(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (2012/QĐ-TTg) - Ngày 13/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2012/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đến năm 2020.

* (13307/VPCP-ĐMDN) - Ngày 13/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13307/VPCP-ĐMDN về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

* (2006/QĐ-TTg) - Ngày 12/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

* (1979/QĐ-TTg) - Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1979/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

* (1978/QĐ-TTg) - Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1978/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

* (1977/QĐ-TTg) - Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1977/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (5655/TCT-CS) - Ngày 08/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5655/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (5643/TCT-CS) - Ngày 08/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5643/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (5642/TCT-CS) - Ngày 08/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5642/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (5638/TCT-TNCN) - Ngày 08/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5638/TCT-TNCN về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

* (5619/TCT-KK) - Ngày 07/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5619/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

* (5561/TCT-CS) - Ngày 04/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5561/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (5559/TCT-CS) - Ngày 04/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5559/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (7698/TCHQ-TXNK) - Ngày 24/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7698/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với phần mềm thiết kế mẫu tiền.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (573/TB-VPCP) - Ngày 14/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 573/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.

* (5170/LĐTBXH-QLLĐNN) - Ngày 08/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5170/LĐTBXH-QLLĐNN về hình thức người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương.

* (5159/LĐTBXH-BHXH) - Ngày 08/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội.

* (5142/LĐTBXH-QHLĐTL) - Ngày 07/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL về tiền lương kế hoạch năm 2017.

* (5121/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 07/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC về việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

* (5120/LĐTBXH-KHTC) - Ngày 07/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC về việc chuẩn bị tổng kết năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018.

* (141/2017/NĐ-CP) - Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

* (1895/QĐ-BLĐTBXH) - Ngày 06/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1895/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

BẢO HIỂM

* (7149/BYT-BH) - Ngày 13/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 7149/BYT-BH về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh đang điều trị nhưng thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng.

* (4922/BHXH-CSYT) - Ngày 01/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4922/BHXH-CSYT về việc giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (4782/BHXH-CNTT) - Ngày 27/10/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4782/BHXH-CNTT về việc bổ sung tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu kèm theo Quyết định 917/QĐ-BHXH.

* (4538/BHXH-CSYT) - Ngày 13/10/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4538/BHXH-CSYT về việc tăng cường giám định, thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy xã hội hóa.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (53/2017/QH14) - Ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

ĐẦU TƯ

* (132/NQ-CP) - Ngày 08/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 132/NQ-CP về việc ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA).

* (05/2017/TT-BKHĐT) - Ngày 30/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2017/TT-BKHĐT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (15803/BTC-QLCS) - Ngày 22/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15803/BTC-QLCS về việc kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017.

* (20/2017/QH14) - Ngày 23/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Quản lý nợ công, số 20/2017/QH14.

* (17/2017/QH14) - Ngày 20/11/2017, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, số 17/2017/QH14

* (50/2017/QH14) - Ngày 14/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

* (49/2017/QH14) - Ngày 13/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (1785/QĐ-KTNN) - Ngày 04/12/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1785/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán năm 2018.

* (5659/TCT-CS) - Ngày 08/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5659/TCT-CS về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

* (5656/TCT-CS) - Ngày 08/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5656/TCT-CS về hóa đơn.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (8025/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8025/TCHQ-GSQL hướng dẫn về thủ tục khai báo vận chuyển độc lập.

* (8006/TCHQ-GSQL) - Ngày 08/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8006/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

* (7944/TCHQ-GSQL) - Ngày 06/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7944/TCHQ-GSQL về việc đưa cát từ nội địa vào khu chế xuất.

* (7893/TB-TCHQ) - Ngày 04/12/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7893/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Actrel 1178L Fluid.

* (7821/TCHQ-CNTT) - Ngày 29/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7821/TCHQ-CNTT về việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường không.

* (7705/TCHQ-GSQL) - Ngày 24/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7705/TCHQ-GSQL về hàng hóa tạm nhập tái xuất để thi công công trình.

