(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689.  

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTG abc@yahoo.com, gửi đến 6689.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn

DOANH NGHIỆP

* (SMS: 509/TB-VPCP) - Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 509/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 3724/QD-TCHQ) - Ngày 01/11/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3724/QĐ-TCHQ về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

* (SMS: 7037/TCHQ-TXNK) - Ngày 30/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7037/TCHQ-TXNK về thuế tiêu thụ đặc biệt nước trái cây lên men.

* (SMS: 1848/QD-TCT) - Ngày 24/10/2017, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1848/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình công khai các bước giải quyết khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp.

* (SMS: 108/2017/TT-BTC) - Ngày 16/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 11665/VPCP-KGVX) - Ngày 01/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11665/VPCP-KGVX về việc ban hành văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

* (SMS: 4538/LDTBXH-TTr) - Ngày 31/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4538/LĐTBXH-TTr về việc báo cáo việc thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động Thương binh và Xã hội đến năm 2020.

* (SMS: 4513/LDTBXH-TCCB) - Ngày 27/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4513/LĐTBXH-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

* (SMS: 4497/LDTBXH-TCCB) - Ngày 26/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB về việc tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

* (SMS: 1643/TTg-NN) - Ngày 27/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1643/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 5221/TB-KBNN) - Ngày 31/10/2017, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 5221/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2017.

* (SMS: 1849/QD-BTTTT) - Ngày 26/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1849/QĐ-BTTTT về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

* (SMS: 14277/BTC-NSNN) - Ngày 24/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14277/BTC-NSNN về việc thực hiện một số chế độ, chính sách chưa bố trí trong định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020).

* (SMS: 14065/BTC-QLCS) - Ngày 19/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14065/BTC-QLCS về việc xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản Nhà nước.

* (SMS: 07/CT-NHNN) - Ngày 11/10/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 07/CT-NHNN về việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính.

* (SMS: 105/2017/TT-BTC) - Ngày 05/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 7006/TCHQ-GSQL) - Ngày 27/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7006/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan thuê gia công lại.

* (SMS: 6990/TB-TCHQ) - Ngày 27/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6990/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Camera gọi cửa JK-DA.

* (SMS: 6968/TB-TCHQ) - Ngày 26/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6968/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Cuộn cảm cố định/Coil.

* (SMS:6964/TB-TCHQ) - Ngày 26/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6964/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - METHYL TERT - BUTYL ETHER (MTBE).

* (SMS: 6963/TB-TCHQ) - Ngày 26/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6963/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Vòng đệm bằng thép, linh kiện dùng cho ổ khóa xe máy.

* (SMS: 6962/TB-TCHQ) - Ngày 26/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6962/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Nắp bình xăng, linh kiện dùng cho ổ khóa xe máy.

* (SMS: 6961/TB-TCHQ) - Ngày 26/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo 6961/TB-TCHQ về kết quả xác định trước mã số - Nắp chụp thân khóa, linh kiện dùng cho ổ khóa xe máy.

* (SMS: 503/TB-VPCP) - Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 503/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tháng 9 năm 2017 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

* (SMS: 6902/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6902/TCHQ-GSQL về việc thông quan hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành.

* (SMS: 6901/TCHQ-GSQL) - Ngày 23/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6901/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất.

* (SMS: 9720/BCT-XNK) - Ngày 19/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Công văn 9720/BCT-XNK về việc triển khai thực hiện Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 1659/CD-TTg) - Ngày 01/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1659/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

* (SMS: 10/CD-BTTTT) - Ngày 01/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công điện 10/CĐ-BTTTT về việc chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới gần bờ và Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

* (SMS: 1670/QD-TTg) - Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1670/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 2601/QD-BTNMT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 2601/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm.

* (SMS: 34/2017/TT-BGTVT) - Ngày 05/10/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 34/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 17690/QLD-DK) - Ngày 01/11/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17690/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký trước 01/07/2014.

* (SMS: 20/NQ-TW) - Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 20/NQ-TW về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

* (SMS: 4790/QD-BYT) - Ngày 25/10/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4790/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Da liễu.

* (SMS: 466/QD-QLD) - Ngày 24/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 466/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 09 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 34 (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm).

* (SMS: 463/QD-QLD) - Ngày 24/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 463/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 05 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 34 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm).

