(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ  05/12/2009 - 11/12/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 QUỐC HỘI

* (SMS: 42/2009/QH12) - Ngày 27/11/2009, Quốc hội ban hành Nghị quyết 42/2009/QH12 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 58/NQ-CP)
- Ngày 05/12/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2009.

* (SMS: 57/NQ-CP)
- Ngày 01/12/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* (SMS: 109/2009/ND-CP)
- Ngày 01/12/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2009/NĐ-CP về việc quy định tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

* (SMS: 56/NQ-CP)
- Ngày 27/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 56/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất năm 2009-2010 tỉnh Đồng Nai.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 2065/QD-TTg)
- Ngày 09/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2065/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đến hết năm 2010.

* (SMS: 2049/QD-TTg)
- Ngày 07/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2049/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010.

* (SMS: 2048/QD-TTg)
- Ngày 07/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2048/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010.

* (SMS: 2045/QD-TTg)
- Ngày 07/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2045/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình đê, kè phục vụ phòng, chống lụt, bão.

* (SMS: 2044/QD-TTg)
- Ngày 07/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2044/QĐ-TTg về việc xuất cấp thuốc dự trữ quốc gia cho các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho nhân dân.

* (SMS: 2033/QD-TTg)
- Ngày 04/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2033/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020.

* (SMS: 2032/QD-TTg)
- Ngày 04/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2032/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về vận chuyển hàng không.

* (SMS: 2424/TTg-KTN)
- Ngày 04/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2424/TTg-KTN về việc thời gian cho thuê đất đối với nhà đầu tư nước ngoài đã nộp tiền thuê đất cho cả thời gian thuê.

* (SMS: 2403/TTg-KGVX)
- Ngày 03/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2403/TTg-KGVX về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

* (SMS: 2021/QD-TTg)
- Ngày 03/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2021/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011.

* (SMS: 2377/TTg-QHQT)
- Ngày 02/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2377/TTg-QHQT về việc ký kết hai Bản ghi nhớ sử dụng vốn ODA Tây Ban Nha thuộc Chương trình Hợp tác tài chính thứ 4 Việt Nam - Tây Ban Nha.

* (SMS: 2020/QD-TTg)
- Ngày 02/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2020/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010.

* (SMS: 137/2009/QD-TTg)
- Ngày 02/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 137/2009/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

* (SMS: 2009/CT-TTg)
- Ngày 01/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 2009/CT-TTg về việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001-2010).

* (SMS: 2374/TTg-DP)
- Ngày 01/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2374/TTg-ĐP về việc báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị.

* (SMS: 2328/TTg-KTN)
- Ngày 27/11/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2328/TTg-KTN về việc cân đối lúa gạo bảo đảm bình ổn giá năm 2009.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 8710/VPCP-QHQT)
- Ngày 07/12/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8710/VPCP-QHQT về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhận viện trợ.

* (SMS: 8700/VPCP-KGVX)
- Ngày 05/12/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8700/VPCP-KGVX về định mức hỗ trợ, đầu tư năm 2009-2010 đối với một số dự án, chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn II áp dụng cho các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

* (SMS: 8667/VPCP-QHQT)
- Ngày 04/12/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8667/VPCP-QHQT về việc Bộ Y tế tiếp nhận viện trợ thuốc Glivec.

* (SMS: 8605/VPCP-KTN)
- Ngày 02/12/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8605/VPCP-KTN về việc bổ sung điểm mỏ khoáng sản vào quy hoạch của cả nước.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 4685/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 10/12/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4685/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng loại hợp đồng lao động trong doanh nghiệp.

* (SMS: 4669/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 09/12/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4669/LĐTBXH-LĐTL về việc nâng bậc lương.

* (SMS: 4665/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 08/12/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4665/LĐTBXH-LĐTL về việc thời hạn thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

* (SMS: 4637/LDTBXH-KHTC)
- Ngày 07/12/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4637/LĐTBXH-KHTC về việc triển khai thực hiện in, phát hành quản lý Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng.

