(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 121/NQ-CP) - Ngày 22/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 121/NQ-CP về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

* (SMS: 543/TB-VPCP) - Ngày 22/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 543/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp bàn việc xử lý tồn tại để phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện.

* (SMS: 126/2017/ND-CP) - Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

* (SMS: 12204/VPCP-DMDN) - Ngày 15/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12204/VPCP-ĐMDN về việc rà soát danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hóa thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 4269/QĐ-BCDDADNCT) - Ngày 14/11/2017, Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương ban hành Quyết định 4269/QĐ-BCĐDADNCT về Kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

 
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 7599/TCHQ-TXNK) - Ngày 20/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7599/TCHQ-TXNK về việc thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

* (SMS: 2369/QD-BTC) - Ngày 16/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2369/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

* (SMS: 2362/QD-BTC) - Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

* (SMS: 5263/TCT-KK) - Ngày 15/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5263/TCT-KK về vướng mắc của doanh nghiệp kèm Công văn 11328/VPCP-ĐMDN ngày 25/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

* (SMS: 5251/TCT-TNCN) - Ngày 15/11/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5251/TCT-TNCN về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân kinh doanh.

* (SMS: 7377/TCHQ-TXNK) - Ngày 09/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7377/TCHQ-TXNK về việc cập nhật tiểu mục thuế bảo vệ môi trường.

* (SMS: 259/2017/TT-BQP) - Ngày 17/10/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 259/2017/TT-BQP về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 4824/LDTBXH-BHXH) - Ngày 17/11/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH về việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 12394/VPCP-NN) - Ngày 21/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12394/VPCP-NN về việc tăng cường quản lý đất đai khu vực xung quanh Dự án sân bay Long Thành.

* (SMS: 12257/VPCP-NN) - Ngày 16/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12257/VPCP-NN về việc báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai liên quan đến việc đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2014-2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 19/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 09/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 19/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

ĐẦU TƯ
 

* (SMS: 544/TB-VPCP) - Ngày 22/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 544/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP.

* (SMS: 535/TB-VPCP) - Ngày 16/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 535/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về một số bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh liên kết.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 15456/BTC-TCT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15456/BTC-TCT về việc chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

* (SMS: 16/2017/TT-NHNN) - Ngày 10/11/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 16/2017/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2016/TT-NHNN ngày 28/09/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN
 

* (SMS: 11/2017/QD-KTNN) - Ngày 21/11/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng.

* (SMS: 10/2017/QD-KTNN) - Ngày 21/11/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp.

* (SMS: 1669/QD-KTNN) - Ngày 07/11/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1669/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 1662/QD-KTNN) - Ngày 03/11/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1662/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 1569/QD-KTNN) - Ngày 01/11/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1569/QĐ-KTNN về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản của Kiểm toán Nhà nước.

* (SMS: 1522/QD-KTNN) - Ngày 13/10/2017, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1522/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý, sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Kiểm toán Nhà nước.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 7579/TB-TCHQ) - Ngày 17/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7579/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose #7400 11SV14 Bluish silver (export).

* (SMS: 7578/TB-TCHQ) - Ngày 17/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7578/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose #7400 NH-813M (KAT) (export).

* (SMS: 7577/TB-TCHQ) - Ngày 17/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7577/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Sơn Acrythane TSR-5DX9 Flat Black (export).

* (SMS: 7576/TB-TCHQ) - Ngày 17/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7576/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Sơn Aclose #7400 11BK01 (kat) (export).

* (SMS: 7532/TB-TCHQ) - Ngày 16/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7532/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - 3-oxo-2phenylbutanamide CAS 4433-77-6.

* (SMS: 7531/TB-TCHQ) - Ngày 16/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 7531/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Linh kiện bằng sứ giúp xuất tín hiệu tần số ổn định.

* (SMS: 7522/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7522/TCHQ-TXNK về việc áp mã mặt hàng "Thịt nghêu lụa luộc đông lạnh".

* (SMS: 7520/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7520/TCHQ-TXNK về việc phân loại "máy nghiền tinh thức ăn cho tôm"

* (SMS: 7515/TCHQ-TXNK) - Ngày 15/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7515/TCHQ-TXNK về thuế giá trị gia tăng đối với hàng tái xuất.

