Văn bản mới cập nhật tuần 49/2011
(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email
[email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 12/11/2011 - 18/11/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHỦ TỊCH NƯỚC 

* (SMS: 2342/QD-CTN) - Ngày 08/12/2011, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2342/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012. 

CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 117/2011/ND-CP)
- Ngày 14/12/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân. 

* (SMS: 116/2011/ND-CP)
- Ngày 14/12/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 

* (SMS: 115/2011/ND-CP)
- Ngày 14/12/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ. 

* (SMS: 114/2011/ND-CP)
- Ngày 13/12/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2011/NĐ-CP quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển. 

* (SMS: 113/2011/ND-CP)
- Ngày 12/12/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 2385/QD-TTg)
- Ngày 15/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2385/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 10. 

* (SMS: 2223/QD-TTg)
- Ngày 13/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2223/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

* (SMS: 70/2011/QD-TTg)
- Ngày 13/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 70/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020. 

* (SMS: 69/2011/QD-TTg)
- Ngày 13/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 69/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

* (SMS: 68/2011/QD-TTg)
- Ngày 12/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 68/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước. 

* (SMS: 67/2011/QD-TTg)
- Ngày 12/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 67/2011/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt đối ngoại của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

* (SMS: 2322/TTg-KTN)
- Ngày 12/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2322/TTg-KTN về việc bổ sung Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 

* (SMS: 66/2011/QD-TTg)
- Ngày 09/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 66/2011/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/07/2007 về chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015. 

* (SMS: 2210/QD-TTg)
- Ngày 09/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2210/QĐ-TTg về việc hỗ trợ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định để khắc phục hậu quả lũ, lụt đầu tháng 11 năm 2011. 

* (SMS: 2299/TTg-KTN)
- Ngày 07/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2299/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 8793/VPCP-KTTH)
- Ngày 09/12/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8793/VPCP-KTTH về việc báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng phát triển Khu Kinh tế. 

* (SMS: 8771/VPCP-KTTH)
- Ngày 09/12/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8771/VPCP-KTTH về việc rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung đầu tư.

* (SMS: 8624/VPCP-TCCV)
- Ngày 05/12/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8624/VPCP-TCCV về việc tổ chức bình chọn Danh hiệu hãng luật và Luật sư tiêu biểu. 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 

* (SMS: 32/2011/TT-BKHCN)
- Ngày 15/12/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 32/2011/TT-BKHCN về việc quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao. 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 

* (SMS: 3066/QD-BNN-TCCB)
- Ngày 14/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3066/QĐ-BNN-TCCB về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 2011.  

* (SMS: 3064/QD-BNN-KH)
- Ngày 14/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3064/QĐ-BNN-KH về việc điều chỉnh dự toán phí xuất, nhập hàng dự trữ quốc gia năm 2011.   

* (SMS: 3063/QD-BNN-XD)
- Ngày 14/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3063/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Dự án: Mở rộng Trường công nhân cơ điện số II (nay là Trường Trung cấp cơ điện và Chế biến thực phẩm Hà Tây). Địa điểm: Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.    

* (SMS: 3054/QD-BNN-KHCN)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3054/QĐ-BNN-KHCN về việc thành lập Đoàn Kiểm tra đánh giá ô nhiễm môi trường do dư lượng thuốc bảo vệ thưc vật tại vùng Đồng Bằng sông Cửu Long.    

* (SMS: 3053/QD-BNN-TCCB)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3053/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.    

* (SMS: 3051/QD-BNN-TC)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3051/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2011 chi qua Văn phòng Bộ.     

* (SMS: 3050/QD-BNN-TC)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3050/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 (Kinh phí hoạt động quản lý nhà nước về khoa học công nghệ chi qua Văn phòng Bộ).     

* (SMS: 3048/QD-BNN-KH)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3048/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Đề cương - tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án "Sửa chữa nâng cấp, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng".      

* (SMS: 3047/QD-BNN-XD)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3047/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt bổ sung danh mục của dự án đầu tư và Kế hoạch đấu thầu hạng mục: Rà phá bom mìn, vật nổ khu tưới mẫu S1 (Gói thầu số 51) Dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

* (SMS: 3043/QD-BNN-HTQT)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3043/QĐ-BNN-HTQT về việc cho phép tổ chức Hội thảo "Rầy hại lúa và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật" và Hội nghị quốc tế "Các giải pháp khắc phục tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu trên lúa" do IRRI và FAO tài trợ. 

* (SMS: 1938/QD-BNN-TC)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1938/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí đào tạo kỹ thuật viên về công nghệ sinh học.

* (SMS: 1937/QD-BNN-TC)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1937/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí triển khai đề án đào tạo nghề lao động nông thôn của Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ. 