* (4010/QĐ-TCHQ) - Ngày 22/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 4010/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chi phí quản lý và phát hành ấn chỉ bán thu tiền của Tổng cục Hải quan.

XÂY DỰNG

* (13/2017/TT-BXD) - Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 13/2017/TT-BXD về việc quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

* (139/2017/NĐ-CP) - Ngày 27/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

* (21/2017/QH14) - Ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Quy hoạch, số 21/2017/QH14.

THƯƠNG MẠI

* (1237/KH-BCĐ389) - Ngày 11/12/2017, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành Kế hoạch 1237/KH-BCĐ389 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

* (28/2017/TT-BCT) - Ngày 08/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 28/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

* (27/2017/TT-BCT) - Ngày 06/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 27/2017/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (48/2017/QĐ-TTg) - Ngày 12/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/2017/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (1990/QĐ-TTg) - Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (60/2017/TT-BTNMT) - Ngày 08/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 60/2017/TT-BTNMT quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

* (54/2017/TT-BTNMT) - Ngày 07/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 54/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000.

* (50/2017/TT-BTNMT) - Ngày 30/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTNMT về việc quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (7081/BYT-TCCB) - Ngày 11/12/2017, Bộ Y tế ban hành Công văn 7081/BYT-TCCB về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

* (20837/QLD-ĐK) - Ngày 11/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20837/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (559/QĐ-QLD) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 559/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159 bổ sung.

* (20702/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20702/QLD-ĐK về việc đính chính, thay đổi Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (20542/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20542/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (20539/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20539/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (20538/QLD-ĐK) - Ngày 07/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20538/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (5477/QĐ-BYT) - Ngày 06/12/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5477/QĐ-BYT về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

* (20510/QLD-CL) - Ngày 06/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20510/QLD-CL về thuốc giả Voltaren 75mg/3ml lô 711009, IID: 09.2019.

* (20508/QLD-CL) - Ngày 06/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20508/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

* (20390/QLD-ĐK) - Ngày 05/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20390/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc.

* (20297/QLD-GT) - Ngày 01/12/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 20297/QLD-GT về việc triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

* (44/2017/TT-BYT) - Ngày 16/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 44/2017/TT-BYT về việc sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

GIAO THÔNG

* (13166/VPCP-CN) - Ngày 11/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13166/VPCP-CN về việc đầu tư xây dựng đường gom dọc đường sắt từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm.

* (1883/TTg-CN) - Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1883/TTg-CN về việc đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn.

* (1882/CĐ-TTg) - Ngày 08/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1882/CĐ-TTg về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018.

* (47/2017/TT-BGTVT) - Ngày 07/12/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 47/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2016/TT-BGTVT ngày 25/08/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

* (13075/VPCP-CN) - Ngày 07/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13075/VPCP-CN về việc rà soát, hoàn thiện các Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

* (52/2017/QH14) - Ngày 22/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

* (44/2017/TT-BGTVT) - Ngày 16/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 44/2017/TT-BGTVT quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn Nhà nước.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (932/TB-BGDĐT) - Ngày 04/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 932/TB-BGDĐT về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ.

* (30/2017/TT-BGDĐT) - Ngày 01/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

* (51/2017/QH14) - Ngày 21/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 51/2017/QH14 về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (5086/QĐ-BNN-KHCN) - Ngày 07/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5086/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (37/2017/TT-BTTTT) - Ngày 07/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTTTT về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM.

* (1967/QĐ-TTg) - Ngày 07/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1967/QĐ-TTg về việc công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung.

* (31/2017/TT-BTTTT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2017/TT-BTTTT về việc quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (2010/QĐ-TTg) - Ngày 13/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh.

* (13231/VPCP-CN) - Ngày 12/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13231/VPCP-CN về Đề án "Khắc phục bất ổn kinh tế - Văn hóa theo phương thức lấy đô thị nuôi đô thị".

