/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 27/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh và quy định nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sử dụng từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

* (26/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 26/2018/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định về nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (25/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ sở và Bổ túc Trung học cơ sở tại các trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

* (24/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong của Khu điều trị phong Bến Sắn.

 

* (23/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2019-2020.

 

* (22/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực Khu công nghiệp, Khu chế xuất trên địa bàn Thành phố.

 

* (21/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ tiền ăn thêm các ngày Lễ, Tết cho người nghiện ma túy không có nơi cứ trú ổn định đang quản lý tại các Cơ sở xã hội, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái và hỗ trợ vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày cho đối tượng bảo trợ xã hội tại các Cơ sở bảo trợ xã hội công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân Ái, trại viên Khu điều trị phong Bến Sắn.

 

* (19/2018/NQ-HĐND) - Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ Thành phố.

 

* (18/2018/NQ-HĐND) - Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu.

 

UBND TỈNH LONG AN

 

* (01/2019/QĐ-UBND) - Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm và mức hỗ trợ chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Long An.

 

UBND TỈNH VĨNH LONG

 

* (02/2019/QĐ-UBND) - Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

 

* (01/2019/QĐ-UBND) - Ngày 02/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

 

* (24/2018/QĐ-UBND) - Ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

* (23/2018/QĐ-UBND) - Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

UBND TỈNH AN GIANG

 

* (60/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 60/2018/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

* (59/2018/QĐ-UBND) - Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 59/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

 

UBND TP.ĐÀ NẴNG

 

* (45/2018/QĐ-UBND) - Ngày 27/12/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

 

* (37/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 37/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

* (36/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

* (35/2018/QĐ-UBND) - Ngày 21/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

* (34/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

* (33/2018/QĐ-UBND) - Ngày 12/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.