* (SMS: 1936/QD-BNN-TC)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1936/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt danh mục mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2011 của Văn phòng SPS Việt Nam.    

* (SMS: 1935/QD-BNN-TC)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1935/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán dịch vụ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật Dự án phát triển Cao su tiểu điền. 

* (SMS: 3033/QD-BNN-VP)
- Ngày 12/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3033/QĐ-BNN-VP về việc phê duyệt nội dung hoạt động "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo". 

* (SMS: 83/2011/TT-BNNPTNT)
- Ngày 09/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 83/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.    

* (SMS: 3634/CT-BNN-TY)
- Ngày 09/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 3634/CT-BNN-TY về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật.

* (SMS: 82/2011/TT-BNNPTNT)
- Ngày 08/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 82/2011/TT-BNNPTNT về việc ban hành "Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam". 

BỘ XÂY DỰNG
 

* (SMS: 1047/QD-BXD)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1047/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố và bạo loạn lật đổ. 

* (SMS: 1042/QD-BXD)
- Ngày 12/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1042/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định các bộ tài liệu Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.   

* (SMS: 2148/BXD-VLXD)
- Ngày 12/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2148/BXD-VLXD về việc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD.  

* (SMS: 2138/BXD-QLN)
- Ngày 09/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2138/BXD-QLN về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện chính sách đã hoàn thành trả nợ trước hạn các khoản vay để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư. 

* (SMS: 1035/QD-BXD)
- Ngày 08/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1035/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng.  

* (SMS: 1033/QD-BXD)
- Ngày 06/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1033/QĐ-BXD về việc chuyển Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng về trực thuộc Viện Công nghệ Xi măng Vicem thuộc Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam. 

* (SMS: 2756/QD-BGTVT)
- Ngày 01/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 2756/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. 

* (SMS: 1022/QD-BXD)
- Ngày 01/12/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1022/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011-2020. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

* (SMS: 6290/QD-BGDDT)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 6290/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020.  

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 129/TB-BKHDT)
- Ngày 13/12/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông báo 129/TB-BKHĐT về việc danh sách Ban chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung ương. 

* (SMS: 8418/BKH-DTNN)
- Ngày 05/12/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 8418/BKH-ĐTNN về báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2011 và kế hoạch năm 2012. 

BỘ TƯ PHÁP
 

* (SMS: 4426/QD-BTP)
- Ngày 12/12/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 4426/QĐ-BTP về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Hộ tịch. 

* (SMS: 4425/QD-BTP)
- Ngày 12/12/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 4425/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 03/CT-BTC)
- Ngày 12/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 03/CT-BTC về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. 

* (SMS: 2979/QD-BTC)
- Ngày 07/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2979/QĐ-BTC về việc sửa đổi Quyết định 211/QĐ-BTC ngày 27/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu tem và quy định in phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều. 

* (SMS: 16672/BTC-CST)
- Ngày 07/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16672/BTC-CST về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với Amon clorua. 

* (SMS: 177/2011/TT-BTC)
- Ngày 06/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 177/2011/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. 

* (SMS: 2967/QD-BTC)
- Ngày 06/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2967/QĐ-BTC về mức tối đa giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền. 

* (SMS: 2962/QD-BTC)
- Ngày 06/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2962/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho một số địa phương ven biển Trung bộ để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ. 

* (SMS: 2944/QD-BTC)
- Ngày 06/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2944/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn và tăng cường năng lực các tổ chức pháp chế ngành tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP”. 

* (SMS: 172/2011/TT-BTC)
- Ngày 01/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 172/2011/TT-BTC về việc quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

* (SMS: 456/TB-BGTVT)
- Ngày 08/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 456/TB-BGTVT về kết luận nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kiểm tra hiện trường thi công - Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 50 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.   

* (SMS: 451/TB-BGTVT)
- Ngày 07/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 451/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải.  

* (SMS: 496/TB-BGTVT)
- Ngày 05/12/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 496/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2011.  

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 35/2011/TT-BTTTT)
- Ngày 06/12/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 35/2011/TT-BTTTT về việc hủy bỏ tiêu chuẩn ngành về điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin. 

* (SMS: 29/2011/TT-BTTTT)
- Ngày 26/10/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2011/TT-BTTTT về việc ban hành quy chuẩn quốc gia về viễn thông. 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 

* (SMS: 1582/QD-LDTBXH)
- Ngày 02/12/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1582/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành một số chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 

* (SMS: 3914/QD-BVHTTDL)
- Ngày 29/11/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3914/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 

* (SMS: 08/2011/TTLT-BCA-BGTVT)
- Ngày 29/11/2011, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BCA-BGTVT về việc quy định về phối hợp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt. 