* (SMS: 17248/QLD-CL) - Ngày 24/10/2017, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 17248/QLD-CL về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

* (SMS: 4757/QD-BYT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4757/QĐ-BYT về việc ban hành khung xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 116/2017/TT-BTC) - Ngày 25/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

* (SMS: 115/2017/TT-BTC) - Ngày 25/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 115/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (SMS: 11634/VPCP-CN) - Ngày 01/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11634/VPCP-CN về việc rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư, mức phí và thời gian thu phí các dự án, công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT.

* (SMS: 507/TB-VPCP) - Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 507/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ Quý IV năm 2017.

* (SMS: 11497/VPCP-CN) - Ngày 28/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11497/VPCP-CN về việc giao cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa Pa (Km 92 - Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BT.

* (SMS: 32/2017/TT-BGTVT) - Ngày 26/09/2017, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 32/2017/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 1665/QD-TTg) - Ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025".

* (SMS: 4366/QD-BNN-TCCB) - Ngày 30/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4366/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ.

* (SMS: 811/KH-BGDDT) - Ngày 27/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 811/KH-BGDĐT về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II).

* (SMS: 5031/BGDDT-KHTC) - Ngày 27/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

* (SMS: 26/2017/TT-BGDDT) - Ngày 18/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 119/2017/ND-CP) - Ngày 01/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

* (SMS: 2888/QD-BKHCN) - Ngày 24/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2888/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 (đợt 9) cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 2852/QD-BKHCN) - Ngày 20/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2852/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 7).

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 633/QD-UBDT) - Ngày 30/10/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 633/QĐ-UBDT về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức thuộc cơ quan Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 2084/QD-BTC) - Ngày 16/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2084/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 1669/QD-TTg) - Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1669/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam".

* (SMS: 1843/QD-BTTTT) - Ngày 25/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1843/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án "Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet".

* (SMS: 4494/LDTBXH-TTTT) - Ngày 25/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4494/LĐTBXH-TTTT về việc cung cấp số liệu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

* (SMS: 24/2017/TT-BTTTT) - Ngày 17/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến".

* (SMS: 1766/QD-BTTTT) - Ngày 17/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1766/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 4586/LDTBXH-KHTC) - Ngày 01/11/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

* (SMS: 11630/VPCP-NN) - Ngày 01/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11630/VPCP-NN về việc báo cáo kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực trạng đời sống, sản xuất của người dân tái định cư các dự án thủy điện.

* (SMS: 508/TB-VPCP) - Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 508/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 4571/LDTBXH-BDG) - Ngày 31/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017.

* (SMS: 1712/QD-BCĐTHD) - Ngày 30/10/2017, Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 ban hành Quyết định 1712/QĐ-BCĐTHĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

* (SMS: 501/TB-VPCP) - Ngày 25/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 501/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp xử lý kiến nghị của Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 02/2017/TT-VPCP) - Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

* (SMS: 4577/LDTBXH-KHTC) - Ngày 31/10/2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4577/LĐTBXH-KHTC về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và đăng ký đề án vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

* (SMS: 112/NQ-CP) - Ngày 30/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an.

* (SMS: 1660/QD-TTg) - Ngày 27/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1660/QĐ-TTg về việc công nhận các xã An toàn khu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

* (SMS: 1636/QD-TTg) - Ngày 26/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1636/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

* (SMS: 11399/VPCP-KSTT) - Ngày 26/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11399/VPCP-KSTT về danh mục báo cáo định kỳ của các bộ, ngành, địa phương.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 1668/QD-TTg) - Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1668/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

* (SMS: 3613/QD-TCHQ) - Ngày 27/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3613/QĐ-TCHQ về việc thành lập Tổ hỗ trợ triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không theo Kế hoạch 4098/KH-TCHQ ngày 21/06/2017 của Tổng cục Hải quan.

* (SMS: 118/2017/ND-CP) - Ngày 26/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2017/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

* (SMS: 19-NQ/TW) - Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

* (SMS: 18-NQ/TW) - Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

CÔNG NGHIỆP

* (SMS: 3945/QD-BCT) - Ngày 16/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3945/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

* (SMS: 3925/QD-BCT) - Ngày 16/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3925/QĐ-BCT về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Núa.

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 1685/QD-TTg) - Ngày 01/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1685/QĐ-TTg về việc xuất cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

* (SMS: 11648/VPCP-NN) - Ngày 01/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11648/VPCP-NN về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc xâm canh đất lâm nghiệp trên đỉnh núi Voi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

* (SMS: 511/TB-VPCP) - Ngày 01/11/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 511/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới".