* (SMS: 4631/LDTBXH-PC)
- Ngày 07/12/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4631/LĐTBXH-PC  về việc áp dụng pháp luật lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

* (SMS: 4630/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 07/12/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4630/LĐTBXH-LĐTL về việc áp dụng mức lương tối thiểu.

* (SMS: 4627/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 07/12/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4627/LĐTBXH-LĐTL về việc nâng ngạch lương.

* (SMS: 4610/LDTBXH-LDTL)
- Ngày 04/12/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4610/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn hình thức và nội dung mẫu Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng.

BỘ CÔNG THƯƠNG

* (SMS: 35/2009/TT-BCT)
- Ngày 09/12/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 35/2009/TT-BCT về quy định điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn.

* (SMS: 6172/QD-BCT)
- Ngày 08/12/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6172/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

* (SMS: 6171/QD-BCT)
- Ngày 08/12/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6171/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

* (SMS: 6170/QD-BCT)
- Ngày 08/12/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6170/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

* (SMS: 6074/QD-BCT)
- Ngày 02/12/2009, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 6074/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 40/2009/TT-BXD)
– Ngày 09/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 40/2009/TT-BXD về quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

* (SMS: 39/2009/TT-BXD)
– Ngày 09/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 39/2009/TT-BXD về hướng dẫn quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.

* (SMS: 38/2009/TT-BXD)
– Ngày 08/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 38/2009/TT-BXD về hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị.

* (SMS: 2662/BXD-GD)
– Ngày 08/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2662/BXD-GĐ về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình nhà ở xã hội.

* (SMS: 2648/BXD-VLXD)
– Ngày 07/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2648/BXD-VLXD về việc bổ sung mỏ đá granit tỉnh Nghệ An vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

* (SMS: 168/BXD-KTXD)
– Ngày 07/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 168/BXD-KTXD về việc đơn giá thanh toán khối lượng xây dựng công trình.

* (SMS: 167/BXD-KTXD)
– Ngày 07/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 167/BXD-KTXD về việc quyết toán công trình xây dựng.

* (SMS: 1121/QD-BXD)
- Ngày 02/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1121/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực Quản lý Hợp đồng xây dựng”.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 229/2009/TT-BTC)
- Ngày 08/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 229/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/07/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chết quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

* (SMS: 17166/BTC-DT)
- Ngày 07/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 17166/BTC-ĐT về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009.

* (SMS: 3027/QD-BTC)
- Ngày 03/12/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3027/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

BỘ QUỐC PHÒNG

* (SMS: 113/2009/TT-BQP)
- Ngày 07/12/2009, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 113/2009/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 36/2009/TT-BGDDT)
- Ngày 04/12/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT về Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 75/2009/TT-BNNPTNT)
- Ngày 02/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 75/2009/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 103/CD-BGTVT)
- Ngày 01/12/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công điện 103/CĐ-BGTVT về chuẩn bị phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, dịp Lễ hội Xuân Canh Dần 2010.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

* (SMS: 1674/QD-BTTTT)
- Ngày 30/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1674/QĐ-BTTTT về việc ban hành mẫu Tờ khai đăng ký và mẫu Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết.

* (SMS: 35/2009/TT-BTTTT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 35/2009/TT-BTTTT về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.

* (SMS: 34/2009/TT-BTTTT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 34/2009/TT-BTTTT về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.

* (SMS: 33/2009/TT-BTTTT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 33/2009/TT-BTTTT về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất.

* (SMS: 31/2009/TT-BTTTT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 31/2009/TT-BTTTT về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất.

* (SMS: 30/2009/TT-BTTTT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 30/2009/TT-BTTTT về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.

* (SMS: 29/2009/TT-BTTTTT)
- Ngày 19/11/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2009/TT-BTTTT về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

* (SMS: 4520/BHXH-CSXH)
- Ngày 03/12/2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4520/BHXH-CSXH về chế độ trợ cấp mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh.

