(LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 27/11/2010 - 03/12/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI
 
* (SMS: 60/2010/QH12) - Ngày 30/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Khoáng sản, số 60/2010/QH12.
 
* (SMS: 59/2010/QH12) - Ngày 30/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, số 59/2010/QH12.
 
* (SMS: 58/2010/QH12) - Ngày 29/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Viên chức, số 58/2010/QH12.
 
* (SMS: 57/2010/QH12) - Ngày 29/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Thuế bảo vệ môi trường, số 57/2010/QH12.
 
* (SMS: 56/2010/QH12) - Ngày 29/11/2010, Quốc hội ban hành Luật Thanh tra, số 56/2010/QH12.
 
* (SMS: 63/2010/QH12) - Ngày 24/11/2010, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, số 63/2010/QH12.
 
* (SMS: 62/2010/QH12) - Ngày 24/11/2010, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12.
 
* (SMS: 61/2010/QH12) - Ngày 24/11/2010, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12.
 
CHỦ TỊCH NƯỚC
 
* (SMS: 16/2010/L-CTN) - Ngày 29/11/2010, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 16/2010/L-CTN về việc công bố Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
 
* (SMS: 15/2010/L-CTN) - Ngày 29/11/2010, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 15/2010/L-CTN về việc công bố Luật Viên chức.
 
* (SMS: 14/2010/L-CTN) - Ngày 29/11/2010, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 14/2010/L-CTN về việc công bố Luật Thuế bảo vệ môi trường.
 
* (SMS: 13/2010/L-CTN) - Ngày 29/11/2010, Chủ tịch nước ban hành Lệnh 13/2010/L-CTN về việc công bố Luật Thanh tra.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 112/2010/ND-CP) - Ngày 01/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2010/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 2166/QD-TTg) - Ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2166/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.
 
* (SMS: 79/2010/QD-TTg) - Ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 79/2010/QĐ-TTg về ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.
 
* (SMS: 78/2010/QD-TTg) - Ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 78/2010/QĐ-TTg về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế.
 
* (SMS: 77/2010/QD-TTg) - Ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 77/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 
* (SMS: 76/2010/QD-TTg) - Ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 76/2010/QĐ-TTg về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
 
* (SMS: 75/2010/QD-TTg) - Ngày 29/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 75/2010/QĐ-TTg về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên.
 
* (SMS: 2161/QD-TTg) - Ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2161/QĐ-TTg về Tháng hành động quốc gia về Dân số.
 
* (SMS: 2160/QD-TTg) - Ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2160/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 .
 
* (SMS: 2157/QD-TTg) - Ngày 25/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2157/QĐ-TTg về việc thành lập Trường đại học Dầu khí Việt Nam.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 8669/VPCP-KTN) - Ngày 29/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8669/VPCP-KTN về việc xây dựng Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ.
 
* (SMS: 8622/VPCP-KTTH) - Ngày 26/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8622/VPCP-KTTH về việc xử lý vấn đề Báo Người Lao động nêu về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với sản phẩm đồ gỗ.
 
* (SMS: 8608/VPCP-KGVX) - Ngày 26/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8608/VPCP-KGVX về việc xin gắn biển chữ ký vào tác phẩm nghệ thuật.
 
* (SMS: 8602/VPCP-KTN) - Ngày 26/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8602/VPCP-KTN về việc thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày
04/03/2003 của Thủ tướng Chính phủ .
 
* (SMS: 8600/VPCP-KTTH) - Ngày 25/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8600/VPCP-KTTH về việc miễn thuế nhập khẩu đối với vé bóng đá giải AFF Suzuki 2010.
 
* (SMS: 8599/VPCP-KTTH) - Ngày 25/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8599/VPCP-KTTH về việc xử lý thuế nhập khẩu bảng mạch điều khiển máy giặt.
 
* (SMS: 8598/VPCP-KTTH) - Ngày 25/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8598/VPCP-KTTH về việc miễn thuế nhập khẩu đối với Dự án thí điểm đầu tư xe buýt chạy bằng khí nén thiên nhiên.
 
