(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 18/12/2010 - 24/12/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
CHÍNH PHỦ

* (SMS: 64/NQ-CP)
- Ngày 21/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 64/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội.

* (SMS: 63/NQ-CP)
- Ngày 21/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (SMS: 62/NQ-CP)
- Ngày 17/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 62/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

* (SMS: 61/NQ-CP)
- Ngày 17/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

* (SMS: 60/NQ-CP)
- Ngày 17/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
* (SMS: 59/NQ-CP) - Ngày 17/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 59/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
 
* (SMS: 58/NQ-CP) - Ngày 17/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chắc năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2338/QD-TTg) - Ngày 27/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2338/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
 
* (SMS: 85/2010/QD-TTg) - Ngày 21/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.
 
* (SMS: 2336/QD-TTg) - Ngày 21/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2336/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.
 
* (SMS: 2331/QD-TTg) - Ngày 20/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2331/QĐ-TTg về Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.
 
* (SMS: 2320/QD-TTg) - Ngày 18/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2320/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2319/QD-TTg) - Ngày 18/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2319/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2318/QD-TTg) - Ngày 18/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2318/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2317/QD-TTg) - Ngày 18/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2317/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2312/QD-TTg) - Ngày 17/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2312/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
 
* (SMS: 2308/QD-TTg) - Ngày 16/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2308/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La.
 
* (SMS: 2307/QD-TTg) - Ngày 16/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2307/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2306/QD-TTg) - Ngày 16/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2306/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2305/QD-TTg) - Ngày 16/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2305/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2304/QD-TTg) - Ngày 16/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2304/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2303/QD-TTg) - Ngày 16/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2303/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ dung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2302/QD-TTg) - Ngày 16/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2302/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2299/QD-TTg) - Ngày 15/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2299/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn.
 
* (SMS: 84/2010/QD-TTg) - Ngày 15/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 84/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế khai thác dầu khí.
 
* (SMS: 83/2010/QD-TTg) - Ngày 15/12/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 83/2010/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế - quốc phòng.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 9224/VPCP-KTTH) - Ngày 21/12/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9224/VPCP-KTTH về việc phản ánh nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 39/2010/TT-BGDDT) - Ngày 23/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 39/2010/TT-BGDĐT ban hành Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
* (SMS: 38/2010/TT-BGDDT) - Ngày 22/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
 
* (SMS: 37/2010/TT-BGDDT) - Ngày 21/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 37/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 22/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 37/2010/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn điều kiện, thủ tục đăng ký, chỉ định tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 
* (SMS: 4456/LDTBXH-LDTL) - Ngày 16/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4456/LĐTBXH-LĐTL về chế độ ăn giữa ca.
 
* (SMS: 4427/LDTBXH-BTXH) - Ngày 14/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4427/LĐTBXH-BTXH về việc trợ giúp xã hội dịp Tết năm 2011.
 
BỘ TƯ PHÁP
 
* (SMS: 2974/QD-BTP) - Ngày 22/12/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2974/QĐ-BTP về việc "Xếp hạng Sở Tư pháp năm 2010".
 
* (SMS: 2889/QD-BTP) - Ngày 17/12/2010, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2889/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2011 – 2015.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 3410/QD-BNN-KHCN) - Ngày 21/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3410/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án tăng cường thiết bị khoa học công nghệ.
 
* (SMS: 2004/QD-BNN-TC) - Ngày 21/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2004/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
 
* (SMS: 2003/QD-BNN-TC) - Ngày 21/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2003/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
 
* (SMS: 2002/QD-BNN-TC) - Ngày 21/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2002/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi tiết Thiết lập gian trưng bày thành tựu lúa gạo Việt Nam.
 
* (SMS: 2000/QD-BNN-TC) - Ngày 21/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2000/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu: Phần mềm bản quyền hệ thống và chi phí đào tạo. Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 3390/QD-BNN-TC) - Ngày 17/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3390/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt chỉ định thầu mua xe ô tô 2 cầu phục vụ công tác cho Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phía Bắc thuộc Cục Bảo vệ thực vật .
 
* (SMS: 3389/QD-BNN-TC) - Ngày 17/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3389/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.
 
* (SMS: 3388/QD-BNN-TC) - Ngày 17/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3388/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.
 
* (SMS: 3385/QD-BNN-TC) - Ngày 16/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3385/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị làm việc, cải tạo và sửa chữa phòng làm việc từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ của Văn phòng Bộ năm 2010.
 
* (SMS: 3381/QD-BNN-TC) - Ngày 16/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3381/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn của Cục Bảo vệ thực vật năm 2010.
 