* (SMS: 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV)
- Ngày 30/10/2011, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-TANDTC-BQP-BNV về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án Nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án Nhân dân. 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 

* (SMS: 1439/QD-TLD)
- Ngày 14/12/2011, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1439/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 

* (SMS: 5337/BHXH-BC)
- Ngày 14/12/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5337/BHXH-BC về việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01 và tháng 02 năm 2012. 

* (SMS: 5341/BHXH-TCCB)
- Ngày 14/12/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5341/BHXH-TCCB về việc thống kê trình độ chuyên môn và cơ cấu ngạch các bộ viên chức. 

* (SMS: 1481/QD-BHXH)
- Ngày 08/12/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1481/QĐ-BHXH về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam". 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 

* (SMS: 38/2011/TT-NHNN)
- Ngày 13/12/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 38/2011/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2009/TT-NHNN ngày 13/07/2009 quy định trình tự, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

* (SMS: 36/2011/TT-NHNN)
- Ngày 12/12/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 36/2011/TT-NHNN về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
 

* (SMS: 129/TA-TKTH)
- Ngày 13/12/2011, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành Công văn 129/TA-TKTH về việc hướng dẫn nội dung tổng kết công tác năm 2011. 

ỦY BAN DÂN TỘC
 

* (SMS: 375/QD-UBDT)
- Ngày 06/12/2011, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 375/QĐ-UBDT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hết hiệu lực pháp luật. 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
 

* (SMS: 47-QD/TW)
- Ngày 01/11/2011, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
 

* (SMS: 6372/TCHQ-TXNK)
- Ngày 14/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6372/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng chất làm giầy da Restylane. 

* (SMS: 6355/TCHQ-GSQL)
- Ngày 13/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6355/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát đối với phế thải. 

* (SMS: 6347/TCHQ-TXNK)
- Ngày 13/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6347/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng nhôm lá mỏng. 

* (SMS: 6339/TCHQ-TTr)
- Ngày 13/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6339/TCHQ-TTr về việc trả lời về ưu đãi đầu tư mặt hàng gạch chịu lửa. 

* (SMS: 6305/TCHQ-GSQL)
- Ngày 12/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6305/TCHQ-GSQL về việc xác nhận vị trí đặt cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. 

* (SMS: 6151/TCHQ-TXNK)
- Ngày 08/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6151/TCHQ-TXNK về việc giá tính thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài. 

* (SMS: 6105/TCHQ-TXNK)
- Ngày 07/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6105/TCHQ-TXNK về việc phân loại đối với xe ô tô tải tự đổ. 

* (SMS: 6095/TCHQ-TXNK)
- Ngày 06/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6095/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu. 

* (SMS: 6072/TCHQ-VP)
- Ngày 05/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6072/TCHQ-VP về việc nhập khẩu thùng nhựa cách nhiệt tạo tài sản cố định. 

* (SMS: 4267/TCT-CS)
- Ngày 25/12/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4267/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. 

TỔNG CỤC THUẾ
 

* (SMS: 6154/TCHQ-TXNK)
- Ngày 08/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 6154/TCHQ-TXNK về việc khai báo, tính thuế phần mềm nhập khẩu và thủ tục xin giấy phép văn hóa. 

* (SMS: 6152/TCHQ-TXNK)
- Ngày 08/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 6152/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng khai báo là Bột nhẹ CaCO3 siêu mịn. 

* (SMS: 4443/TCT-CS)
- Ngày 08/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4443/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất. 

* (SMS: 4389/TCT-CS)
- Ngày 06/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4389/TCT-CS về việc chiết khấu hàng bán trên hóa đơn giá trị gia tăng. 

* (SMS: 4388/TCT-CS)
- Ngày 06/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4388/TCT-CS về phương pháp khấu trừ thuế 

* (SMS: 4369/TCT-CS)
- Ngày 05/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4369/TCT-CS về việc dấu trên hóa đơn. 

* (SMS: 4366/TCT-CS)
- Ngày 05/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4366/TCT-CS về việc kê khai thuế giá trị gia tăng đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

* (SMS: 4362/TCT-CS)
- Ngày 05/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4362/TCT-CS về việc thay đổi tên, địa chỉ đã in trên hóa đơn đặt in. 

* (SMS: 4361/TCT-CS)
- Ngày 05/12/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4361/TCT-CS về việc triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 

* (SMS: 4269/TCT-CS)
- Ngày 25/11/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4269/TCT-CS về việc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan (DNCX). 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

* (SMS: 37/2011/QD-UBND)
- Ngày 13/12/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 37/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 143/KH-UBND)
- Ngày 13/12/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 143/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

* (SMS: 5770/QD-UBND)
- Ngày 12/12/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5770/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 về việc quy định tạm thời chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

* (SMS: 36/2011/QD-UBND)
- Ngày 09/12/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 36/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phí Chính phủ nước ngoài của Thành phố Hà Nội. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.