* (SMS: 8597/VPCP-KTTH) - Ngày 25/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8597/VPCP-KTTH về việc thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu của Dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê.
 
* (SMS: 8540/VPCP-DMDN) - Ngày 24/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8540/VPCP-ĐMDN về việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.
 
* (SMS: 8539/VPCP-KTTH) - Ngày 24/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8539/VPCP-KTTH về việc tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí
trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
* (SMS: 32/2010/TT-BGDDT) - Ngày 02/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
 
* (SMS: 5599/QD-BGDDT) - Ngày 02/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5599/QĐ-BGDĐT  về quy định quy trình cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
* (SMS: 5487/QD-BGDDT) - Ngày 26/11/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 5487/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định xét nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 190/2010/TT-BTC) - Ngày 01/12/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 190/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 
* (SMS: 189/2010/TT-BTC) - Ngày 24/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 189/2010/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam.
 
* (SMS: 15939/BTC-TCHQ) - Ngày 24/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15939/BTC-TCHQ về việc xử lý thuế đối với xe ô tô khai báo là xe chở tiền.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 3232/QD-BNN-HTQT) - Ngày 01/12/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3232/QĐ-BNN-HTQT về việc phê duyệt dự án "Giảm phát thải do nạn phá rừng và suy thoái rừng thông qua việc sử dụng đất luân phiên trong các khu rừng vùn nhiệt đới (REDD - ALERT) do Cộng đồng Châu Âu tài trợ.
 
* (SMS: 6488/BNN-TCCB) - Ngày 30/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6488/BNN-TCCB về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.
 
* (SMS: 6484/BNN-TCCB) - Ngày 29/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 6484/BNN-TCCB về việc chuyển và cấp Sổ bảo hiểm xã hội.
 
* (SMS: 1867/QD-BNN-TC) - Ngày 29/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1867/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt quyết toán kinh phí
vận chuyển bảo quản vắc xin cúm gia cầm H5N2 do tổ chức Thú y thế giới viện trợ cho Cục Thú y năm 2009, 2010.
 
* (SMS: 3955/BNN-KH) - Ngày 29/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 3955/BNN-KH về việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án giống theo Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 67/2010/TT-BNNPTNT) - Ngày 17/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 67/2010/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
* (SMS: 4246/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4246/LĐTBXH-LĐTL về việc trả lương làm thêm giờ.
 
* (SMS: 4242/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4242/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động.
 
* (SMS: 4240/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4240/LĐTBXH-LĐTL về việc nội quy lao động trong doanh nghiệp.
 
* (SMS: 4235/LDTBXH-LDTL) - Ngày 01/12/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4235/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc.
 
* (SMS: 4190/LDTBXH-LDTL) - Ngày 29/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4190/LĐTBXH-LĐTL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
 
* (SMS: 4169/LDTBXH-LDTL) - Ngày 25/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4169/LĐTBXH-LĐTL về việc chuyển, xếp lương đối với người lao động.
 
* (SMS: 4165/LDTBXH-BHXH) - Ngày 25/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4165/LĐTBXH-BHXH về việc áp dụng danh mục nghề và tính quy đổi thời gian công tác.
 
* (SMS: 4159/LDTBXH-LDTL) - Ngày 25/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4159/LĐTBXH-LĐTL về việc thi nâng ngạch trong công ty cổ phần.
 
* (SMS: 4156/LDTBXH-LDTL) - Ngày 24/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4156/LĐTBXH-LĐTL về việc báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2010 và kế hoạch thưởng Tết năm 2011.
 
* (SMS: 4121/LDTBXH-KHTC) - Ngày 23/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4121/LĐTBXH-KHTC về việc góp ý dự thảo thay thế Quy chế phân cấp nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.
 