* (SMS: 71/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 10/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 71/2010/TT-BNNPTNT  về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 6668/QD-BCT) -
Ngày 20/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6668/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vincomin.
 
* (SMS: 41/2010/TT-BCT) - Ngày 14/12/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 41/2010/TT-BCT về việc quy định phương pháp xác định giá phát điện; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành khung giá phát điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 1987/QD-BTTTT) - Ngày 20/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1987/QĐ-BTTTT ban hành Chương trình khung đào tạo, mấu giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
 
* (SMS: 28/2010/TT-BTTTT) - Ngày 13/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 28/2010/TT-BTTTT về việc quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 208/2010/TT-BTC) - Ngày 17/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 208/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 17074/BTC-CST) - Ngày 15/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17074/BTC-CST về việc miễn phí xây dựng theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg.
 
* (SMS: 15677/BTC-TCHQ) - Ngày 17/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15677/BTC-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu vé bóng đá được in sẵn tại Singapore nhập khẩu vào Việt Nam để tổ chức giải AFF 2010.
 
* (SMS: 205/2010/TT-BTC) - Ngày 15/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 205/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
* (SMS: 17040/BTC-TCDN) - Ngày 15/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17040/BTC-TCDN về việc xác định vốn điều lệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 
* (SMS: 15351/BTC-TCHQ) - Ngày 12/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15351/BTC-TCHQ về việc rà soát Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành.
 
* (SMS: 194/2010/TT-BTC) - Ngày 06/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 194/2010/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 
* (SMS: 16491/BTC-TCT) - Ngày 03/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16491/BTC-TCT về việc hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản, Hộ sản xuất muối.
 
* (SMS: 15941/BTC-TCHQ) - Ngày 03/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15941/BTC-TCHQ về việc xác định hàng hóa thuộc loại trong nước đã sản xuất được.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 2566/BXD-HTKT) - Ngày 17/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2566/BXD-HTKT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 605/BXD-KHCN) - Ngày 14/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 605/BXD-KHCN về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD.
 
* (SMS: 83/BXD-QLN) - Ngày 10/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 83/BXD-QLN về việc hướng dẫn một số quy định về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
 
* (SMS: 1064/QD-BXD) - Ngày 08/12/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1064/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác quy hoạch đô thị và xây dựng nhà ở cho người lao động tại Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 38/2010/TT-BGTVT) - Ngày 17/12/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 38/2010/TT-BGTVT về việc quy định Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 39/2010/TT-BTNMT) - Ngày 16/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 39/2010/TT-BTNMT về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 
* (SMS: 38/2010/TT-BTNMT) - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 38/2010/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường bằng tàu biển.
 
* (SMS: 37/2010/TT-BTNMT) - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 37/2010/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo.
 
* (SMS: 36/2010/TT-BTNMT) - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 36/2010/TT-BTNMT về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo.
 
* (SMS: 35/2010/TT-BTNMT) - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 35/2010/TT-BTNMT về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia.
 
* (SMS: 34/2010/TT-BTNMT) - Ngày 14/12/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 34/2010/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 1397/QD-BNV) - Ngày 03/12/2010, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 1397/QĐ-BNV về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Nội vụ.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 145/2010/TT-BQP) - Ngày 29/10/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 145/2010/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển.
 
UỶ BAN DÂN TỘC
 
* (SMS: 517/QD-UBDT) - Ngày 17/12/2010, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 517/QĐ-UBDT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 5691/BHXH-CSXH) - Ngày 20/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5691/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 5488/BHXH-CSYT) - Ngày 15/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5488/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn xác định, phân bổ và quyết toán quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2010.
 
* (SMS: 5487/BHXH-BT) - Ngày 14/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5487/BHXH-BT về việc chi hoa hồng đại lý thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.
 
* (SMS: 5463/BHXH-CST) - Ngày 10/12/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5463/BHXH-CST về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2011.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
 
* (SMS: 9779/NHNN-CSTT) - Ngày 14/12/2010, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 9779/NHNN-CSTT về việc lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam.
 
* (SMS: 9386/NHNN-CSTT) - Ngày 01/12/2010, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 9386/NHNN-CSTT về việc chuyển tiền hỗ trợ lãi suất.
 
* (SMS: 9309/NHNN-TT) - Ngày 29/11/2010, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 9309/NHNN-TT về việc đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thẻ.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 4772/TCT-TNCN) - Ngày 23/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4772/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản.
 
