(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.
Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  abc@yahoo.com, gửi đến 6689. 
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:
www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 19/11/2011 - 25/11/2011, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 107/2011/NĐ-CP)
- Ngày 24/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2011/NĐ-CP về việc quy định chi tiết điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. 


* (SMS: 106/2011/ND-CP)
- Ngày 23/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị định 106/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

* (SMS: 2096/QĐ-TTg)
- Ngày 23/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2096/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

* (SMS: 2093/QD-TTg)
- Ngày 23/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2093/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế. 

* (SMS: 2092/QD-TTg)
- Ngày 23/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2092/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. 

* (SMS: 2090/QD-TTg)
- Ngày 23/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2090/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo, kinh phí cho một số địa phương ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ để khắc phục hậu quả bão, mưa lũ. 

* (SMS: 2084/QD-TTg)
- Ngày 22/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2084/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025. 

* (SMS: 2185/TTg-DMDN)
- Ngày 22/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2185/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. 

* (SMS: 2184/TTg-DMDN)
- Ngày 22/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2184/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt dự án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

* (SMS: 2082/QD-TTg)
- Ngày 21/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2082/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025. 

*
(SMS: 2168/TTg-DMDN)
- Ngày 21/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2168/TTg-ĐMDN về việc kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam. 

* (SMS: 2167/TTg-KTN)
- Ngày 21/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2167/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

* (SMS: 2161/TTg-KTN)
- Ngày 21/11/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 2161/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 8235/VPCP-KTN)
- Ngày 18/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 8235/VPCP-KTN về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng.  

* (SMS: 278/TB-VPCP)
- Ngày 16/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 278/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới phía Bắc.  

* (SMS: 275/TB-VPCP)
- Ngày 15/11/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 275/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.   

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 

* (SMS: 2861/QD-BNN-KHCN)
- Ngày 23/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2861/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2014. 

* (SMS: 2860/QD-BNN-TCCB)
- Ngày 23/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2860/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt kết quả nghiệm thu nghiên cứu khoa học thuộc dự án khoa học công nghệ nhà nước vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á. 

* (SMS: 2859/QD-BNN-HTQT)
- Ngày 23/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2859/QĐ-BNN-HTQT về việc giao nhiệm vụ tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Vùng TCP/RAS/3303D và TCP/RAS/3304D do Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc tài trợ. 

* (SMS: 2857/QD-BNN-KH)
- Ngày 23/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2857/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án: "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn". 

* (SMS: 2853/QD-BNN-TCTL)
- Ngày 22/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đề cương các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình Môi trường quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. 

* (SMS: 2851/QD-BNN-HTQT)
- Ngày 22/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2851/QĐ-BNN-HTQT về việc giao nhiệm vụ Chủ dự án "Chương trình bảo tồn rừng" do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.  

* (SMS: 2848/QD-BNN-TCCB)
- Ngày 22/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2848/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu "Quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp".    

* (SMS: 2847/QD-BNN-TCCB)
- Ngày 22/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2847/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu "Kế toán dành cho chủ tài khoản các đơn vị hành chính sự nghiệp".  

* (SMS: 1807/QD-BNN-TC)
- Ngày 22/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1807/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011 cho Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

* (SMS: 1806/QD-BNN-KHCN)
- Ngày 22/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1806/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt thông số kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu năm 2011 Dự án: Tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ cho Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi, Trung tâm công nghệ phần mềm thuỷ lợi, Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế thuộc viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.   

* (SMS: 2828/QD-BNN-TC)
- Ngày 21/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2828/QĐ-BNN-TC về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011 (Chương trình mục tiêu quốc gia). 

* (SMS: 2825/QD-BNN-PC)
- Ngày 18/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2825/QĐ-BNN-PC về việc ban hành Kế hoạch bổ sung các hoạt động thực hiện Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn" năm 2011. 

* (SMS: 2780/QD-BNN-KH)
- Ngày 11/11/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2780/QĐ-BNN-KH về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án công trình Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản nước ngọt miền Bắc. 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 

* (SMS: 1518/QD-LDTBXH)
- Ngày 21/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1518/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang. 

* (SMS: 4043/LDTBXH-BHXH)
- Ngày 18/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4043/LĐTBXH-BHXH về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động. 

* (SMS: 4035/LDTBXH-TTr)
- Ngày 18/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4035/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn công tác Thanh tra năm 2011. 

* (SMS: 4033/LDTBXH-ATLD)
- Ngày 18/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4033/LĐTBXH-ATLĐ về việc hướng dẫn triển khai Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2011. 

* (SMS: 4032/LDTBXH-ATLD)
- Ngày 18/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4032/LĐTBXH-ATLĐ về việc hướng dẫn thành lập bộ phận quản lý và kiện toàn văn kiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. 

* (SMS: 1506/QD-LDTBXH)
- Ngày 17/11/2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1506/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2012 của Thanh tra Bộ. 

BỘ XÂY DỰNG
 

* (SMS: 211/BXD-KTXD)
- Ngày 21/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 211/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển. 

* (SMS: 986/QD-BXD)
- Ngày 17/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 986/QĐ-BXD về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.  

* (SMS: 518/BXD-KHCN)
- Ngày 17/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 518/BXD-KHCN về việc áp dụng quy chuẩn Việt Nam 06:2010/BXD. 

* (SMS: 1961/BXD-KTXD)
- Ngày 17/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1961/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

* (SMS: 1939/BXD-KTXD)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1939/BXD-KTXD về việc chi phí lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận. 

* (SMS: 1938/BXD-KTXD)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1938/BXD-KTXD về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

* (SMS: 1937/BXD-KTXD)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1937/BXD-KTXD về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

BỘ TÀI CHÍNH
 

* (SMS: 167/2011/TT-BTC)
- Ngày 18/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 167/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư. 

* (SMS: 15743/BTC-CS)
- Ngày 18/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Công văn 15743/BTC-CS về việc giá trị tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài. 

* (SMS: 165/2011/TT-BTC)
- Ngày 17/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 165/2011/TT-BTC về việc bãi bỏ Quyết định 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt . 

* (SMS: 164/2011/TT-BTC)
- Ngày 17/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 164/2011/TT-BTC về việc quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 

* (SMS: 159/2011/TT-BTC)
- Ngày 16/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 159/2011/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La. 

* (SMS: 155/2011/TT-BTC)
- Ngày 11/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 155/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010.  

* (SMS: 152/2011/TT-BTC)
- Ngày 11/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 152/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường.  

* (SMS: 146/2011/TT-BTC)
- Ngày 26/10/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 146/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

BỘ TƯ PHÁP
 

* (SMS: 4279/QD-BTP)
- Ngày 17/11/2011, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 4279/QĐ-BTP về Kế hoạch tổng kết công tác đăng ký và quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

* (SMS: 2635/QD-BGTVT)
- Ngày 16/11/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2635/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.  

* (SMS: 2577/QD-BGTVT)
- Ngày 09/11/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2577/QĐ-BGTVT về việc công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng tại Lô 16-1 ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

* (SMS: 457/TB-BGTVT)
- Ngày 09/11/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 457/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2011.    

* (SMS: 2557/QD-BGTVT)
- Ngày 08/11/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2557/QĐ-BGTVT về việc cho phép kết nối tuyến đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia. 

* (SMS: 449/TB-BGTVT)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 449/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án xây dựng đường nối cầu Nhật Tân - Sân bay Nội Bài. 

* (SMS: 448/TB-BGTVT)
- Ngày 07/11/2011, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông báo 448/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về đẩy nhanh công tác lập tiến độ và triển khai thực hiện các gói thầu Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

* (SMS: 54/2011/TT-BGDDT)
- Ngày 15/11/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp. 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 

* (SMS: 1899/QD-BTTTT)
- Ngày 15/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1899/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 

* (SMS: 1898/QD-BTTTT)
- Ngày 15/11/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1898/QĐ-BTTTT về việc thừa nhận Phòng đo kiểm. 

BỘ CÔNG THƯƠNG
 

* (SMS: 40/2011/TT-BCT)
- Ngày 14/11/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 40/2011/TT-BCT về việc quy định về khai báo hóa chất.  

* (SMS: 39/2011/TT-BCT)
- Ngày 28/10/2011, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 39/2011/TT-BCT về việc quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng.  

BỘ CÔNG AN
 

* (SMS: 14/CT-BCA)
- Ngày 04/11/2011, Bộ Công an ban hành Chỉ thị 14/CT-BCA về việc nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống Công an Nhân dân giai đoạn 2011 - 2015. 

BỘ Y TẾ
 

* (SMS: 4139/QD-BYT)
- Ngày 02/11/2011, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4139/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định 3003/QĐ-BYT ngày 19/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

BỘ NỘI VỤ
 

* (SMS: 13/2011/TT-BNV)
- Ngày 24/10/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2011/TT-BNV về việc quy định thời hạn bảo .quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
 

* (SMS: 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT)
- Ngày 28/10/2011, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT về việc quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 

* (SMS: 1313/QD-BHXH)
- Ngày 22/11/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

* (SMS: 1306/QD-BHXH)
- Ngày 17/11/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1306/QĐ-BHXH về việc chuyển nhiệm vụ "Tổng hợp, hướng dẫn và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh về nghiệp vụ khởi kiện và tham gia tố tụng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại tòa án" từ Ban Kiểm tra sang Ban Thu. 

* (SMS: 4849/BHXH-BC)
- Ngày 17/11/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4849/BHXH-BC về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
 

* (SMS: 665/TCCB)
- Ngày 21/11/2011, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành Công văn 665/TCCB về việc cấp giấy chứng minh Thẩm phán và giấy chứng minh Hội thẩm. 

* (SMS: 116/TA-TKTH)
- Ngày 15/11/2011, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành Công văn 116/TA-TKTH về việc Luật sư mặc trang phục khi tham gia tại phiên tòa. 

THANH TRA CHÍNH PHỦ
 

* (SMS: 11/2011/TT-TTCP)
- Ngày 09/11/2011, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 11/2011/TT-TTCP về việc quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng. 

TỔNG CỤC THUẾ
 

* (SMS: 4181/TCT-DNL)
- Ngày 21/11/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4181/TCT-DNL về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty xi măng Nghi Sơn. 

* (SMS: 4168/TCT-HTQT)
- Ngày 18/11/2011, Tổng cục Thuế quan ban hành Công văn 4168/TCT-HTQT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. 

* (SMS: 4152/TCT-CS)
- Ngày 17/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4152/TCT-CS về thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế. 

* (SMS: 4088/TCT-TTr)
- Ngày 15/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4088/TCT-TTr về việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ các vụ buôn lậu, gia lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí. 

* (SMS: 4086/TCT-KTNB)
- Ngày 15/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4086/TCT-KTNB về việc thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm nội bộ năm 2011 của Tổng cục Thuế. 

* (SMS: 4084/TCT-KTNB)
- Ngày 15/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4084/TCT-KTNB về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2011, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2012. 

* (SMS: 3968/TCT-KK)
- Ngày 03/11/2011, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3968/TCT-KK về việc lưu trữ hồ sơ hoàn thuế. 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
 

* (SMS: 5802/TCHQ-GSQL)
- Ngày 18/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5802/TCHQ-GSQL về việc hóa đơn thương mại gốc của sản phẩm. 

* (SMS: 5685/TCHQ-TXNK)
- Ngày 11/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5685/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng. 

* (SMS: 5666/TCHQ-TXNK)
- Ngày 10/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5666/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu. 

* (SMS: 5622/TCHQ-TXNK)
- Ngày 09/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5622/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế ô tô. 

* (SMS: 5516/TCHQ-TXNK)
- Ngày 03/11/2011, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5516/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu nguyên vật liệu bị hoả hoạn. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 

* (SMS: 75/2011/QD-UBND)
- Ngày 21/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 75/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 74/2011/QD-UBND)
- Ngày 16/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 74/2011/QĐ-UBND về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và Bến xe Ngã Tư Ga trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

* (SMS: 73/2011/QD-UBND)
- Ngày 15/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 73/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 19/CT-UBND)
- Ngày 21/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân năm 2012 

* (SMS: 18/CT-UBND)
- Ngày 21/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. 

* (SMS: 5372/QD-UBND)
- Ngày 17/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5372/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công trình "Tượng đài Thánh Gióng". 

* (SMS: 34/2011/QD-UBND)
- Ngày 16/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 34/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. 

* (SMS: 5518/QD-UBND)
- Ngày 16/11/2011, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 5518/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (diện tích 30,1ha) thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc (90,31ha) phường An Phú, quận 2.
 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.