* (SMS: 36/2010/TT-BLDTBXH) - Ngày 18/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 2418/BXD-QLN) - Ngày 30/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2418/BXD-QLN về việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và một số chính sách nhà ở.
 
* (SMS: 2382/BXD-KTXD) - Ngày 25/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2382/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
 
* (SMS: 2381/BXD-KTXD) - Ngày 25/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2381/BXD-KTXD về việc hành nghề của cá nhân chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá.
 
* (SMS: 2371/BXD-KTQH) - Ngày 24/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2371/BXD-KTQH về việc thực hiện Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 12/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
 
* (SMS: 182/BXD-KTXD) - Ngày 24/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 182/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức xây gạch chỉ.
 
* (SMS: 530/BXD-KHCN) - Ngày 19/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 530/BXD-KHCN về việc phân loại phân cấp công trình.
 
BỘ NỘI VỤ
 
* (SMS: 4176/BNV-TL) - Ngày 26/11/2010, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 4176/BNV-TL về phụ cấp khu vực.
 
BỘ CÔNG THƯƠNG
 
* (SMS: 6209/QD-BCT) - Ngày 25/11/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6209/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Da - Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
 
* (SMS: 36/2010/TT-BCT) - Ngày 15/11/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
* (SMS: 27/2010/TT-BTTTT) - Ngày 24/11/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 27/2010/TT-BTTTT về việc  ban hành "Quy hoạch băng tần 2500 - 2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam".
 
* (SMS: 26/2010/TT-BTTTT) - Ngày 24/11/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 26/2010/TT-BTTTTvề việc ban hành "Quy hoạch băng tần 2300 - 2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam".
 
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
* (SMS: 29/2010/TT-BTNMT) - Ngày 22/11/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2010/TT-BTNMT về quy định Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
BỘ QUỐC PHÒNG
 
* (SMS: 167/2010/TT-BQP) - Ngày 19/11/2010, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 167/2010/TT-BQP về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 40/2010/TT-BYT) - Ngày 05/11/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 40/2010/TT-BYT về quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

* (SMS: 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP) - Ngày 26/10/2010, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP về quy định việc quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.
 
* (SMS: 29/2010/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH) - Ngày 15/11/2010, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
 
* (SMS: 05/2010/TTLT-BCA-BLDTBXH-BTC) - Ngày 08/11/2010, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc ban hành Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 2868/QD-NHNN) - Ngày 29/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định 2868/QĐ-NHNN  về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
 
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
* (SMS: 1651/QD-BHXH) - Ngày 24/11/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1651/QĐ-BHXH về việc Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 7189/TCHQ-GSQL) - Ngày 30/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7189/TCHQ-GSQL về việc gửi hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu.
 
* (SMS: 7119/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7119/TCHQ-GSQL về việc tổng hợp giải đáp vướng mắc nghiệp vụ hải quan.
 
* (SMS: 7102/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7102/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị linh kiện đi kèm đã qua sử dụng.
 
* (SMS: 7101/TCHQ-GSQL) - Ngày 26/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7101/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về thuế và tái chế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 7100/TCHQ-TXNK) - Ngày 26/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7100/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc thực hiện Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.
 
* (SMS: 7061/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7061/TCHQ-TXNK về việc phí bản quyền.
 
* (SMS: 7060/TCHQ-TXNK) - Ngày 25/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7060/TCHQ-TXNK về việc phí vận tải và phí dịch vụ đối với hàng xuất khẩu.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 4688/TCT-DNL) - Ngày 18/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4688/TCT-DNL về việc giải đáp chính sách thuế.
 
* (SMS: 4663/TCT-DNL) - Ngày 17/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4663/TCT-DNL về việc trả lời chính sách thuế.
 
* (SMS: 4643/TCT-CS) - Ngày 16/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4643/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 5858/QD-UBND) - Ngày 26/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5858/QĐ-UBND về số lượng và mức chỉ cho người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại xã, phường, thị trấn.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 5134/QD-UBND) - Ngày 17/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5134/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định công tác trực ban phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.