* (SMS: 5174/TCT-CS) - Ngày 20/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5174/TCT-CS về việc tăng cường công tác tuyên truyền doanh nghiệp đặt hóa đơn.
 
* (SMS: 5132/TCT-CS) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5132/TCT-CS về việc trả lời một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 
* (SMS: 5131/TCT-CS) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5131/TCT-CS về việc triển khai thực hiện Nghị định 51 về hóa đơn.
 
* (SMS: 5081/TCT-CS) - Ngày 14/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5081/TCT-CS về việc triển khai thu thuế năm 2011 đối với các hộ kinh doanh, cá nhân
kinh doanh.
 
* (SMS: 4939/TCT- CS) - Ngày 06/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4939/TCT- CS về việc phiếu thu tiền ký cược vỏ chai gas.
 
* (SMS: 4938/TCT-CS) - Ngày 06/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4938/TCT-CS về việc chính sách thuế.
 
* (SMS: 4934/TCT-CS) - Ngày 06/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4934/TCT-CS về việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 4929/TCT-CS) - Ngày 03/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4934/TCT-CS về việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 4892/TCT-CS) - Ngày 01/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4892/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động vệ sinh công cộng.
 
* (SMS: 4891/TCT-CS) - Ngày 01/12/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4891/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng bán trả lại.
 
* (SMS: 4870/TCT-CS) - Ngày 30/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4870/TCT-CS về việc chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất.
 
* (SMS: 4846/TCT-CS) - Ngày 30/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4846/TCT-CS về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 4845/TCT-CS) - Ngày 30/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4845/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách.
 
* (SMS: 4842/TCT-CS) - Ngày 30/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4842/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 4835/TCT-CS) - Ngày 29/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4835/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* (SMS: 4834/TCT-CS) - Ngày 29/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4834/TCT-CS về việc thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tàu biển bị đắm.
 
* (SMS: 4828/TCT-CS) - Ngày 26/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4828/TCT-CS về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 7562/TCHQ-TXNK) - Ngày 16/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7562/TCHQ-TXNK về việc xử lý vi phạm thuế đối với lô hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu cho dự án bị đình chỉ.
 
* (SMS: 7590/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7590/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 7581/TCHQ-GSQL) - Ngày 16/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7581/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu sản phẩm điện, điện tử dưới dạng bộ linh kiện.
 
* (SMS: 7559/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7559/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.
 
* (SMS: 7556/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7556/TCHQ-GSQL về việc xử lý tờ khai đã hủy.
 
* (SMS: 7548/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7548/TCHQ-TXNK về việc phân loại và truy thu thuế đối với mặt hàng ram máy vi tính.
 
* (SMS: 7545/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7545/TCHQ-TXNK về việc quyết định ấn định thuế.
 
* (SMS: 7538/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7538/TCHQ-GSQL về việc ghi nhãn thuốc lá bao xuất khẩu.
 
* (SMS: 7536/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7536/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu muối.
 
* (SMS: 7461/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7461/TCHQ-GSQL về việc thủ tục tạm nhập - tái xuất máy móc, thiết bị.
 
* (SMS: 7447/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7447/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá từ kho ngoại quan vào nội địa.
 
* (SMS: 7444/TCHQ-GSQL) - Ngày 13/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7444/TCHQ-GSQL về việc địa điểm làm thủ tục hải quan.
 
* (SMS: 7435/TCHQ-TXNK) - Ngày 10/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7435/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng Bảng mạch điện tử cho máy móc, thiết bị điện tử.
 
* (SMS: 7402/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7402/TCHQ-TXNK về việc gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt.
 
* (SMS: 7400/TCHQ-TXNK ) - Ngày 09/12/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7400/TCHQ-TXNK về việc khiếu nại phân loại hàng hoá.
 
* (SMS: 7131/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7131/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc trong việc thực hiện ưu đãi đầu tư.
 
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH
 
* (SMS: 4518/QD-CT) - Ngày 15/12/2010, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 4518/QĐ-CT về việc bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 58/2010/QD-UBND) - Ngày 17/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 58/2010/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 
* (SMS: 57/2010/QD-UBND) - Ngày 17/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 57/2010/QĐ-UBND về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 56/2010/QD-UBND) - Ngày 17/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 56/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 13, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 55/2010/QD-UBND) - Ngày 15/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 55/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
* (SMS: 27/2010/CT-UBND) - Ngày 15/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 27/2010/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên địa bàn thành phố.

* (SMS: 82/2010/QD-UBND) - Ngày 10/12/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 82/2010/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2011.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.