* (1992/QĐ-TTg) - Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1992/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

* (1991/QĐ-TTg) - Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1991/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

AN NINH TRẬT TỰ

* (7819/TCHQ-TTr) - Ngày 29/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7819/TCHQ-TTr về việc triển khai Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

CHÍNH SÁCH

* (13269/VPCP-ĐMDN) - Ngày 12/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 13269/VPCP-ĐMDN về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 98/NQ-CP.

* (1993/QĐ-TTg) - Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1993/QĐ-TTg về việc công nhận Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

* (564/TB-VPCP) - Ngày 08/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 564/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.

* (1881/TTg-CN) - Ngày 07/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1881/TTg-CN về việc lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

* (131/NQ-CP) - Ngày 06/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017.

* (561/TB-VPCP) - Ngày 06/12/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 561/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* (140/2017/NĐ-CP) - Ngày 05/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

* (54/2017/QH14) - Ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 54/2017/QH14 về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

* (48/2017/QH14) - Ngày 10/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 48/2017/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

HÀNH CHÍNH

* (5236/LĐTBXH-VP) - Ngày 13/12/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 5236/LĐTBXH-VP về việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

* (56/2017/QH14) - Ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* (55/2017/QH14) - Ngày 24/11/2017, Quốc hội ban hành Nghị quyết 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (2014/QĐ-TTg) - Ngày 13/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2014/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

* (1968/QĐ-TTg) - Ngày 07/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1968/QĐ-TTg về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

CÔNG NGHIỆP

* (26/2017/TT-BCT) - Ngày 29/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2017/TT-BCT về việc quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (45/CT-TTg) - Ngày 13/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

* (2000/QĐ-TTg) - Ngày 12/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2000/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

* (5081/QĐ-BNN-TCLN) - Ngày 06/12/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 5081/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt "Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030".

* (18/2017/QH14) - Ngày 21/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Thủy sản, số 18/2017/QH14.

* (16/2017/QH14) - Ngày 15/11/2017, Quốc hội ban hành Luật Lâm nghiệp, số 16/2017/QH14.

HÀNG HẢI

* (142/2017/NĐ-CP) - Ngày 11/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 142/2017/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

NGOẠI GIAO

* (19/2017/QH14) - Ngày 21/11/2017, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, số 19/2017/QH14.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN  

UBND TP. HÀ NỘI

* (6248/UBND-KH&ĐT) - Ngày 07/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6248/UBND-KH&ĐT về việc triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố.

* (41/2017/QĐ-UBND) - Ngày 06/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (8462/QĐ-UBND) - Ngày 06/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8462/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội.

* (8430/QĐ-UBND) - Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8430/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (6390/QĐ-UBND) - Ngày 11/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6390/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH AN GIANG

* (87/2017/QĐ-UBND) - Ngày 12/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 87/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (86/2017/QĐ-UBND) - Ngày 07/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 86/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 13/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành mẫu "Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công"; mẫu "Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.

* (85/2017/QĐ-UBND) - Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 85/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (84/2017/QĐ-UBND) - Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 84/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Chợ Mới - Tân Long, huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (16/CT-UBND) - Ngày 08/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam và bệnh vàng lụi hại lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (50/2017/QĐ-UBND) - Ngày 07/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (28/2017/QĐ-UBND) - Ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phân luồng giao thông và giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

* (27/2017/QĐ-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (74/2017/QĐ-UBND) - Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 74/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (73/2017/QĐ-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 73/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (71/2017/QĐ-UBND) - Ngày 28/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 71/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* (70/2017/QĐ-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (98/2017/QĐ-UBND) - Ngày 01/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 98/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH HÀ NAM

* (45/2017/QĐ-UBND) - Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* (44/2017/QĐ-UBND) - Ngày 20/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về việc ban hành "Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

* (36/2017/QĐ-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (35/2017/QĐ-UBND) - Ngày 22/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND TỈNH VĨNH LONG

* (26/2017/QĐ-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 1, 2, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

* (25/2017/QĐ-UBND) - Ngày 23/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

* (11/CT-UBND) - Ngày 22/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

* (47/2017/QĐ-UBND) - Ngày 11/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

* (46/2017/QĐ-UBND) - Ngày 06/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.