* (SMS: 7459/TCHQ-GSQL) - Ngày 14/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7459/TCHQ-GSQL về việc đưa hàng hóa nhập khẩu và phương tiện vận tải về cảng thủy nội địa tại Phú Quốc.   

XÂY DỰNG

* (SMS: 12344/VPCP-CN) - Ngày 20/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12344/VPCP-CN về dự thảo Nghị định quy định sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

* (SMS: 12343/VPCP-CN) - Ngày 20/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12343/VPCP-CN về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác.

* (SMS: 1759/TTg-CN) - Ngày 15/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1759/TTg-CN về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.   

THƯƠNG MẠI
 

* (SMS: 10896/BCT-TTTN) - Ngày 20/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10896/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 4267/QD-BCT) - Ngày 10/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4267/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.


TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1789/TTg-CN) - Ngày 21/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1789/TTg-CN về việc bổ sung mỏ đá vôi xã Thanh Thủy, tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho Dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp.

* (SMS: 41/2017/TT-BGTVT) - Ngày 14/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 41/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.

* (SMS: 47/2017/TT-BTNMT) - Ngày 07/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 47/2017/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.


Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 1228/TB-BYT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông báo 1228/TB-BYT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại Hội nghị trực tuyến giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2017.

* (SMS: 42/2017/TT-BYT) - Ngày 13/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 42/2017/TT-BYT về việc ban hành Danh mục dược liệu độc làm thuốc.

* (SMS: 18584/QLD-DK) - Ngày 13/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18584/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa levonorgestrel sử dụng trong tránh thai khẩn cấp.

* (SMS: 18583/QLD-DK) - Ngày 13/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 18583/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa citicolin dùng đường tiêm.

* (SMS: 490/QD-QLD) - Ngày 09/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 490/QĐ-QLD về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.   

GIAO THÔNG

* (SMS: 1790/TTg-CN) - Ngày 22/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1790/TTg-CN về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bổ sung 02 nút giao giữa tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm với TL10B và đường Trần Đại Nghĩa theo hình thức BOT.

* (SMS: 1787/TTg-CN) - Ngày 20/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1787/TTg-CN về việc bổ sung Dự án quốc lộ 1, đoạn Bắc và Nam Thành phố Hà Tĩnh.   

* (SMS: 12342/VPCP-CN) - Ngày 20/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12342/VPCP-CN về việc triển khai cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước.

* (SMS: 45/2017/TT-BGTVT) - Ngày 17/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 45/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.  

* (SMS: 12282/VPCP-CN) - Ngày 17/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12282/VPCP-CN về việc triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

* (SMS: 43/2017/TT-BGTVT) - Ngày 16/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 43/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không.

* (SMS: 534/TB-VPCP) - Ngày 16/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 534/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 42/2017/TT-BGTVT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 42/2017/TT-BGTVT về việc quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch.

* (SMS: 12196/VPCP-CN) - Ngày 15/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12196/VPCP-CN về việc cho thuê các hạng mục đầu tư, nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc.

* (SMS: 3133/QD-BGTVT) - Ngày 10/11/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3133/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ
 

* (SMS: 542/TB-VPCP) - Ngày 22/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 542/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực.

* (SMS: 4833/LDTBXH-KHTC) - Ngày 17/11/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC về việc rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

* (SMS: 5444/BGDDT-GDDH) - Ngày 16/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5444/BGDĐT-GDĐH về việc áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ đại học.

* (SMS: 27/2017/TT-BGDDT) - Ngày 08/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 3749/BKHCN-CNC) - Ngày 07/11/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 3749/BKHCN-CNC về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 42/CT-TTg) - Ngày 22/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 42/CT-TTg về việc tổ chức sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019.


CHÍNH SÁCH

* (SMS: 120/NQ-CP) - Ngày 17/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP về việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

* (SMS: 1189/QD-BXD) - Ngày 17/11/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1189/QĐ-BXD về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

* (SMS: 1842/QD-TTg) - Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1842/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 1841/QD-TTg) - Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1841/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định.

* (SMS: 4828/LDTBXH-KHLD) - Ngày 17/11/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4828/LĐTBXH-KHLĐ về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2017.

* (SMS: 1828/QD-TTg) - Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1828/QĐ-TTg về việc xuất cấp trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Sơn La.

* (SMS: 9269/BKHDT-TH) - Ngày 08/11/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 9269/BKHĐT-TH về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018.

HÀNH CHÍNH
 

* (SMS: 12442/VPCP-PL) - Ngày 22/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12442/VPCP-PL về thông báo ý kiến của Thủ tướng về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công.

* (SMS: 12324/VPCP-CN) - Ngày 20/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 12324/VPCP-CN về việc ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

* (SMS: 2327/QD-BTC) - Ngày 10/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2327/QĐ-BTC về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1846/QD-TTg) - Ngày 18/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1846/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Quý Kiên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* (SMS: 1838/QD-TTg) - Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1838/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Minh giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

* (SMS: 1833/QD-TTg) - Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1833/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

* (SMS: 1831/QD-TTg) - Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1831/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Quốc Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

* (SMS: 1830/QD-TTg) - Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1830/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm bà Vũ Việt Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

* (SMS: 1829/QD-TTg) - Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1829/QĐ-TTg về việc giao ông Đào Quang Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

* (SMS: 1201/QD-UBQGNCT) - Ngày 15/11/2017, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Quyết định 1201/QĐ-UBQGNCT về việc thay đổi Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.    
CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 15/CT-BCT) - Ngày 16/11/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 15/CT-BCT về việc tăng cường tiết kiệm điện trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương.

* (SMS: 22/2017/TT-BCT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 22/2017/TT-BCT về việc quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.   

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1845/QD-TTg) - Ngày 18/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1845/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

* (SMS: 4712/QD-BNN-TCTL) - Ngày 17/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4712/QĐ-BNN-TCTL về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk.

* (SMS: 1819/QD-TTg) - Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1819/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

* (SMS: 23/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

* (SMS: 4653/QD-BNN-KHCN) - Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4653/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Cà phê Việt Nam chất lượng cao".  

* (SMS: 9556/CT-BNN-BVTV) - Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 9556/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa ở các tỉnh, thành phố phía Bắc.

* (SMS: 4638/QD-BNN-PCTT) - Ngày 14/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4638/QĐ-BNN-PCTT về việc tiếp nhận, phân bổ hàng hỗ trợ khẩn cấp cho các tỉnh bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai.

* (SMS: 20/2017/TT-BNNPTNT) - Ngày 10/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 2383/QD-BTP) - Ngày 22/11/2017, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2383/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật.

* (SMS: 5093/BTP-BTTP) - Ngày 03/11/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 5093/BTP-BTTP về một số nội dung về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại.

* (SMS: 05/2017/CT-CA) - Ngày 16/10/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 05/2017/CT-CA về việc giải quyết các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.

TIẾT KIỆM-PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

* (SMS: 2808/TTCP-KHTCTH) - Ngày 09/11/2017, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn 2808/TTCP-KHTCTH về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 8020/QD-UBND) - Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 8020/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới CEO Mê Linh .

* (SMS: 20/CT-UBND) - Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y.

* (SMS: 36/2017/QD-UBND) - Ngày 14/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành một số quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 5773/UBND-KGVX) - Ngày 14/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5773/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

* (SMS: 19/CT-UBND) - Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

* (SMS: 5746/UBND-KT) - Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 5746/UBND-KT về việc bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 6070/QD-UBND) - Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 6070/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

UBND TỈNH NINH BÌNH

* (SMS: 34/2017/QD-UBND) - Ngày 23/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 34/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Phân khu cây xanh sinh thái thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

UBND TỈNH HÀ TĨNH

* (SMS: 51/2017/QD-UBND) - Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 17/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 95/2017/QD-UBND) - Ngày 17/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 95/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ thủy lợi đối với vùng được tạo nguồn nước tưới, mở đường nước tiêu, ngăn mặn giữ ngọt và tưới tiêu chủ động một phần từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH AN GIANG
* (SMS: 81/2017/QD-UBND) - Ngày 15/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 81/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 80/2017/QD-UBND) - Ngày 14/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 80/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH BẮC GIANG


* (SMS: 37/2017/QD-UBND) - Ngày 15/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG


* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 13/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy định về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương Chi cục, Ban thuộc Sở, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 27/2013/QĐ-UBND ngày 25/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.  

UBND TỈNH KON TUM


* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 13/11/2017,
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


UBND TỈNH NAM ĐỊNH

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 31/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định.

UBND TP. HẢI PHÒNG
* (SMS: 26/2017/QD-UBND) - Ngày 20/11/2017
, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc cho thuê mặt nước biển, giao khu vực biển nhất định để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

* (SMS: 31/2017/QD-UBND) - Ngày 18/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.