(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 12583/VPCP-KTTH) - Ngày 24/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12583/VPCP-KTTH về báo cáo một số giải pháp chính sách cắt giảm chi phí của doanh nghiệp.

* (SMS: 12689/VPCP-DMDN) - Ngày 18/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12689/VPCP-ĐMDN về tình hình cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước 10 tháng đầu năm 2017.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 551/TB-VPCP) - Ngày 28/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 551/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

* (SMS: 12582/VPCP-KTTH) - Ngày 24/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12582/VPCP-KTTH về ưu đãi thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất không quá 50kW.

* (SMS: 2413/QD-BTC) - Ngày 23/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2413/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế.

* (SMS: 7622/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7622/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế hàng tạm nhập tái xuất sửa chữa.

* (SMS: 5364/TCT-KK) - Ngày 21/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5364/TCT-KK về việc khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế sau kiểm tra, thanh tra.

* (SMS: 5363/TCT-KK) - Ngày 21/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5363/TCT-KK về việc kê khai, khấu trừ bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng.

* (SMS: 5362/TCT-KK) - Ngày 21/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5362/TCT-KK về việc kê khai, khấu trừ bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng.

* (SMS: 5352/TCT-KK) - Ngày 21/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5352/TCT-KK về việc xử lý tiền chậm nộp.

* (SMS: 5351/TCT-KK) - Ngày 21/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5351/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Ban Điều hành dự án thủy điện PleiKrong.

* (SMS: 2378/QD-BTC) - Ngày 17/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2378/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

* (SMS: 5318/TCT-DNL) - Ngày 17/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5318/TCT-DNL về chính sách thuế đối với hệ thống phân phối xổ số Vietlott.

* (SMS: 125/2017/ND-CP) - Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

* (SMS: 45/2017/QD-TTg) - Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 5292/TCT-KK) - Ngày 16/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5292/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5285/TCT-CS) - Ngày 16/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5285/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5241/TCT-KK) - Ngày 14/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5241/TCT-KK về việc xử lý tiền thuế trên tài khoản tạm thu.

* (SMS: 5206/TCT-CS) - Ngày 10/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5206/TCT-CS về hóa đơn giá trị gia tăng.

* (SMS: 5203/TCT-CS) - Ngày 10/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5203/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng.

* (SMS: 5196/TCT-DNL) - Ngày 10/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5196/TCT-DNL về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường.

* (SMS: 15131/BTC-NSNN) - Ngày 08/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15131/BTC-NSNN về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

* (SMS: 5161/TCT-KK) - Ngày 08/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5161/TCT-KK về việc mở mã số thuế để quyết toán hóa đơn.

* (SMS: 14971/BTC-CST) - Ngày 06/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14971/BTC-CST về việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với lĩnh vực công nghệ thông tin theo Nghị quyết 41/NQ-CP

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 4981/LDTBXH-KHTC) - Ngày 28/11/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo tiền lương tháng 10/2017 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương năm 2018.

BẢO HIỂM

* (SMS: 548/TB-VPCP) - Ngày 27/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 548/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

* (SMS: 5054/BHXH-DVT) - Ngày 13/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5054/BHXH-DVT về việc dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định 416/QĐ-QLD.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 1853/QD-TTg) - Ngày 22/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1853/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 3).

* (SMS: 17/2017/TT-NHNN) - Ngày 20/11/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 17/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

* (SMS: 121/2017/TT-BTC) - Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 121/2017/TT-BTC về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 7651/TCHQ-TVQT) - Ngày 22/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7651/TCHQ-TVQT về việc thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 7702/TB-TCHQ) - Ngày 24/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7702/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Aquaculture Equipment Roots Blower.

* (SMS: 7675/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7675/TCHQ-TXNK về việc áp mã mặt hàng "Trứng cá tầm Xiberi, dùng nhân giống".

* (SMS: 7620/TCHQ-TXNK) - Ngày 21/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7620/TCHQ-TXNK về việc xác định tàu chở dầu, hóa chất trong nước đã sản xuất được.

* (SMS: 7581/TCHQ-DTCBL) - Ngày 17/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7581/TCHQ-ĐTCBL về việc tăng cường rà soát, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phân bón giả, kém chất lượng.

* (SMS: 7553/TCHQ-PC) - Ngày 17/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7553/TCHQ-PC về việc triển khai thực hiện một số Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính.

* (SMS: 7494/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7494/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan, giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện thay đổi phương thức vận tải.

* (SMS: 2754/GSQL-GQ1) - Ngày 07/11/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 2754/GSQL-GQ1 về thủ tục thông quan xe ô tô nhập khẩu.

* (SMS: 2753/GSQL-GQ4) - Ngày 07/11/2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành Công văn 2753/GSQL-GQ4 về việc nộp bổ sung C/O.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 46/2017/QD-TTg) - Ngày 24/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1899/QD-TTg) - Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1899/QĐ-TTg về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 1897/QD-TTg) - Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1897/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 1896/QD-TTg) - Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1896/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 1862/QD-TTg) - Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1862/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020.

* (SMS: 48/2017/TT-BTNMT) - Ngày 20/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 48/2017/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1745/KCB-DD) - Ngày 29/11/2017, Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành Công văn 1745/KCB-ĐD về việc tăng cường thực hiện kiểm soát lây nhiễm trong bệnh viện.

* (SMS: 5344/QD-BYT) - Ngày 28/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5344/QĐ-BYT về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa.

* (SMS: 19871/QLD-DK) - Ngày 28/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19871/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành đợt 159.

* (SMS: 19870/QLD-DK) - Ngày 28/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19870/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19869/QLD-DK) - Ngày 28/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19869/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19867/QLD-DK) - Ngày 28/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19867/QLD-ĐK về việc đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19868/QLD-DK) - Ngày 28/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19868/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19748/QLD-DK) - Ngày 24/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19748/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19747/QLD-DK) - Ngày 24/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19747/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19718/QLD-DK) - Ngày 24/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19718/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19604/QLD-DK) - Ngày 23/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19604/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19602/QLD-DK) - Ngày 23/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19602/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

* (SMS: 19601/QLD-DK) - Ngày 23/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19601/QLD-ĐK về việc đính chính, thay đổi danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

* (SMS: 19529/QLD-DK) - Ngày 23/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 19529/QLD-ĐK về việc công bố tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký thuốc.

* (SMS: 43/2017/TT-BYT) - Ngày 16/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 43/2017/TT-BYT về việc quy định tỷ lệ hao hụt đối với vị thuốc cổ truyền và việc thanh toán chi phí hao hụt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

* (SMS: 45/2017/TT-BYT) - Ngày 16/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 45/2017/TT-BYT quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

* (SMS: 5292/QD-BYT) - Ngày 14/11/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5292/QĐ-BYT về việc ban hành "Kế hoạch thí điểm phương pháp xác định nhiễm mới HIV tại một số tỉnh/thành phố của Việt Nam".

* (SMS: 41/2017/TT-BYT) - Ngày 09/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2017/TT-BYT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

* (SMS: 18366/QLD-DK) - Ngày 08/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18366/QLD-ĐK về việc cập nhật hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa hoạt chất metformin điều trị đái tháo đường tuýp 2.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 2399/QD-BTC) - Ngày 21/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2399/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS:2398/QD-BTC) - Ngày 21/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2398/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

* (SMS: 2396/QD-BTC) - Ngày 21/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2396/QĐ-BTC về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

GIAO THÔNG

* (SMS: 1825/TTg-CN) - Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1825/TTg-CN về Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về việc bảo đảm tuyệt đối an ninh và an toàn hàng không.

* (SMS: 546/TB-VPCP) - Ngày 24/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 546/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các Bộ liên quan về bố trí vốn hỗ trợ đầu tư Dự án đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

* (SMS: 12590/VPCP-CN) - Ngày 24/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12590/VPCP-CN về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyến và chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức PPP.

* (SMS: 12589/VPCP-CN) - Ngày 24/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12589/VPCP-CN về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường bộ ven biển, đoạn qua Thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

* (SMS: 12591/VPCP-CN) - Ngày 24/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12591/VPCP-CN về việc giải quyết khó khăn trong quản lý, đầu tư, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 4978/LDTBXH-TCCB) - Ngày 28/11/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4978/LĐTBXH-TCCB về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động.