* (SMS: 4442/QD-BNN-TY) - Ngày 31/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4442/QĐ-BNN-TY về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Thái Bình phòng chống dịch bệnh động vật.

* (SMS: 1646/TTg-NN) - Ngày 31/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1646/TTg-NN về việc phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh).

* (SMS: 11524/VPCP-NN) - Ngày 30/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11524/VPCP-NN về việc báo cáo tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng và phá rừng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

* (SMS: 1661/QD-TTg) - Ngày 27/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1661/QĐ-TTg về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương.

* (SMS: 8862/BNN-TY) - Ngày 20/10/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn 8862/BNN-TY về việc chỉ đạo áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh mới do Tilapia lake virus (TiLV) gây ra trên cá rô phi.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 11503/VPCP-TTĐT) - Ngày 30/10/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11503/VPCP-TTĐT về việc hoàn thành kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản.

ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

* (SMS: 46/2017/TT-BTNMT) - Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 46/2017/TT-BTNMT về việc quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

* (SMS: 2680/QD-BNV) - Ngày 19/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 2680/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513) tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 08/2017/TT-BNV) - Ngày 27/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2017/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

 VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 5694/QD-UBND) - Ngày 25/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5694/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 5693/QD-UBND) - Ngày 25/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5693/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 5692/QD-UBND) - Ngày 25/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5692/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UBND TỈNH AN GIANG

* (SMS: 75/2017/QD-UBND) - Ngày 30/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 75/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 74/2017/QD-UBND) - Ngày 26/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 74/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 53/2011/QĐ-UBND.

* (SMS: 73/2017/QD-UBND) - Ngày 26/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 73/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 72/2017/QD-UBND) - Ngày 24/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 72/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị, giới thiệu mô hình, mô hình trình diễn phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang.

* (SMS: 71/2017/QD-UBND) - Ngày 24/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 71/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan lĩnh vực đấu giá tài sản.

* (SMS: 70/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định 70/2017/QĐ-UBND về mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.

UBND TỈNH NGHỆ AN

* (SMS: 67/2017/QD-UBND) - Ngày 26/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 67/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các số thứ tự 16, 36 và 55 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* (SMS: 66/2017/QD-UBND) - Ngày 26/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 66/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định xếp loại thi đua hàng năm đối với các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh; các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 59/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 và Quyết định 66/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

UBND TỈNH LẠNG SƠN

* (SMS: 58/2017/QD-UBND) - Ngày 25/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

* (SMS: 57/2017/QD-UBND) - Ngày 23/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định 57/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

UBND TỈNH  HÒA BÌNH

* (SMS: 18/2017/QD-UBND) - Ngày 23/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 18/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Giá dịch vụ sử dụng đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

* (SMS: 43/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 43/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ xử lý phế thải xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đồng Hới.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

* (SMS: 91/2017/QD-UBND) - Ngày 20/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 91/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 51/2016/QĐ-UBND ngày 09/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 89/2017/QD-UBND) - Ngày 19/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 89/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi giữa các lực lượng kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

* (SMS: 33/2017/QD-UBND) - Ngày 19/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 33/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 32/2017/QD-UBND) - Ngày 19/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành các tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 30/2017/QD-UBND) - Ngày 17/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt "Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020".

* (SMS: 29/2017/QD-UBND) - Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về việc quy định các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 09/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (SMS: 23/2017/QD-UBND) - Ngày 15/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND TP. HẢI PHÒNG

* (SMS: 16/2017/QD-UBND) - Ngày 16/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thành phố Hải Phòng.

* (SMS: 15/2017/QD-UBND) - Ngày 13/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường không vào mục đích giao thông và quản lý thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hải Phòng.

UBND TỈNH BẾN TRE

* (SMS: 51/2017/QD-UBND) - Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 50/2017/QD-UBND) - Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 47/2017/QD-UBND) - Ngày 28/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 28/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 45/2017/QD-UBND) - Ngày 21/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

* (SMS: 42/2017/QD-UBND) - Ngày 06/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

* (SMS: 46/2017/QD-UBND) - Ngày 05/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

* (SMS: 28/2017/QD-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

* (SMS: 27/2017/QD-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá cụ thể, giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

* (SMS: 21/2017/QD-UBND) - Ngày 19/09/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.