* (SMS: 1359/QD-BHXH)
- Ngày 25/11/2009, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1359/QĐ-BHXH  về quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

* (SMS: 1330/QD-KTNN)
- Ngày 19/11/2009, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1330/QĐ-KTNN về việc ban hành đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý Kiểm toán Nhà nước.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 7299/TCHQ-GSQL)
- Ngày 01/12/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7299/TCHQ-GSQL về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển.

* (SMS: 7298/TCHQ-GSQL)
- Ngày 01/12/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7298/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với lô hàng cổ vật Cù Lao Chàm tái nhập.

* (SMS: 7146/TCHQ-KTTT)
- Ngày 25/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7146/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế vật tư phục vụ công tác đào tạo của chuyên gia.

* (SMS: 7144/TCHQ-KTTT)
- Ngày 25/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7144/TCHQ-KTTT về việc chuyển hồ sơ vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu sát xi xe ôtô để sản xuất, lắp ráp xe chuyên dùng.

* (SMS: 7120/TCHQ-KTTT)
- Ngày 24/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7120/TCHQ-KTTT về việc thực hiện quyết định ấn định thuế và cưỡng chế thuế.

* (SMS: 7063/TCHQ-KTTT)
- Ngày 20/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7063/TCHQ-KTTT về việc xử lý vướng mắc ưu đãi thuế theo Phụ lục III Nghị định 149/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

* (SMS: 7052/TCHQ-KTTT)
- Ngày 20/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7052/TCHQ-KTTT về việc xử lý thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc thiết bị thuê mượn; sản phẩm gia công không xuất trả khi tiêu huỷ.

* (SMS: 7050/TCHQ-KTTT)
- Ngày 20/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7050/TCHQ-KTTT về việc trả lời kiến nghị về việc giãn nợ thuế trong thời gian bổ sung chứng từ thanh toán.

* (SMS: 7049/TCHQ-GSQL)
- Ngày 20/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7049/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng pin điện thoại di động.

* (SMS: 4658/TCT-CS)
- Ngày 13/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4658/TCT-CS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền đền bù.

* (SMS: 4657/TCT-CS)
- Ngày 13/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4657/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

* (SMS: 4656/TCT-CS)
- Ngày 13/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4656/TCT-CS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu phụ trong nước cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho Lô 06.1.

* (SMS: 4630/TCT-CS)
- Ngày 11/11/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4630/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với chuyển giao tài sản, công nợ từ Chi nhánh Ngân hàng sang Ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

TỔNG CỤC THUẾ

* (SMS: 4660/TCT-CS)
- Ngày 13/11/2009, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4660/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng.

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

* (SMS: 14233/QD-QLD)
- Ngày 03/12/2009, Cục Quản lý dược ban hành Quyết định 14233/QĐ-QLD về việc rút số đăng ký của thuốc.

* (SMS: 14147/QLD-CL)
- Ngày 01/12/2009, Cục Quản lý dược ban hành Công văn 14147/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đông dược có trộn tân dược.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 19902/QD-CT-THNVDT)
- Ngày 17/11/2009, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 19902/QĐ-CT-THNVDT về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao.

* (SMS: 19433/QD-CT-THNVDT)
- Ngày 10/11/2009, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 19433/QĐ-CT-THNVDT về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn thể thao.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 33/CT-UBND)
- Ngày 07/12/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 33/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2009 - 2010 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 117/2009/QD-UBND)
- Ngày 01/12/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 117/2009/QĐ-UBND về việc: Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 92/2009/QD-UBND)
- Ngày 04/12/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 92/2009/QĐ-UBND về Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện.

* (SMS: 91/2009/QD-UBND)
- Ngày 30/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 91/2009/QĐ-UBND về bổ sung thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức của Bệnh viện Nhân Ái.

* (SMS: 5105/QD-UBND)
- Ngày 11/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5105/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và công viên huyện lỵ, huyện Củ Chi.


* (SMS: 5081/QD-UBND)
- Ngày 09/11/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5081/QĐ-UBND về phụ cấp đối với Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn.