Văn bản mới cập nhật tuần 47/2010
LuatVietnam) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản trên hệ thống tin nhắn 6689.
Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg [email protected], gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 
Trong tuần này từ 20/11/2010 - 26/11/2010, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản. 
 
Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:
 
QUỐC HỘI
 
* (SMS: 51/2010/QH12) - Ngày 08/11/2010, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 51/2010/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
 
CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 111/2010/ND-CP) - Ngày 23/11/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 74/2010/QD-TTg) - Ngày 22/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 74/2010/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ.
 
* (SMS: 2135/QD-TTg) - Ngày 22/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2135/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam".
 
* (SMS: 2133/TTg-QHQT) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2133/TTg-QHQT về việc bổ sung danh mục dự án hợp tác do UNODC tài trợ thực hiện chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm.
 
* (SMS: 2117/QD-TTg) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2117/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-dăm-bích về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.
 
* (SMS: 2116/QD-TTg) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2116/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2115/QD-TTg) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2115/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2113/QD-TTg) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2113/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004 -2011.
 
* (SMS: 2112/QD-TTg) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2112/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 2011.
 
* (SMS: 2111/QD-TTg) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2111/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 -2011.
 
* (SMS: 2110/QD-TTg) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2110/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011.
 
* (SMS: 2109/QD-TTg) - Ngày 19/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2109/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 -2011.
 
* (SMS: 2108/QD-TTg) - Ngày 18/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 2108/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
 
* (SMS: 2107/QD-TTg) - Ngày 18/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2107/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện dự án thủy điện Sơn La.
 
* (SMS: 72/2010/QD-TTg) - Ngày 15/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 72/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
 
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
* (SMS: 8411/VPCP-KTTH) - Ngày 18/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8411/VPCP-KTTH về việc hướng dẫn xếp lương đối với lao động tốt nghiệp 3 cấp trình độ nghề.
 
* (SMS: 8356/VPCP-DMDN) - Ngày 16/11/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8356/VPCP-ĐMDN về việc tổ chức lại các công ty cho thuê tài chính thuộc BIDV và chuyển đổi theo Nghị định số 25/2010/NĐ-CP.
 
BỘ XÂY DỰNG
 
* (SMS: 181/BXD-KTXD) - Ngày 23/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 181/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
 
* (SMS: 2311/BXD-HDXD) - Ngày 18/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2311/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 
* (SMS: 2305/BXD-KTXD) - Ngày 18/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 2305/BXD-KTXD về việc áp dụng định mức lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công.
 
* (SMS: 177/BXD-KTXD) - Ngày 18/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 177/BXD-KTXD về việc vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
* (SMS: 176/BXD-KTXD) - Ngày 18/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 176/BXD-KTXD về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí xây dựng hệ thống điện phục vụ thi công.
 
* (SMS: 175/BXD-KTXD) - Ngày 17/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 175/BXD-KTXD về việc hướng dẫn tính chênh lệch giá vật liệu theo Văn bản số 1551/BXD-KTXD.
 
* (SMS: 174/BXD-KTXD) - Ngày 17/11/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 174/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán hợp đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói và điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
* (SMS: 1857/QD-BNN-TC) - Ngày 23/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1857/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt khái toán kinh phí và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nhiệm vụ nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý, dự báo nhu cầu thức ăn chăn nuôi của Cục Chăn nuôi năm 2010.
 
* (SMS: 3123/QD-BNN-KHCN) - Ngày 19/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3123/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt đặc tính và thông số kỹ thuật thiết bị khoa học công nghệ.
 
* (SMS: 3122/QD-BNN-TCCB) - Ngày 19/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3122/QĐ-BNN-TCCB về việc phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
* (SMS: 3120/QD-BNN-TCTL) - Ngày 19/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3120/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây lắp gói thầu số 12 thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình thủy lợi huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
 
* (SMS: 1850/QD-BNN-TC) - Ngày 19/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1850/QĐ-BNN-TC về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Đề án tổ chức thực hiện thí điểm hoạt động kiểm soát liên ngành tại Lạng Sơn năm 2010 của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối.
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
* (SMS: 188/2010/TT-BTC) - Ngày 22/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 188/2010/TT-BTC về việc quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.
 
* (SMS: 187/2010/TT-BTC) - Ngày 22/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 187/2010/TT-BTC về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
 
* (SMS: 15364/BTC-TCT) - Ngày 12/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15364/BTC-TCT về việc hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC.
 
* (SMS: 180/2010/TT-BTC) - Ngày 10/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 180/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
 
* (SMS: 15055/BTC-TCT) - Ngày 08/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15055/BTC-TCT về việc chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
* (SMS: 14739/BTC-TCT) - Ngày 02/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14739/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn.
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 31/2010/TT-BGDDT)
- Ngày 18/11/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 31/2010/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2008, Thông tư số 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
BỘ Y TẾ
 
* (SMS: 41/2010/TT-BYT) - Ngày 18/11/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 41/2010/TT-BYT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men.
 
BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 25/2010/TT-BTTTT) - Ngày 15/11/2010, Bộ Thông tin Truyền Thông ban hành Thông tư 25/2010/TT-BTTTT về quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
* (SMS: 35/2010/TT-BGTVT) - Ngày 15/11/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 35/2010/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

* (SMS: 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT) - Ngày 23/11/2010, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch 195/2010/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.
 
* (SMS: 35/2010/TTLT-BLDTBXH-BTNMT) - Ngày 18/11/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT về việc hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.
 
* (SMS: 30/2010/TTLT-BGDDT-BTP) - Ngày 16/11/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
 
* (SMS: 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLDTBXH-BTC) - Ngày 16/11/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm The hoc nghê nông nghiêp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo.
 
* (SMS: 183/2010/TTLT-BTC-BNN) - Ngày 15/11/2010, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 183/2010/TTLT-BTC-BNN về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 
* (SMS: 415/TB-NHNN) - Ngày 05/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông báo 415/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng Đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
* (SMS: 8353/NHNN-TTGSNH) - Ngày 01/11/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 8353/NHNN-TTGSNH về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN và Thông tư 19/2010/TT-NHNN.
 
TỔNG CỤC THUẾ
 
* (SMS: 6889/TCHQ-GSQL) - Ngày 18/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6889/TCHQ-GSQL về việc cấp giấy phép tự động và nhập khẩu ủy thác.
 
* (SMS: 6843/TCHQ-GSQL) - Ngày 17/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6843/TCHQ-GSQL về việc địa điểm đăng ký tờ khai và kiểm tra thực tế hàng gia công.
 
* (SMS: 2245/QD-TCT) - Ngày 08/11/2010, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 2245/QĐ-TCT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng/bộ phận Quản lý ấn chỉ và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Tổng cục Thuế, Phòng Thanh tra thuế/ Kiểm tra thuế, Đội Kiểm tra thuế thuộc cơ quan thuế các cấp.
 
* (SMS: 6428/TCHQ-TXNK) - Ngày 29/10/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 6428/TCHQ-TXNK về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
* (SMS: 6989/TCHQ-TXNK) - Ngày 23/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6989/TCHQ-TXNK về đối tượng mở tờ khai nhập khẩu, đối tượng nộp thuế và xác định trị giá.

* (SMS: 6979/TCHQ-TXNK) - Ngày 22/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6979/TCHQ-TXNK về phí bốc, dỡ, xếp xuống cửa khẩu nhập đầu tiên.
 
* (SMS: 6951/TCHQ-TXNK) - Ngày 19/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6951/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất.
 
* (SMS: 6873/TCHQ-TXNK) - Ngày 18/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6873/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng "Giấy sáp ghép đầu lọc thuốc lá".
 
* (SMS: 6781/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6781/TCHQ-TXNK về việc thanh khoản hợp đồng gia công.
 
* (SMS: 6773/TCHQ-GSQL) - Ngày 15/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6773/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục chuyển tiếp sản phẩm và xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công sau khi hợp đồng hết hiệu lực.
 
* (SMS: 6747/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6747/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng Bảng mạch điện tử cho máy móc, thiết bị điện tử.
 
* (SMS: 6743/TCHQ-TXNK) - Ngày 12/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6743/TCHQ-TXNK về việc xử phạt chậm nộp thuế.
 
* (SMS: 6714/TCHQ-TXNK) - Ngày 11/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6714/TCHQ-TXNK về việc không thu thuế hàng tạm nhập - tái xuất.
 
* (SMS: 6699/TCHQ-GSQL) - Ngày 10/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6699/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với phần hàng hóa vượt định mức miễn thuế mà khách tham quan du lịch mua tại Khu Thương mại - Cửa khẩu Tịch Biên và Khu Thương mại - Công nghiệp Mộc Bài.
 
* (SMS: 6621/TCHQ-GSQL) - Ngày 05/11/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6621/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục hải quan.
 
HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
 
* (SMS: 1126/VACPA) - Ngày 19/11/2010, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ban hành Công văn 1126/VACPA về việc công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2011.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 80/2010/QD-UBND) - Ngày 19/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 80/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành ngân sách đối với ủy ban nhân dân huyện, quận, phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.
 
* (SMS: 5061/QD-UBND) - Ngày 12/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5061/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.
 
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
* (SMS: 53/2010/QD-UBND) - Ngày 18/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 53/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

* (SMS: 5715/QD-UBND) - Ngày 16/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5715/QĐ-UBND về việc đổi tên và chuyển nhiệm vụ Phòng Quản lý Văn thư lưu trữ thành Phòng Tổ chức nhân sự doanh nghiệp thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội.
 
* (SMS: 5713/QD-UBND) - Ngày 16/11/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5713/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội.

 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.