* (SMS: 1766/QD-KTNN) - Ngày 24/11/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1766/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 1808/QD-BHXH) - Ngày 11/10/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1808/QĐ-BHXH ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1901/QD-TTg) - Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1901/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

* (SMS: 35/2017/TT-BTTTT) - Ngày 23/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 35/2017/TT-BTTTT quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số.

* (SMS: 34/2017/TT-BTTTT) - Ngày 22/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 34/2017/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình".

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 1861/QD-TTg) - Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1861/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 1826/TTg-NN) - Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1826/TTg-NN về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

* (SMS: 1898/QD-TTg) - Ngày 28/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1898/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025".

* (SMS: 12665/VPCP-KSTT) - Ngày 28/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12665/VPCP-KSTT về báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP năm 2017, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

* (SMS: 4941/LDTBXH-KHTC) - Ngày 27/11/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP năm 2017.

* (SMS: 1866/QD-TTg) - Ngày 24/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1866/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

* (SMS: 1873/QD-TTg) - Ngày 24/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1873/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh: Yên Bái, Hòa Bình.

* (SMS: 1860/QD-TTg) - Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1860/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới".

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 122/NQ-CP) - Ngày 23/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 122/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng.

* (SMS: 1859/QD-TTg) - Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1859/QĐ-TTg về việc công nhận xã đảo thuộc Thành phố Hải Phòng

* (SMS: 1858/QĐ-TTg) - Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1858/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương.

HÌNH SỰ

* (SMS: 128/2017/ND-CP) - Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2017/NĐ-CP về việc quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự.

* (SMS: 127/2017/ND-CP) - Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 127/2017/NĐ-CP về việc quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1913/QD-TTg) - Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1913/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 1759/QD-KTNN) - Ngày 23/11/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1759/QĐ-KTNN về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán Nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 1857/QD-TTg) - Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1857/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 2386/QD-BTC) - Ngày 20/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2386/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý giá.

* (SMS: 2389/QD-BTC) - Ngày 20/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2389/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý công sản.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 24/2017/TT-BCT) - Ngày 23/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 24/2017/TT-BCT về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.

* (SMS: 23/2017/TT-BCT) - Ngày 16/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2017/TT-BCT về việc quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 4791/QD-BNN-KHCN) - Ngày 22/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4791/QĐ-BNN-KHCN về việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

* (SMS: 26/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT về việc quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 07/CT-VKSTC) - Ngày 23/11/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 07/CT-VKSTC về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

* (SMS: 1718/QD-TANDTC) - Ngày 22/11/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 1718/QĐ-TANDTC ban hành Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 8174/QD-UBND) - Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8174/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị mới Đông Sơn, tỷ lệ 1/500.

* (SMS: 8137/QD-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8137/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2021".

* (SMS: 236/KH-UBND) - Ngày 23/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 236/KH-UBND về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5915/UBND-KT) - Ngày 22/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5915/UBND-KT về việc đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2017.

* (SMS: 5909/UBND-DT) - Ngày 22/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5909/UBND-ĐT về việc đảm bảo an toàn khi thi công công trình thoát nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 21/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 21/CT-UBND) - Ngày 20/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 21/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 6159/QD-UBND) - Ngày 22/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6159/QĐ-UBND về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 2.

* (SMS: 59/2017/QD-UBND) - Ngày 20/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 59/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

* (SMS: 49/2017/QD-UBND) - Ngày 24/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 49/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định 61/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 24/CT-UBND) - Ngày 21/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 15/CT-UBND) - Ngày 20/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND TỈNH YÊN BÁI

* (SMS: 24/2017/QD-UBND) - Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước của tỉnh Yên Bái.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

UBND TỈNH BẮC GIANG

* (SMS: 38/2017/QD-UBND) - Ngày 15/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 38/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 15/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

* (SMS: 60/2017/QD-UBND) - Ngày 10/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định.

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 08/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.